Exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av klimatanpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar.

Vallar skyddar mot framtida översvämning i Kristianstad

SamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Kristianstad invallning

Kristianstad har på grund av sitt låglänta läge nära vatten en överhängande risk att översvämmas. År 2002 var stora delar nära att översvämmas och sedan dess pågår arbetet med att skydda staden med vallar och pumpstationer som hindrar vattnet från att rinna in i staden. Projektet ska säkra …

Publicerad:

Skydd av stränder i Ystad

ErosionNaturmiljöSamhällsplaneringTurism
Ystad Sandskog efter andra strandfodringen 2014

Ystad kommun har länge haft problem med erosion längs med kusten. Stranderosionen förväntas inte minska framöver utan snarare accelerera på grund av havsnivåhöjningen. För några år sedan gjordes därför Sveriges första storskaliga strandfodring på två stränder utanför Ystad. Det innebär att sand …

Publicerad:

Avfuktare hindrar mögeltillväxt i Mästerby kyrka, Gotland

Luftfuktighet
Mästerby kyrka

 På västra delen av Gotland ligger Mästerby kyrka. Kyrkan är en kalkstenskyrka, byggd under 1200-talet, som under senare år haft problem med fukt och mögeltillväxt. Problemet uppstår när utomhustemperaturen och luftfuktigheten är hög och möter en svalare inomhusmiljö i kyrkan. I Mästerby kyrka har …

Publicerad:

Högflödesrening på Västra strandens reningsverk, Halmstad

AvloppsvattenDagvattenNaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Flygbild över Västra strandens avloppsreningsverk, Nissans mynning och Laholmsbukten.

Kraftiga regn och översvämningar leder till stor påfrestning på reningsverken. Stora inkommande flöden i reningsverken bidrar till att avloppsvattnet inte hinner renas och åker direkt ut i sjöar och vattendrag. Vid höga inkommande flöden på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad påbörjas en …

Publicerad:

Byggnadsminne skyddat mot ras och skred, Höglunda, Värmland

RasSkred
Höglunda herrgård och slänten ner mot Norsälven.

Byggnadsminnet Höglunda herrgård i Värmland riskerade att rasa ner i den intilliggande älven. En varierande grundvattennivå innebär att marken är instabil. Ett riskreducerande arbete har pågått under lång tid i form av anläggande av en terrass och stabilisering av husgrunden.

Publicerad:

Dagvattenlösningar i Växjö

DagvattenSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Byggande av betongmagasin som skall fungera som ett utjämningsmagasin för dagvatten.

Växjö kommun har länge arbetat med översvämningar och dagvattenfrågor. Vid kraftiga regn klarar inte ledningsnätet av att ta hand om regnmängderna. Volymerna behöver fördröjas och detta görs bland annat under en parkeringsyta och på en fotbollsplan.

Publicerad:

Rent dricksvatten, Östersund

AvloppsvattenDricksvattenGrundvattenSamhällsplaneringTurism
En del av Östersund och Storsjön (Östersunds kommun).

Sveriges dricksvattenförsörjning utsätts för allt större prövningar. Med ett förändrat klimat förväntas stora delar av Sverige få ändrade förutsättningar vad gäller råvattenkvaliteten. Östersunds kommun driver aktivt frågan om dricksvattenförsörjning och säkrar för nutida och framtida förhållanden …

Publicerad:

Översvämningsskydd för jordbruk, Åkra gård

JordbrukSkyfallÖversvämningÖversvämning
Tvåstegsdike färdiggrävt

Klimatförändringarna kommer att påverka svenskt jordbruk på många sätt. Många grödor är känsliga för översvämningar men genom breddning av ett traditionellt dike, det så kallade tvåstegsdiket, på Åkra gård i Södermanland skyddar gården sin produktion. 

Publicerad:

Fjällanläggning klimatanpassas, Ramundberget

TurismVegetationsperiod
Ramundberget_skidspår

Redan under höstlovet år 2013 kunde besökare njuta av backarna och ett spår vid Ramundbergets fjällanläggning. Efter mer än ett halvt sekel sedan första åket ägde rum vid Ramundberget investerade anläggningen i snökanoner. Många fjällanläggningar är allt mer beroende av att kunna tillverka snö för …

Publicerad:

Säkert dricksvatten i Karlskrona

DricksvattenSamhällsplanering
Projektets utbredning

I Karlskrona säkras tillgången på dricksvatten genom att förbehandlat vatten från vattenverket pumpas till en rullstensås där det renas ytterligare och lagras naturligt. När vattnet silats genom åsen pumpas det tillbaka och konsumenterna får säker tillgång till ett dricksvatten med högre och …

Publicerad:
Områden
Områden