Vattenståndet i de stora sjöarna 2022

Under en mild och nederbördsrik period i början på året steg vattennivån i Storsjön till den högsta nivå som uppmätts under februari. Vättern hade en låg nivå under hela året medan Vänerns nivå var låg under hösten.

Nedan presenteras vattenståndet 2022 för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. I diagrammen visas månadsstatistik för de olika mätserierna. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod.

Vänern

Vattennivån i Vänern var i början av året något lägre än den normala. Årets vårflod var inte så stor och nivån ökade bara något i februari för att sedan minska. Både under sommaren och hösten föll mindre nederbörd än normalt, vilket medförde att vattennivån sjönk ytterligare.

Den låga vattennivån medförde att restriktioner för fraktfartygens djupgående infördes och fartygen kunde inte gå med full last. Under oktober var nivån som mest ca 4,5 dm lägre än medelnivån för oktober. Det är den lägsta nivån sedan hösten 2018, då nivån var ytterligare 1 dm lägre.

Diagram Vänern vattenstånd 2023 Vattenåret
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2022. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2021. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Vattennivån i Vättern var låg redan i början av 2022. Under året föll mindre nederbörd än normalt, vilket medförde en låg nivå i Vättern. Det betyder att det blev det sjunde året i rad med låga nivåer i Vättern. Under denna period har nivån varit över månadsmedelvärdet bara under enstaka tillfällen.

Vättern är en sjö som reagerar långsamt. Under dessa år har vi haft flera perioder med liten tillrinning till Vättern och mellan dessa perioder har nivån inte hunnit återhämta sig. Det är främst perioder med liten nederbörd som bidragit till de låga nivåerna, men flera av de senaste åren har varit varma, vilket också lett till en hög avdunstning.

Diagram vattenstånd Vänern 2023 Vattenåret
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2022. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959–2021. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild
Vättern 2015-2022 Vattenåret
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2015–2022. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959–2021. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

Nivån i Mälaren var ungefär normal eller något under den normala under större delen av året. I december var nivån ca en dm lägre än normalt.

Diagram vattenstånd Mälaren 2022 Vattenåret
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2022. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968–2021. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

Hjälmaren

Nivån i Hjälmaren var i början av året ca 1,5 dm lägre än medelnivån. Under februari och mars steg nivån till strax över den normala för årstiden. Nivån fortsatte att vara nära den normala året ut.

Diagram vattenstånd Hjälmaren 2022 Vattenåret
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2022. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1988–2021. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Förstora Bild

 

Siljan

Vattennivån i Siljan var nära den normala under större delen av året. I november ökade nivån och var som mest ca 3,5 dm över månadsmedelvärdet. Nivån sjönk åter och var vid årsskiftet ca 2 dm lägre än normalt för årstiden.

Diagram vatttenstånd 2022 Siljan Vattenåret
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2022. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1964-2021. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

Storsjön

I inledningen av året var vattennivån i Storsjön i Jämtland ca 4 dm över den normala för årstiden. Under en mild och nederbördsrik period i början på året steg vattennivån i Storsjön till den högsta nivå som uppmätts under februari. Som mest uppmättes 292,91 m över havet, vilket är ca 1,5 dm högre än det tidigare februarirekordet från 1968.

Vattennivån fortsatte att vara över den normala under våren och sommaren. Under årets sista månader sjönk nivån och var vid årsskiftet ca 7 dm lägre än medelvärdet för december.

Diagram vattenstånd Storsjön 2022 Vattenåret
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2022. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940–2021. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild