Forskning om oceanografiska processer

Det finns många viktiga processer som är representerade på ett ungefärligt sätt i storskaliga oceanografiska och biogeokemiska modeller. Forskargruppen om oceanografiska processer undersöker dessa för att öka förståelsen för småskaliga processer och förbättra beskrivningen av dessa, så att modellen på ett bättre sätt kan efterlikna det verkliga tillståndet i havet.

Forskningsgruppen arbetar främst med forskning och analys av småskaliga processer som reglerar utveckling, transporter och flöden av vatten och ämnen i det marina systemet. Detta sker med en kombination av modeller, observationer och teoretiska och statistiska analysmetoder.

Arbetet ska öka förståelsen av de viktigaste processerna i havet och det marina systemets känslighet för förändringar som orsakas av klimatförändringar och andra effekter som orsakas av mänsklig aktivitet. Gruppen förbättrar befintliga modellverktyg, främjar användningen av modelleringsverktyg med högre upplösning, och stödjer utveckling och användning av ny mätteknik. Dessutom syftar arbetet till att förbättra kopplingen mellan observationer och modeller, samt flödet och analyserna av data.

Ett exempel på fokusområden och frågor av intresse är:

  • transport och spridning av substanser, såsom toxiner, skadliga algblomningar, näringsämnen, ballastvatten etc. inom kustnära områden samt mellan kustvatten och det öppna havet.
  • representationen av sund och topografi i modeller med låg till medel-upplösning.
  • vertikala transporter av upplöst materia och gaser mellan sediment och vatten, mellan vatten och luft, och mellan olika skikt i vattenmassan.