Havsvattenstånd 2019

Året rivstartade med stormen Alfrida som berörde hela Sverige och orsakade både högt och lågt vattenstånd. I sydligaste Sverige nådde pegeln 110 cm över och längst i norr 99 cm under årets medelvattenstånd*. För året som helhet observerades både årets lägsta och högsta vattenstånd i Bottenviken. I maj noterades -117 cm och i december +116 cm vid vår nordligaste station Kalix. Endast vid tre ytterligare tillfällen under året avvek vattenståndet mer än en meter från medelvattenståndet. Två av dessa inträffade i Uddevalla under hösten, ett i Kalix i december.

Vinter

Den 1-2 januari passerade stormen Alfrida Sverige. Redan på nyårsafton pressade en kraftig sydvästlig vind vattnet in mot Sveriges västra kust. På nyårsdagen vred vinden mot norr samtidigt som den ökade. Både längs västkusten samt på Östersjön pressades vattnet söderut. Den 2 januari kulminerade det höga vattenståndet då både Skanör och Kungsholmsfort registrerade +110 cm vilket blev första halvårets högsta observationer. I Bottenviken sjönk vattenståndet och vinterns lägsta observerades i Kalix med -99 cm.

Storm_Alfrida_hav

Fler djupa lågtryck passerade Sverige under första halvan av januari, men inget gav så stora utslag i vattenstånden som Alfrida. Under återstoden av januari samt under februari var det mer blygsamma växlingar i vattenståndet.

Vår

Mars månad bjöd inte på något extremt vattenstånd, men några snabba förändringar observerades i samband med lågtryckspassager under mitten av månaden. Den 8 passerade ett lågtryck mellersta Sverige med sydvästliga vindar på Östersjön, och vattenståndet i Skanör sjönk till -63 cm. 

Tio dagar senare, den 17–18 mars passerade ett nytt lågtryck över mellersta Sverige. En sydvästlig vind på cirka 20 m/s pressade vattnet in mot västkusten och höjde vattenståndet i Uddevalla till +91 cm, vårens högsta notering längs den svenska kusten. Vid Smögen uppmättes +82 cm och i Göteborg +78 cm. 

Efter detta var det högtrycksbetonat väder med vattenstånd omkring eller något under det normala fram till den 6–9 april, då ett lågtryck med frisk nordanvind över Bottenviken under flera dagar pressade vattnet söderut. Årets lägsta vattenstånd observerades den 9 i Kalix med -117 cm. Det är även det lägsta aprilvärdet som någonsin uppmätts i Sverige.

Därefter var vädret högtrycksbetonat med normala vattenstånd fram till inledningen av maj. Några lågtryck passerade fram till mitten av maj och avvikelser från medelvattenståndet på runt en halvmeter noterades i Bottenviken och på Västkusten. Under de avslutande dagarna i maj passerade flera lågtryck upp över Sverige och höjde vattenståndet i framför allt Bottenviken. Sydvästliga vindar gav +90 cm i Kalix den 31 maj och på finska sidan noterade Kemi +124 cm. 

Sommar

Under sommaren är det vanligtvis små variationer i vattenståndet, så var det även denna sommar. Endast vid ett fåtal tillfällen var avvikelsen större än en halvmeter från medelvattenståndet. Den 11–12 juni var det nordostlig vind över Sverige, i de sydvästra delarna av Östersjön samlades vattnet och Skanör noterade +54 cm. Längs västkusten pressades vattnet ut från kusten och sommarens lägsta vattenstånd observerades i Uddevalla med -63 cm. Kungsvik fick -62 cm och Göteborg -47 cm. 

Under andra halvan av juni samt i juli hände inte så mycket med vattenståndet. Med två undantag låg det kvar på i stort sett normala nivåer. Vid början av juli drev dock friska västvindar över Nordsjön in vatten i Skagerrak och Kattegatt, vilket höjde vattenståndet så att Viken i nordligaste Öresund den 2 juli nådde 59 cm över medelvattenstånd. En nordlig kuling över Bottniska viken den 28 juli gav Kalix ostkustens lägsta vattenstånd under sommaren med -56 cm.

Den första augustiveckan var högtrycksbetonad. Den 11 rörde sig ett lågtryck in mot Norge. En sydvästlig vind pressade vattnet in mot västkusten och sommarens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +61 cm. Göteborg nådde +51 cm. Under andra hälften av augusti rådde åter lugnet och vattenstånden låg kvar på normala nivåer sommaren ut.

Höst

Ett flertal lågtryck som gav både höga och låga havsvattenstånd passerade Sverige under hösten, men inledningen blev lugn på de flesta håll. 

I landets västra och södra del höll sig vattenståndet under första halvan av september inom en dryg decimeter från medelvattenståndet, medan vattenståndet i Bottenviken steg redan den 5 i samband med att ett lågtryck med friska sydvindar rörde sig åt nordost över Skandinaviska halvön. I Kalix uppnåddes +53 cm natten mot den 6, vilket blev den högsta noteringen för både Östersjön och Bottniska viken under hösten. 

Resterna av den tropiska cyklonen Dorian nådde norra Europa i form av ett omfattande lågtryck kring den 15 september. I Skagerrak och Kattegatt steg vattnet snabbt och översteg 80 cm längs hela den svenska västkusten från Strömstad till Malmö. I Uddevalla nådde vattnet 106 cm över medel den 15, vilket blev höstens högsta uppmätta vattenstånd.

Då Skanör i sydligaste Öresund med -83 cm samtidigt noterade höstens lägsta vattenstånd, bidrog det till att inflödet från Skagerrak och Kattegatt via Bälten och Öresund höjde nivån i hela Östersjön med drygt två decimeter. Efter en vecka började dock vattnet sjunka undan och närmade sig åter medelnivån. 

Vid månadsskiftet till oktober passerade ett lågtryck över Skåne och skickade upp vattennivåerna emot 80 cm på västkusten. Det var därefter ganska måttliga rörelser i vattenståndet för att vara oktober, fram till den 26 då tre lågtryck befann sig runt Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Högst steg vattenståndet i Uddevalla där det nådde +102 cm, Kungsvik hade +74 cm och Göteborg +85 cm.

Därefter var det mestadels små vattenståndsvariationer, nivåerna höll sig relativt nära medelvattenståndet. Den 10 november rörde sig dock ett lågtryck upp mot Finland. På Bottenviken pressade en nordostlig vind vattnet åt sydväst, i Kalix observerades -75 cm och vid Ratan -53 cm. Den 29 passerade ett lågtryck med nordlig vind över södra Sverige, vilket resulterade i en stor vattenståndsskillnad längs Öresund. Vattenståndet i Viken vid sundets norra ände steg till +59 cm medan det i Skanör vid den södra änden sjönk till -54 cm.

December

Flera lågtryckpassager gav snabba förändringar i vattenstånden, vilket är normalt under denna tid på året. Två tillfällen utmärkte sig särskilt i december. 

Den 11 befann sig ett lågtryck på Norska havet, en sydlig vind på Bottenviken pressade vattnet norrut. På eftermiddagen den 11 hade vattenståndet i Kalix stigit till +116 cm vilket blev månadens högsta vattenstånd.

Den 15 passerade ett lågtryck södra Sverige. På Östersjön pressade en sydvästlig vind vattnet åt nordost. Klockan 18 hade Skanör +20 cm, men till midnatt hade det sjunkit till -78 cm vilket blev månadens lägsta vattenstånd. Den 16 klockan 11 hade vattenståndet stigit till +48 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).