Rapport från havet med R/V Svea vecka 28, 2023

Under perioden 2023-07-11 till 2023-07-17 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Ytvattentemperaturerna i samtliga havsområden låg runt det normala, mellan 15 - 18℃. Salthalten låg även den runt det normala, med undantag av södra Östersjön där den var något högre än normalt.

Löst oorganiskt kväve och fosfor i ytvattnet uppvisade låga halter, något som är normalt för säsongen. Silikathalterna i samtliga havsområden var normala för säsongen.  

Syresituationen i Egentliga Östersjön är fortsatt mycket dålig. På majoriteten av stationerna rådde syrefria förhållanden från och med 80 meters djup. På dessa stationer kunde även halter av svavelväte uppmätas. Detta speglade sig också i halterna av näringsämnen i djupvattnet, som var högre än normalt på majoriteten av stationerna, och som tydligt ökade där syret hade förbrukats i vattenkolumnen.
I Arkonabassängen var syreförhållanden något bättre, med bottenhalter mellan 2.33 – 3.33 ml/l.

Ytansamlingar av cyanobakterier kunde observeras i mindre omfattning, då blåsigt väder innan juliexpeditionen hade blandat ner ansamlingarna från ytan tillfälligt. Mikroskopiska undersökningar som gjordes under expeditionen kunde dock identifiera flera arter cyanobakterier som blommar i Östersjön för säsongen. Mer information om algsituationen finns att läsa i Algaware-rapporten för juli; www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter.

SMHIs nästa ordinarie expedition med R/V Svea är planerad till 10-16 augusti, med start och avslut i Lysekil.

Resultat

Expeditionen genomfördes ombord på R/V Svea och startade i Kalmar den 11:e juli och avslutades i Lysekil den 17:e juli.

Expeditionen dominerades av varmt, lugnt och klart väder med svaga vindar i Östersjön. Vid inträdet i Västerhavet hade vindarna ökat och låg mellan 10 - 11 m/s, med inslag av regn. Lufttemperaturen varierade mellan 15 - 22℃.

Extra vattenprover togs på flertalet stationer för att mäta algtoxiner samt filtrera eDNA. Tre gästforskare var med från ANIME-projektet för att ta prover från Ferryboxen och IFCB. 

Stationen Östergarnsholm besöktes för att byta ut en koldioxidsensor, på uppdrag av Uppsala universitet.

Under expeditionen analyserades växtplanktonprover ombord av växtplanktonexperten Marie

Johansen. Resultaten presenteras i AlgAware-rapporten för juli: www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter.

Daglig algövervakning via satellit utförs av SMHI under sommaren och finns tillgänglig på www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen.

Sveas MVP (Moving vessel profiler) användes inte under juliexpeditionen p.g.a. dröjsmål att montera på nybeställd transponder.

Både Ferryboxen (kontinuerliga mätningar på 4 meters djup) och Sveas båda ADCP:er (strömmätning) var igång under expeditionen.

Denna rapport är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll. När ytterligare kvalitetsgranskning genomförts kan vissa värden ändras. Data från expeditionen publiceras så fort som möjligt på datavärden, SMHIs, hemsida. Normalt sker detta inom en till två veckor efter avslutad expedition. Vissa analyser görs efter expeditionen och publiceras senare.

Ladda hem data från SHARKweb

Skagerrak

Ytvattentemperaturen varierade mellan 15 - 17,5℃, vilket är normalt för årstiden. Salthalterna i ytvattnet varierade mellan 25 – 32 psu, med de lägsta halterna uppmätt vid kusten och i söder. Något högre salthalter än normalt uppmättes på de mer närbelägna stationerna Å15, Å14 och Å13, än längre ut på Å-snittet.

På Å17 och Å16 hade en pyknoklin bildats runt 25 meter, men på övriga stationer var det en mer välblandad vattenkolumn, med mindre tydliga språngskikt.

