Forskning om oceanografiska processer

Småskaliga fysiska och biogeokemiska processer i havet har stor betydelse för havets storskaliga cirkulation och tillstånd, men de är ofta parameteriserade eller ungefärligt representerade i havsmodeller. Forskargruppen ökar SMHIs möjligheter att ta fram relevant kunskap om framtida förändringar i havsmiljön, genom att undersöka oceanografiska processer och förbättera deras representation i havsmodeller.

Forskargruppen arbetar främst med forskning och analys av småskaliga processer,  som reglerar utveckling, transporter och flöden av vatten och ämnen i det marina systemet, samt  storskaliga effekter av mänskliga aktiviteter som till exempel havsbaserad vindkraft, vattenbruk och sjöfart. Detta sker med en kombination av modeller, observationer och teoretiska och statistiska analysmetoder.

Arbetet ökar förståelsen av de viktigaste naturliga och antropogena processerna i havet och det marina systemets känslighet för förändringar som orsakas av klimatförändringar och andra effekter som orsakas av mänsklig aktivitet. Gruppen förbättrar befintliga modellverktyg, främjar användningen av modelleringsverktyg med högre upplösning, och stödjer utveckling och användning av ny mätteknik. Dessutom syftar arbetet till att förbättra kopplingen mellan observationer och modeller, samt flödet och analyserna av data.

Exempel på fokusområden och frågor av intresse är:

  • Effekter av havsbaserad vindkraft på den storskaliga miljön i Östersjön, Kattegat, och Skagerrak
  • Modellers representation av inflöden till Östersjön för att förbättra kunskap om framtida förändringar i Östersjöns salthalt och syreförhållanden
  • Läckage av fosfor från syresatta och syrefria sediment
  • Processer som förändrar och blandar vattenmassor