Havsvattenstånd 2021

Årets högsta vattenstånd observerades vid tre separata tillfällen, där Uddevalla i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn uppmätte 95 cm över medelvattenståndet* i januari, mars och oktober. Det är den blygsammaste årshögstanoteringen under detta århundradet, närmast var 2010 då Kungsvik hade +98 cm som årshögsta. Årets lägsta vattenstånd inträffade i mitten av januari då Skanör i södra Öresund noterade -96 cm. Förra gången som både högsta och lägsta vattenstånd under samma år var mindre än en meter från medelvattenståndet var 1974. I de östra havsområdena noterades de lägsta och högsta vattenstånden längst i norr, Kalix i Bottenviken hade -67 cm i mars och +78 cm i april.

Vinter

Under första veckan i januari var vädret högtrycksbetonat och vattenstånden* sjönk på de flesta platser. På Västkusten vid Kungsvik sjönk nivån från medelvattenstånd till -61 cm.

Den 10–12 januari rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige. På Östersjön var det en sydlig till sydvästlig vind och vattnet pressades åt nordost. Januari månads samt årets lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -96 cm. När vinden sedan avtog steg vattenståndet snabbt till det normala igen.

Samtidigt över Bottenviken pressade en ostlig vind vattnet in mot svenska kusten, vid Spikarna steg vattenståndet till +62 cm. Därefter var vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden höll sig i stort sett omkring det normala.

Den 22 januari befann sig ett lågtryck på Norska havet. Längs västkusten var det en sydlig till sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten och det första av tre tillfällen med årets högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +95 cm. I Göteborg steg det till +79 cm och i Kungsvik till +80 cm.

Diagram vattenstånd Uddevalla 2021
Uddevalla nådde 95 cm över medelvattenstånd vid tre tillfällen under 2021: den 22 januari, den 12 mars och den 22 oktober. Den 19 november uppmättes 94 cm. Förstora Bild

Februari var mest högtrycksbetonad med ostliga vindar vilket ledde till att vattenståndet oftast låg under det normala på samtliga platser. Vattenståndet steg dock redan den 2–3 då ett lågtryck passerade över södra Östersjön. Bakom detta var det en nordlig vind som pressade vattnet söderut, februari månads högsta vattenstånd observerades i Skanör med +51 cm.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började sjunka. Den 7 var det en nordostlig vind längs västkusten och februari månads lägsta vattenstånd observerades i Kungsvik med -81 cm. På de östra farvattnen noterades de lägsta vattenstånden dagarna omkring den 14 februari. Då hade Stockholm -36 cm och Spikarna -47 cm. Under andra halvan av månaden passerade flera lågtryck och vattenstånden började långsamt stiga.

Vår

Foto hamn Östersjön vår

Våren inleddes med vattenstånd omkring det normala. Men den 6–7 mars passerade ett lågtryck norra Sverige, på Östersjön pressade en sydvästlig vind vattnet åt nordost. Längs Sveriges södra kuster sjönk vattenståndet, Skanör noterade -62 cm. När lågtrycket passerat pressade en nordostlig vind över Bottenviken vattnet i motsatt riktning. I Kalix sjönk det till -67 cm och i Ratan till -58 cm.

Den 11–12 mars befann sig ett lågtryck på Norska havet. På de södra farvattnen var det en syd- till sydvästlig vind. Längs västkusten drevs vattnet in mot kusten, för andra gången nådde Uddevalla årshögsta med +95 cm. Kungsvik hade +76 cm och Göteborg +75 cm. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och mars månads lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -87 cm.

Sedan var det ganska lugnt fram till den 4-5 april, då en sydvästlig vind på 21 m/s längs västkusten fick vattenståndet att stiga snabbt. I Kungsvik noterades +57 cm och i Göteborg +49 cm. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör med -53 cm.

Den 9 april var det en sydlig vind på Bottenviken som pressade vattnet norrut och ostkustens högsta vattenstånd för våren observerades i Kalix där det steg till +78 cm. Detta var den näst högsta aprilobservationen på platsen sedan mätningarna startade 1974. Det högsta aprilvärdet +87 cm är från 1995.

Sedan hände det inte så mycket med vattenståndet under återstoden av våren. Nivåerna höll sig inom en halvmeter från medelvattenståndet, både uppåt och nedåt. Den högsta noteringen var +42 cm i Uddevalla den 10 maj i samband med ett lågtryck ute på Norska havet. Den 26 maj noterade Kungsvik -47 cm i nordostlig vind längs västkusten.

Sommar

Sommaren är inte de stora vattenståndsutslagens årstid, normalt sett är fluktuationerna små under juni, juli och augusti. Endast vid tre tillfällen under de tre sommarmånaderna avvek vattenståndet mer än en halvmeter från medelvattenståndet.

Det första tillfället, tillika juni månads lägsta vattenstånd, noterades i Kungsvik den 3 då det sjönk till -56 cm. Smögen hade -48 cm och Göteborg -38 cm. Den 12 juni berörde ett lågtryck Skandinavien och en nordvästlig vind längs västkusten pressade vattnet ned mot Öresund. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Viken med +51 cm.