Samtliga närsalter i ytskiktet uppvisade låga halter. Halterna av löst oorganiskt kväve (DIN) låg mellan 0,17 µmol/l på Å17 med minst influens från kusten, till halter mellan 0,27 – 0,32 µmol/l på det mer kustnära stationerna. Längre ner i vattenmassan var halterna normala. Halterna av löst oorganisk fosfor, fosfat, varierade mellan 0,04 – 0,07 µmol/l, vilket är normalt för årstiden. Djupare ned ökade koncentrationerna, med halter något över det normala vid Å13 och Släggö, men förövrigt låg djuphalterna runt det normala. Silikathalten i ytskiktet var även den låg, och varierade mellan 0,4 – 0,7 µmol/l. Högst värde noterades vid kusten på station Släggö med 1,03 µmol/l. Längre ner i vattenmassan ökade halterna men inom det normala.

Klorofyllfluorescensmätningar med CTD visade en mycket stor topp på runt 25 meter på Å17, med högre syrehalt högre upp i vattenmassan. Vid Å16 kunde en topp noteras djupare ned, på ca 30 – 40 meter, och vid Å15 kunde två olika toppar noteras vid 15 meter respektive 45 meter. På de mer kustnära stationerna kunde högre värden noteras mellan 15 – 25 meter. I södra Skagerrak, vid stationen P2, var planktonaktiviteten lägre och inga tydliga fluorescenstoppar noterades.

Den lägsta syrgaskoncentrationen i bottenvattnet uppmättes vid Släggö, 4,8 ml/l. I utsjön uppmättes nivåer i djupvattnet på 5,4 - 6,0 ml/l vilket är normalt.

Kattegatt och Öresund

Temperaturen i ytvattnet låg omkring 17 – 18,5℃, vilket är normalt för årstiden. Salthalten i ytan i norra Kattegatt varierade mellan 22 – 27 psu, vilket är högre än normalt. Vid Anholt E noterades en salthalt på 19,8 psu, vilket är runt det normala. I Öresund var salthalten i ytan 12,6 psu. Språngskikten varierade i djup på stationerna. På Fladen längst i norr kunde ett svagt språngskikt noteras mellan 30 – 40 meter. På resterande stationer observerades ett språngskikt mellan 15 -25

meter. I djupvattnet uppmättes generellt normala värden för säsongen.

Löst oorganiskt kväve var högre än normalt vid Fladen och Anholt E, med 0,49 µmol/l respektive 0,38 µmol/l. På övriga stationer låg halterna runt det normala, mellan 0,25 – 0,27 µmol/l. Halterna av fosfat låg mellan 0,07 – 0,19 µmol/l, vilket är normalt för säsongen.
Nivåerna av silikat varierade mellan 0,7 – 2,33 µmol/l i Kattegat, och låg på 7,8 µmol/l i Öresund, vilket är runt det normala. På samtliga stationer var nivåerna av närsalter lägre än normalt djupare ned i vattenmassan, under språngskiktet.

I Kattegatt noterades toppar av klorofyllfluorescens runt 20 - 25 meter. I Öresund noterades en klorofyllfluorescens som ökade ner mot botten, ackompanjerat av salthalt. Algprovtagning påvisade arten Guinardia flaccid, vilket indikerar ett inflöde från Västerhavet. Detta går att läsa mer ingående om i AlgAware-rapporten www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter
Syremätningar visade på normala värden i bottenvattnet: omkring 4,8 – 5,2 ml/l i Kattegatt och 4,6 ml/l i Öresund. 

Egentliga Östersjön

Temperaturen i ytvattnet var runt det normala i hela Östersjön, med temperaturer mellan 15 - 18℃. En tydlig termoklin hade bildats på samtliga stationer runt 20 – 30 meter. Under termoklinen dominerade temperaturer mellan 5 - 9℃, med undantag av BY1 där ovanligt varmt bottenvatten på 15℃ påträffades under termoklinen.

I Västra Gotlandsbassängen låg salthalten runt det normala, med något högre salthalt än normalt vid BY39 Ölands Södra Udde, och varierade mellan 6,33 – 7,12 psu. Salthalten låg runt det normala för säsongen i Östra Gotlandsbassängen, mellan 6,69 – 7,22 psu, med undantag vid station BY29/LL19 där salthalten var något under det normala, på 5,96 psu. På station BCS III-10 i centrala Egentliga Östersjön var salthalten över det normala, med en halt på 7,42 psu. Även i Bornholmsbassängen observerades ytsalthalter över det normala, mellan 7,58 – 7,7 psu. En haloklin hade bildats på samtliga stationer i på 50 - 70 meters djup.

