Mars 2021 - Lite blött i norra Sverige och varierat i söder

Mars var generellt mild för årstiden vilket ledde till att det var mer vatten än normalt i mark och mindre vattendrag i norra Sverige. I södra Sverige, där snötäcket hade smält bort, var den hydrologiska situationen varierande men relativt odramatisk.

Vattenföring

I stora delar av Norrland var flödena i början av mars något högre än normala för årstiden. Detta berodde på snösmältning. Kallare väder gjorde att snösmältningen avstannade och flödena minskade efterhand. Ett väderomslag kring den 20 gjorde att vattenflödena i mindre vattendrag återigen ökade.

Något snötäcke fanns inte kvar över Götaland och Sveland. Där var flöden i mindre vattendrag låga för månaden med undantag för områden där nederbörd tillfälligt ökade flödena. I större vattendrag låg flödena kring det normala för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer mars 2021 (477 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Varken högt eller lågt sammanfattar vattenstånden i de stora sjöarna för mars månad.

Vattennivån låg strax under det normala för månaden i både Vänern och Vättern. I Mälaren låg den kring det normala och i Hjälmaren något över normal.

I både Siljan och Storsjön sjönk vattennivån under månaden. Även detta är normalt för månaden. I Siljan har nivån varit något över det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

Det milda vädret i slutet av februari ledde till att det i nästan hela landet fanns mer vatten växttillgängligt i marken i början av månaden. Endast södra Götaland hade ett underskott. Markvattenhalten sjönk fram till mitten av månaden. Då var den generellt normal, eller under det normala i norra Sverige. I södra Sverige fyllde nederbörd på så att nivåerna låg normalt eller över det normala.

I de norra delarna av landet var markvattenhalten från mitten av månaden under det normala fram till det mildare vädrets ingång kring den 20. Då steg de till mycket över normala.

I Götaland och Svealand varierade det relativt mycket. Markerna torkade snabbt ut men fylldes på då det kom nederbörd.

Snö

I början av mars månad låg ett heltäckande snötäcke över Norrland och nordligaste Sveland. I de östra delarna av mellersta Norrland samt dess inland var snötäckets vatteninnehåll över normalt för månaden.

I Norrlands fjälltrakter var det mindre snö än normalt men snömängderna ökade under månaden. I övrigt förändrades snötäcket inte mycket fram till den 20. Ett väderomslag då, med varmare väder mot slutet av månaden gjorde att snötäcket långsamt minskade.  

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 mars 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 19
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 mars 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2021. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 30 mars 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 30 mars 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Under årets första månader blev grundvattensituationen för de små magasinen mer normal. Fortfarande var dock nivåerna mycket över de normala för årstiden i Norrland och över eller mycket över de normala i delar av Svealand. I Götaland var grundvattensituationen mestadels normal.

I de stora grundvattenmagasinen förbättrades situationen i Götaland och Svealand medan den var relativt stabil i Norrland under de senaste månaderna. I delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand var dock nivåerna fortfarande under de normala för årstiden. I vissa delar av Skåne, Örebro och Östergötlands län var nivåerna mycket under de normala. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland var grundvattensituationen fortsatt över eller mycket över den normala.

Grundvattensituation de närmaste månaderna

SGUs beräkningar av grundvattennivåer i maj för de små magasinen pekar på att nivåerna blir under de normala i stora delar av Götaland och Svealand. Vid torrt väder förväntas dock nivåerna bli mycket under de normala i detta område. Även i Norrland är det möjligt att grundvattensituationen blir under den normala, men sannolikheten för det är inte lika hög som för Svealand och Götaland. 

I stora grundvattenmagasin förväntas nivåerna vara under de normala i de södra och östra delarna av Götaland och Svealand under sommaren. I delar av Skåne, Östergötland, Södermanland, Gotland och Kalmar län är det till och med mycket troligt att nivåerna blir under de normala i sommar. För Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland förväntas nivåerna bli normala till mycket över de normala i sommar, även om det inte kan uteslutas att nivåer under de normala kan förekomma.