Mars 2021 - Små förändringar i isläget och ytvattentemperaturerna

Det var relativt små rörelser i vattenstånden, det högsta och lägsta noterades kring den 11-12 mars. Signifikanta våghöjder på eller över 4 meter noterades både på västkusten och ostkusten. I början av månaden strömmade kall luft ned och Bottenviken blev åter täckt av nyis. Ytvattentemperaturerna var i stort sett oförändrade under mars.

Is och ytvattentemperatur

Endast små förändringar av isläget och ytvattentemperaturen under mars.

Den milda avslutningen av februari fortsatte någon dag in i mars, och västvinden delade Bottenviken i två halvor. Till havs på finska sidan 15-45 cm mycket tät drivis, på svenska sidan öppet vatten. Från den 3 strömmade kallare luft ner över landet, och redan den 4 var Bottenviken åter helt istäckt med nyis i väster och kraftigare is i öster. Kylan fortsatte fram till mitten av månaden och nyisen växte till i tjocklek.

Ett djupt lågtryck som strök över Bottenviken den 6 rörde tillfälligt om i den tunnare isen i väster, men sedan dröjde det fram till den 20 när nästa lågtryck åter började dela upp Bottenviken i två halvor. Råken längs fastiskanten på svenska sidan växte, och efter ett par dagar var läget likt det vid månadens inledning.

I Bottenviken avslutades månaden så som den började, med öppet vatten i väster och istäckt i öster. Däremot tärde vårvärmen under andra halvan av mars på isen i söder, så att det vid månadens slut var isfritt längs kusten ända upp till Sundsvall.

Ytvattentemperaturen i haven runt Sverige var i stort sett oförändrad under mars, och höll sig runt en halv till en grad över det normala. Endast vid västkusten kunde en liten uppgång skönjas mot slutet av månaden.

Inga nya ytvattentemperaturrekord noterades under månaden, förutom vid Norrbyn som med sin korta mätserie noterade ett nytt maximirekord.

Ytvattentemperatur
Förstora Bild

Från och med oktober 2020 är tabellen med ytvattentemperaturmätningar uppdaterad med fler stationer. Bland annat har bojen Knolls Grund samt stationerna Forsmark, Landsort Norra och Kungsholmsfort tillkommit. I Vänern har Såtenäs tillkommit. Samtidigt har några gamla och nedlagda stationer tagits bort. Nya medelvärden har beräknats för de stationer som har data för referensperioden 2006-2020.

 Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2021. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd* omkring det normala i de norra farvattnen och i den södra halvan av Sverige var de något under det normala. Tittar man på månadsmedel så låg de något under det normala på de flesta platser. Inga extremnoteringar inträffade under månaden.

Under månadens första dygn hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på i stort sett samma nivåer.

Den 6-7 passerade ett lågtryck norra Sverige och på Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Längs Sveriges södra kuster sjönk vattenståndet. Skanör hade -62 cm och Kungsholmsfort -41 cm. När lågtrycket passerat var det en nordostlig vind över Bottenviken som pressade vattnet i motsatt riktning. I Kalix sjönk det till -67 cm och i Ratan till -58 cm.

Den 11-12 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På de södra farvattnen var det en syd- till sydvästlig vind. Längs västkusten pressades vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +95 cm. Kungsvik hade +76 cm och Göteborg +75 cm. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -87 cm samtidigt som Kungsholmsfort hade -44 cm.

Efter detta var det en vecka med något lugnare väder och det hände inte så mycket med vattenstånden.

Den 20-21 passerade ett lågtryck norra Sverige och i samband med detta sjönk vattenståndet från +25 cm till -30 cm i Kalix.

Sedan var det ganska lugnt resten av månaden och vattenståndet hamnade omkring det normala på samtliga platser i slutet av månaden.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2021 (418 kB, pdf)

Höga vågor

På både väst- och ostkusten observerades signifikanta våghöjder* på eller över 4 meter under mars månad. Tittar man på månadsmedel så var de ganska normala för att vara en marsmånad. För den relativt korta mätserien vid Knolls grund så observerades ett nytt marsrekord för platsen.

Den 6-7 passerade ett lågtryck norra Sverige och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter och vid Väderöarna till 3,4 meter.

Den 11 gav ett lågtryck på Norska havet en syd- till sydvästlig vind på de södra farvattnen. På västkusten blåste det 22 m/s, vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter och vid Brofjorden till 3,0 meter. På Östersjön blåste det 17 m/s och bojen Knolls grund registrerade ett nytt marsrekord för platsen med en signifikant våghöjd på 4,9 meter. Mätningarna startade 2011 och det tidigare marsrekordet på 4,1 meter var från 2020.

Sedan var det en vecka med något lugnare väder och den signifikanta våghöjden höll sig under 2 meter på samtliga platser.

Den 19 mars var det en nordlig vind på 14 m/s på Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,9 meter.

Den 29 mars befann sig ett lågtryck vid Island och gav blåsigt väder över Sveriges farvatten. På ostkusten var det en sydvästlig vind på 14 m/s och vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter. Längs västkusten blåste det sydväst 15 m/s, den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,9 meter och vid Brofjorden till 2,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2021. Förstora Bild