November 2023 - Rekordlågt vattenstånd

Ett lågtryck under andra halvan av november gav rekordlågt vattenstånd på de sydvästra farvattnen och ett nytt minimivattenstånd för Sverige registrerades i Skanör. Längre perioder med ostliga vindar gjorde att månadsmedlen för signifikant våghöjd blev över det normala på de östra farvattnen och under på de västra. Istillväxten tog fart under månaden och trots blåsiga perioder som bröt upp isen var det ovanligt mycket is i slutet av månaden.

Ytvattentemperatur och is

I början av månaden rörde sig lågtryck in över Skandinavien och gav en mildare period över våra havsområden. Avkylningen saktade då in och den lilla isen som redan fanns i norra och östra Bottenvikens inre skärgårdar och vikar, blev i stort sett oförändrad.

Från den 10 började lågtrycken ta en sydligare bana österut och det blev åter kallare i landet. Ytvattentemperaturen sjönk då i snabbare takt och nyis började lägga sig utmed kusterna i södra Bottenviken, Norra Kvarken och på den finska sidan i norra Bottenhavet. I de inre skärgårdarna i norra Bottenviken började isarna bli fasta.

I mitten av månaden växte så ett högtryck till i norr och det blev en riktigt kall period i landet. Ytvattentemperaturen sjönk och det blev en snabb isläggning i norra Bottenviken, där nyis lade sig ut till linjen Bjuröklubb - Malören den 20. Nyis noterades även i Ångermanälven och innanför Alnön vid Sundsvall, den dagen.

Nya blåsiga perioder rev upp den tunna isen igen, men istillväxten fortsatte. Den första isen innanför de estniska öarna, analyserades på iskartan den 23 och i ostligaste Finska viken den 24. Några dagar senare fanns den första nyisen i västra Mälaren.

I slutet av månaden blev det blåsigt med friska eller hårda nordostvindar över Bottniska viken. Isen trycktes då ihop mot den svenska sidan i norr, samtidigt som is drev ut till sjöss i nordöstra Bottenviken. Nyis bildades även längs den finska kusten ned till Skärgårdshavet. Den 30 fanns 10-30 cm tjock fastis i norra Bottenvikens skärgårdar, med tunnare drivis utanför. Längre söderut låg tunn jämn is eller nyis utmed kusterna ned till mellersta Bottenhavet på den svenska sidan, och ned till Skärgårdshavet på den finska sidan.

Även i skyddade vikar i Finska viken, Rigabukten, samt i Östersjön ned till Bråviken, fanns nyis lokalt. Även i Vänerns vikar och i västra Mälaren förekom då nyis.

Att så här pass mycket is finns redan den sista november är ovanligt och senast det inträffade var 2010.

Det övervägande kalla vädret avkylde ytvattnet i snabb takt i samtliga havsområden och i slutet av månaden var det i allmänhet 1-2 grader kallare än normalt i ytvattentemperatur. I Bottenvikens centrala delar var det då 2-3 grader, i Bottenhavet 3-4 grader, i centrala Östersjön 6-9 grader och i Västerhavet 7-10 grader.

Månadsmedelvärdena i ytvattentemperatur låg under den normala vid samtliga mätstationer, där jämförbar statistik finns. Ett nytt minimirekord noterades för Furuögrund med – 0,6°. I övrigt var det inga nya rekord under månaden.

Ytvattentemperatur i november 2023
Ytvattentemperatur i november 2023 Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 16 november 2023.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 16 november 2023. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 29 november 2023.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 29 november 2023. Förstora Bild

Vattenstånd

November inleddes med varierande vattenstånd som var över det normala på en del platser och under på en del andra. Månadsmedlen hamnade över det normala förutom på de norra farvattnen där de var under. Förra månaden var det rekordhöga vattenstånd i söder, denna månaden noterades det i stället rekordlågt vattenstånd i samma område.

Under månadens första dagar berördes Skandinavien av flera lågtryck med sydvästliga vindar och stigande vattenstånd som följd. I Kungsvik hade vattenståndet stigit till +62 cm och i Göteborg till +54 cm den 5. Efter den 5 dominerade ostliga till nordostliga vindar längs västkusten och vattenstånden sjönk sakta.

Mot mitten av månaden blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började allmänt att sjunka på de flesta platser.

Den 22-23 rörde sig ett omfattande och djupt lågtryck från Grönlandshavet till Norska havet och tryckte undan högtrycket över Skandinavien. På Östersjön var det en hård sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet till -161 cm vilket är det lägsta vattenståndet som registrerats i Sverige. I norra Öresund steg vattenståndet och Viken noterade som högst +111 cm vilket blev månadens högsta observation. Värt att notera är att i tyska Flensburg strax söder om gränsen till Danmark steg vattenståndet till +227 cm under Babet i oktober, och nu noterades -172 cm. En skillnad på fyra meter.

Diagram över vattenstånd  i Skanör och Viken.
Månadens lägsta och högsta vattenstånd i Skanör och Viken. Förstora Bild
Prognosfält för vattenståndet klockan 02 den 23 november.
Prognosfält för vattenståndet klockan 02 den 23 november. Förstora Bild

Tittar man i Bottenviken så steg vattenståndet i samband med lågtryckspassagen, först till +50 cm för att sedan sjunka till -42 cm två dygn senare.

Den 27-28 närmade sig ett lågtryck Skandinavien österifrån. På Bottenviken var det en nordostlig vind och i Furuögrund sjönk vattenståndet till -71 cm och i Ratan till -55 cm.

Mot slutet av månaden var vattenståndet åter omkring det normala.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2023 (412 kB, pdf)

Höga vågor

I november observerades vågor över 4 meter på flera ställen. Fram till omkring den 22 var det mestadels vind från ost och de högsta vågorna observerades då på de östra farvattnen. Tittar man på månadsmedel så var dessa över det normala på de östra farvattnen och under det normala på de västra. Inga nya rekord observerades.

På Bottenhavet var det en nordlig vind på 12 m/s vid månadens inledning och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,8 meter.

Den 3 var det återigen blåsigt på Bottenhavet med en ostlig vind på 12 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,9 meter.

Fram till den 22 var det mestadels ostliga vindar och den signifikanta våghöjden längst västkusten höll sig under två meter.

Den 22-23 rörde sig ett omfattande och djupt lågtryck från Grönlandshavet till Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 21 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid Väderöarna med 5,0 meter. Vid Brofjorden steg den till 4,5 meter.

På Östersjön var det en sydvästlig vind och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter. På Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 18 m/s och vid Finngrundet noterades en signifikant våghöjd på 3,2 meter.

Den 28 befann sig ett lågtryck öster om Skandinavien. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 23 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 4,9 meter. På Östersjön var det en nordlig vind på 12 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2023.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2023.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2023. Förstora Bild