Halterna av löst oorganiskt kväve (DIN) i vattnet låg runt det normala, och hade minskat något sedan expedition i juni. Samtliga stationer låg på nivåer under rapporteringsgräns, <0,10 µmol/l, med undantag av BY39 och BY32, där 0,33 µmol/l respektive 0,22 µmol/l uppmättes. I Västra och Östra Gotlandsbassängen observerades halter löst oorganiskt kväve över det normala i djupvattnet, där BY31 uppvisade halter mycket över det normala nedanför 75 meters djup. På stationerna i Egentliga Östersjön sammanföll ökningen av DIN i djupvattnet på de djup där syrefria förhållanden uppstod.

Fostfathalten i ytvattnet var normal för säsongen på samtliga stationer och varierade mellan 0,06 – 0,14 µmol/l. I Östra Gotlandsbassängen noterades högre fosfathalter på 60 - 80 meters djup. Övriga djupvatten i Östersjön uppvisade normala halter fosfat.

Koncentrationen av silikat i ytvattnet var normal på samtliga stationer, med koncentrationer mellan 7,3 – 11,87 µmol/l. Likt fosfat och DIN, observerades högre värden än normalt i djupvattnet i Östra Gotlandsbassängen och sammanföll med oxyklinen, under vilken syrefria förhållanden rådde.

I Egentliga Östersjön är syresituationen fortsatt mycket dålig. Akut syrebrist, syrehalter mindre än 2 ml/l, noterades från 70 - 80 meter på samtliga stationer. Svavelväte uppmättes på samtliga stationer i Västra och Östra Gotlandsbassängen med undantag av den grunda stationen BY39. På dessa stationer observerades också högre halter än normalt av DIN, fosfat och silikat i djupvattnet.

I Bornholmsbassängen rådde syrefria förhållanden från 80 meters djup, dock noterades endast låga halter av svavelväte i bottenvattnet. 

I Arkonabassägen var situationen något bättre med halter mellan 2,33 - 3,33 ml/l i bottenvattnet.
I Hanöbukten rådde total syrebrist från 70 meters djup. På dessa stationer uppmättes dock inga halter av svavelväte.

Mer eller mindre kraftiga toppar i klorofyllfluorescens kunde observeras på samtliga stationer, från 5 – 18 meters djup. En högre syrehalt kunde noteras något högre upp i vattenkolumnen. På grund av vindar hade ytansamlingar av cyanobakterier blandats ner från ytan. Små ytansamlingar kunde noteras vid tillfällen av lugnare vatten. 

Mer information om algsituationen finns att läsa i:
Algaware-rapporten

Tvärsnitt syre
Figur: Snitt som visar syrekoncentration, salthalt och temperatur från mätningar med CTD och MVP, från Skagerrak till Östra Gotlandsbassängen och vidare in i Västra Gotlandsbassängen. Förstora Bild
DIN
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av oorganiskt kväve i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Fosfat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av fosfat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Silikat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av silikat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Syre
Figur: Syrekoncentrationen (µmol/l) i bottenvattnet . Förstora Bild
Temperatur
Figur: Temperaturen i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Salthalt
Figur: Salthalten i ytvattnet (0-10m). Förstora Bild

Deltagare under expeditionen

Namn Roll Från
Sara Johansson Expeditionsledare SMHI
Helena Björnberg Marin kemist SMHI
Örjan Bäck Oceanograf SMHI
Johan Håkansson Kemist SMHI
Sari Sipilä Kemist SMHI
Marie Johansen Planktonbiolog SMHI
Anders Andreasson Gästforskare KTH
Karin Garefelt Gästforskare KTH
Henrik Lundbäck Gästforskare
Stefan Bertilsson Gästforskare SLU
Xavi Florenza Gästforskare SLU


Bilagor:
 

Färdkarta (8,7 MB, pdf)

Tabell över stationer, analyserade parametrar och antal provtagningsdjup (62 kB, pdf)

Figurer över månadsmedelvärden och vertikalprofiler (1,5 MB, pdf)

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2023 (10,7 MB, pdf)