Den 19–20 juni passerade fronter med åska över landets södra delar. I samband med detta fick SMHI in uppgifter om att det varit konstiga vattenståndsrörelser kring Onsala. Vid närmare kontroll visade det sig att det uppstått ett sjösprång i samband med att en åskfront hade passerat. Störst utslag var det kring Varberg för att sedan klinga av söderut och norrut. Med ett intervall på 10 minuter sjönk respektive steg vattenståndet med som mest 50 centimeter och det hela varade i lite mer än en timme.

Diagram vattenstånd Varberg 20 juni 2021
Vattenståndet vid Sjöfartsverkets mätplats i Varberg under dagen den 20 juni. Förstora Bild

Med nivåer inom ett par decimeter från medelvattenstånd bjöd den högtrycksbetonade julimånaden inte på någon vattenståndsdramatik förrän framåt månadsskiftet mot augusti, då både sommarens högsta och lägsta vattenstånd inträffade.

Den 29 juli etablerade sig ett omfattande lågtrycksområde över Sverige. Ett dellågtryck vid Sydnorge gav blåsigt väder över södra Sverige vilket sänkte vattenståndet längs sydkusten. Skanör noterade på eftermiddagen den 30 juli sommarens lägsta vattenstånd med -61 cm, Simrishamn hade -51 cm och Klagshamn -43 cm. Samma lågtryck höjde vattenståndet längs västkusten. En timme efter midnatt natten mot den 1 augusti noterade Uddevalla +60 cm, vilket blev sommarens högsta vattenstånd. I Kungsvik steg vattnet till 50 cm och i Smögen till 48 cm.

När blåsten vid månadsskiftet juli/augusti mojnat var det två veckor då det inte hände så mycket med vattenstånden, utan de låg och pendlade omkring det normala eller något över. I samband med lågtryckspassage noterades sommarens högsta vattenstånd för de östra farvattnen med +41 cm vid Spikarna den 18 augusti.

Den 24–25 augusti rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige och vidare mot Åland. En sydvästlig vind över Östersjön drev vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör där det sjönk till -45 cm.

Höst

Första halvan av september hände det inte så mycket med vattenstånden utan det pendlade omkring det normala eller något under. Därefter vidtog en vecka med något mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden började sjunka något, som mest till -48 cm vid Kungsvik i nordostlig vind den 18 september.

September månads största vattenståndshändelse inträffade den 23, då ett lågtryck passerade mellersta Sverige. På Kattegatt och Skagerrak pressade en nordvästlig vind vattnet söderut, vid Viken i nordligaste Öresund steg vattenståndet till +79 cm. Samtidigt på Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet österut, Skanör i sydligaste Öresund noterade -89 cm. Som störst var den samtidiga skillnaden mellan de båda stationerna 152 cm.

När lågtrycket hade passerat stabiliserade sig vädret, fyra lugnare veckor följde med vattenstånd nära det normala på de flesta platser. Den 20–22 oktober påverkade ett större lågtryckssystem Skandinavien. Längs västkusten pressade en sydvästlig vind vattnet in mot kusten, månadens och för tredje gången årets högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +95 cm. I Göteborg steg det till +89 cm och i Smögen till +81 cm. På Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost och oktober månads lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -55 cm.

Därefter fortsatte lågtrycken att passera och vattenstånden låg kvar omkring 20 till 40 cm över det normala fram till en dryg vecka in i november. Den 9-10 passerade ett frontsystem över Sverige och i samband med detta sjönk vattenståndet i Kungsholmsfort från +60 cm till -14 cm. Några dagar med lite mer högtrycksbetonat väder följde, och främst i väster började vattenståndet att sjunka. Den 14 november noterade Kungsvik -39 cm och Göteborg -34 cm.

Sedan passerade flera lågtryck och vattenstånden steg i de västra farvattnen. Den 19 november var det en sydvästlig vind och Uddevalla nådde med + 94 cm en centimeter under de tidigare tre årshögstanoteringarna. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och november månads lägsta vattenstånd noterades i Skanör med -54 cm.

December

Under den första veckan av december var vädret högtrycksbetonat i landets norra delar och vattenstånden sjönk främst i de södra och västra farvattnen. Den 5 var det en nordostlig vind på Östersjön, vattnet pressades västerut och Skanör noterade +73 cm.

Den 8 befann sig ett högtryck öster om Sverige och ett lågtryck i väster. Resultatet blev en ostlig vind och längs de västra farvattnen drevs vattnet ut från kusten. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Viken med -79 cm. Uddevalla hade -63 cm och Göteborg -46 cm.

Ett nytt tillfälle med högt vattenstånd inträffade den 20 då det återigen var en nordostlig vind på Östersjön som pressade vattnet västerut. I Skanör tangerades månadens högsta vattenstånd på +73 cm och i Kungsholmsfort steg det till +57 cm.

Sedan var det en något lugnare period fram till årets sista dag då en västlig vind pressade vattnet in mot västkusten. I Uddevalla steg det till +63 cm och i Göteborg till +47 cm.


*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).