Havsvattenstånd 2020

Året inleddes med nästan tre månader då vattenståndet i allmänhet låg över det normala. Under våren, sommaren och början av hösten var rörelserna oftast små, men från mitten av oktober sörjde lågtryck för större avvikelser i havsnivån. Årets högsta vattenstånd observerades på västkusten, där Uddevalla i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn i mitten av februari uppmätte +151 cm över medelvattenståndet*. Årets lägsta vattenstånd inträffade i slutet av november då Skanör i södra Öresund noterade -101 cm. I de östra havsområdena inträffade de högsta och lägsta vattenstånden på hösten. I Bottenviken noterades -72 cm i oktober och +146 cm i november, båda gångerna vid vår nordligaste station Kalix.

Vinter

Januari dominerades av lågtryck som passerade efter varandra, och kring mitten av februari gav två djupa lågtryck rejäla utslag i vattenståndet. Vattnet pressades in mot de svenska farvattnen och månadsmedlen var flera decimeter över medelvattenståndet*.

Några exempel från de båda vintermånaderna. I januari var Ratans (startår 1891) månadsmedel + 51 cm över det normala, i Göteborg (startår 1887) var månadens medel +30 cm. Tittar man på Landsort så var februaris månadsmedel +47 cm, det högsta februarimedlet sedan mätningarna startade 1886. I Stockholm var medelvärdet +49 cm. I den sammansatta tidsserien med start 1774 har det bara varit högre i februari vid två tillfällen, år 1790 (+57 cm), och 1817 (+50 cm). Högre värden har förekommit andra månader. 

Sydvästliga vindar gav de största avvikelserna under januari. Den 12 pressades Östersjöns vatten åt nordost och i Skanör observerades -64 cm. Den 15 pressades vattnet in mot västkusten, Uddevalla hade +140 cm, Stenungsund +122 cm och Göteborg +109 cm.

Under februari gav två namngivna lågtryck högt vattenstånd på farvattnen runt Sverige och det var många vattenståndsvarningar ute under månaden. Den 9–10 drog ovädret Ciara in över landet med ovanligt lågt lufttryck och sydvästliga vindar som följd. Det rapporterades om översvämningar i bland annat Uddevalla och Göteborg. Uddevalla hade +111 cm söndag kväll den 9, +15 cm vid midnatt och +139 cm på måndag kväll. Det högsta som observerades i Göteborg var +119 cm och i Kungsvik +115 cm. På Bottenviken pressade vinden vattnet norrut och i Kalix steg det till +125 cm. 

Nästa helg närmade sig åter ett kraftigare lågtryck Sverige. Detta lågtryck hade fått namnet Dennis. Vattenståndsvariationerna påminde om helgen innan, först ett högt vattenstånd på söndagen som följdes av ett än högre på måndagen den 17 februari. Även denna gång rapporterades det om översvämningar på flera platser som till exempel Uddevalla och Göteborg. Den 17 hade Kungsvik +129 cm, Göteborg +122 cm och Uddevalla +151 cm, vilket blev årets högsta notering. 

Foto Västerhavet vinter

Vår

Vid inledningen av mars var vattenståndet omkring 60 cm över medelvattenståndet på de östra farvattnen, längs västkusten omkring medelvattenstånd. Mot slutet av månaden återgick vattenstånden till det normala på samtliga platser efter att ha varit över det en längre period. Dygnsmedelvärdet för Landsort var över medelvattenstånd i nästan fyra månader (110 dagar) sedan början av december 2019 och fram till och med den 24 mars. Under de två följande vårmånaderna var avvikelserna i allmänhet små och vattenstånden låg nära månadsmedlen. 

Diagram vattenstånd Landsort vår 2020
Vattenstånd Landsort dec 2019 - mars 2020 (dagligt medelvärde relativt medelvattenstånd i cm). Förstora Bild

Den 11–12 mars berörde flera lågtryck Skandinavien och påverkade vattenstånden. På västkusten var det en sydvästlig kuling som pressade vattnet in mot kusten och i Uddevalla steg det till +111 cm. På Östersjön drevs vattnet åt nordost, i Skanör sjönk vattenståndet på 10 timmar från +24 cm till -87 cm vilket blev hela vårens lägsta observation. 

Det högsta vattenståndet för våren nådde en centimeter högre och observerades vid två tillfällen i var sin ände av kusten. Den 15 mars var det en sydvästlig vind över norra Skandinavien, vattenståndet steg i Bottenviken och Kalix noterade +112 cm. Den 2 april passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten drev en sydvästlig vind vattnet mot kusten och april månads högsta vattenstånd noterades i Uddevalla, även det med + 112 cm. Detta var den tredje högsta observationen för en aprilmånad baserat på samtliga mätplatser. De högsta är från april 1997 då Skanör hade +132 cm och Klagshamn +124 cm. 

I maj var det små variationer och månadsmedlen var nära medelvattenståndet. De största avvikelserna var mot slutet av månaden då Uddevalla den 23 hade +52 cm i samband med ett lågtryck på Norska havet, och Kungsvik med -50 cm den 31 maj i högtryck. 

Sommar

Sommartiden bjuder vanligtvis inte på några större avvikelser från medelvattenståndet. Årets sommar utmärkte sig dock genom en händelserik julimånad, med lågtryck efter lågtryck som gav vattenstånd över det normala i stora delar av haven runt Sverige. 

