Forskning om havets klimat

Hur påverkas havet av klimatförändringen? Hur påverkas Östersjön av ett varmare klimat eller att sötvattenmängden från land ökar? Det är frågor som SMHIs forskning om havets klimat försöker besvara.

Forskning om havets klimat sker med regionala klimatmodeller för Östersjön, Nordsjön och Arktis. Forskarna utvecklar och använder en kopplad atmosfär-is-havsmodell som heter RCA4-NEMO-Nordic. Med modellen tittar de på samspel mellan atmosfären, isen och havet på både kort sikt, några månader, till lång sikt, som århundraden eller till och med årtusenden.

Havet och klimatförändringen

Ett av de huvudsakliga problem som forskarna arbetar med är effekten av mänskligt påverkad (antropogen) klimatförändring fram till år 2100. Forskarna undersöker t.ex. hur Östersjön kommer att påverkas av varmare klimat och en förändring i sötvattentillförseln. 

Förändringar i mängden is på Östersjön påverkar samhällena runt Östersjön både direkt och indirekt. Direkt påverkan gör att människor och samhällen anpassar sig till de nya förutsättningarna (socioekonomisk anpassning), och den indirekta påverkan sker genom ekosystemsförändringar. Forskarna undersöker hur en tillbakagång av havsisen i Arktis påverkar klimatet och om samspelet mellan hav, is och atmosfär är känsligt för klimatförändringar.

Naturliga klimatvariationer

Forskarna undersöker havets naturliga klimatvariationer, på tidsskalor från år till årtionden. Vad är det som gör att salthalten i Östersjön varierar? Kommer den döda havsbottnen i Östersjön att breda ut sig mer? Genom att använda havsmodeller kan forskarna beräkna hur utvecklingen kan komma att se ut framåt i tiden, under olika förutsättningar från t.ex. lagstiftning och olika mängder näringsämnen från land.

Verktyg i forskningen

Regionala kopplade klimatmodeller, som RCA4-NEMO-Nordic eller RCAO, är de huvudsakliga verktygen i forskningen. De drivs av data från klimatmodeller eller observationer av havet.

Att använda klimatmodeller gör att forskarna kan genomföra process- och känslighetsstudier. Det går inte med enbart observationer. Tillsammans med observationer så används klimatmodellerna för att studera klimatets känslighet mänsklig påverkan och regional förstärkning av globala klimatförändringar. Ett särskilt fokus läggs på samspelet mellan värme- och sötvattenflöden samt gasutbyte  mellan atmosfären och havet.

Forskarna undersöker även hur modellresultaten för enskilda modellkomponenter drar nytta av den aktiva kopplingen av dessa komponenter.

Modellområde för RCA4 och NEMO-Nordic
Exempel på en modellbild som visar topografin hos den regionala atmosfärsmodellen RCA4 och den regionala havsmodellen NEMO-Nordic. Illustration Matthias Gröger