Vi börjar med den mittersta av sommarmånaderna. I Östersjön fyllde västvindarna på ordentligt med vatten under första halvan av juli. Mätplatsen vid Landsort ger en bra bild av mängden vatten i Östersjön. Fram till den 15 steg vattenståndet med 30 cm, andra halvan av juli fortsatte lågtrycken och vattenståndet vid Landsort blev kvar över det normala. 

Sommarens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla den 6 juli med +88 cm i samband med sydvästlig vind. Söder om Göteborg noterades nya julirekord på flera platser. I Göteborg steg vattenståndet till +79 cm. Högre julivärde har endast noterats en gång tidigare, nämligen 1912 då det steg till +91 cm. Vid den tiden gjordes mätningarna vid Klippan lite längre in i älven.

Tittar man på månadsmedelvärden var de mycket över vad som är normalt för en julimånad. I Kalix var månadsmedelvärdet det högsta som observerats för juli sedan mätningarna startade 1974. I Göteborg får man gå tillbaka till 1961 för att hitta en julimånad som hade ett högre medel. 

Det mest anmärkningsvärda i juni månad var på Nationaldagen den 6, då ett lågtryck med sydvästlig vind rörde sig upp över norra Skandinavien och Kalix fick månadens högsta vattenstånd med +71 cm. Omvänt så noterade Skanör i samband med ytterligare ett lågtryck med sydvästlig vind sommarens lägsta vattenstånd med -56 cm klockan 21 den 30 juni. 

Under augusti var det små variationer i vattenståndet som med ett undantag, Uddevalla med +54 cm både den 22 och den 23, höll sig inom en halvmeter från medelvärdet. 

Höst

Hösten inleddes med vattenstånd omkring det normala på de flesta platser. Liksom under augusti fortsatte både september och oktober i samma spår med relativt små variationer i vattenståndet. Ett par lågtryck med nord till nordostliga vindar gav i alla fall lite större utslag under andra halvan av september och fram till mitten av oktober. 

Den 16–17 september passerade ett djupt lågtryck mellersta Sverige. På Bottenviken drev den nordliga vinden vattnet söderut. I Bottenviken sjönk vattenståndet, Kalix noterade -70 cm och Ratan -57 cm. I söder steg vattenståndet däremot snabbt på natten. Vid midnatt natten mot den 17 var det -3 cm i Skanör, redan vid fyra-tiden på morgonen hade det stigit till +85 cm. En vecka senare rådde sydvästlig vind på västkusten och vattenståndet steg, den 24 september hade Kungsvik +68 cm och Uddevalla +81 cm. 

Den 14 oktober var det en nord till nordostlig vind på Östersjön som pressade vattnet åt sydväst. I Skanör observerades +86 cm, Kungsholmsfort hade +48 cm. Den 19 oktober passerade ett lågtryck norra Sverige vilket följdes av en nordostlig vind på Bottenviken. Vattnet pressades åt sydväst. Oktober månads lägsta vattenstånd observerades i Kalix med -72 cm och Ratan hade -55 cm. Under återstoden av oktober passerade flera lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden. I slutet av månaden var de omkring det normala eller något över.

Efter några rätt så händelselösa månader ur vattenståndsperspektiv så blev november desto mer händelserik. Redan den 1 och 2 befann sig ett omfattande lågtryckssystem på Norska havet. Över Skandinavien var det en sydvästlig vind. På Bottenhavet och Bottenviken pressades vattnet norrut och månadens högsta observationer noterades där. Kalix hade +146 cm vilket var det högsta novembervärdet sedan mätningarna startade 1974. 

Vid Ratan steg det till +96 cm vilket var den fjärde högsta novemberobservationen sedan mätningarna startade 1891. Senaste det var högre var 1969 då det steg till +99 cm. Den högsta observationen vid Ratan +102 cm är från 1913. Även på västkusten blev det höga nivåer då vinden pressade vattnet in mot land. I Uddevalla steg det till +105 cm, Kungsvik +96 cm och Göteborg noterade +83 cm.

Den 19 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och på Bottenhavet var det kortvarigt en nordostlig vind som pressade vattnet in mot svenska kusten. Vid Forsmark steg vattenståndet snabbt från +9 cm till +76 cm. När vinden sedan vred och avtog sjönk vattnet till ungefär samma nivå som förut. 

Den 21 gav ett lågtryck på Norska havet en sydvästlig vind över Östersjön och vattnet pressades åt nordost. Månadens, höstens och årets lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -101 cm. 

December

December inleddes med vattenstånd omkring det normala längs västkusten, på de östra farvattnen var det mellan 20–40 cm över det normala. Det var inga extrema vattenstånd under månaden och månadsmedlen var omkring eller något över det normala.

Den 2–3 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På Bottenhavet och Bottenviken pressade en sydlig vind vattnet norrut. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Kalix med +84 cm och Ratan hade +70 cm. Efter detta så etablerade sig ett högtryck öster om Skandinavien och på de östra farvattnen sjönk vattenståndet under cirka 2 veckor. 

Sedan berörde flera lågtryck Sverige. Den 24–25 passerade ett av dessa österut med en nordostlig vind över de norra farvattnen. I samband med detta observerades månadens lägsta vattenstånd med -53 cm i Kalix och Ratan -43 cm.

Avslutningsvis genererade ett djupt lågtryck över Brittiska öarna en sydlig vind på de östra farvattnen som pressade vattnet norrut. Den 28 hade vattenståndet stigit till +82 cm i Kalix och till +70 cm i Ratan.
Mot slutet av året närmades sig vattenstånden de normala.
 

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).