Pedagogiska exempel

Att koppla ihop den vetenskapliga grunden med praktisk erfarenhet på ett sätt som engagerar och uppmuntrar till lärande är en viktig beståndsdel inom klimatanpassning. På den här sidan presenteras olika projekt som förmedlar och lär ut kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning på ett interaktivt och pedagogiskt sätt.

På den här sidan kommer vi fylla på med fler exempel efter hand. Har du ett eget förslag? Kontakta klimatanpassning@smhi.se

Klimatvisningar i Geodomen

SMHI, Centrum för klimatpolitisk forskning och Visualiseringscenter C i Norrköping tar tillsammans med länsstyrelser fram lokalt anpassade klimatvisningar i den mobila Geodomen. Komplex information om klimatförändringarna, dess effekter och möjliga anpassningsåtgärder tillgängliggörs genom visualiseringar. Visningarna syftar till att höja kunskapsnivån och skapa engagemang kring klimatfrågan samt att förankra klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Med hjälp av bilder och fakta om lokala händelser kan visningar skräddarsys till varje kommun.

Klimatvisningar i Geodomen

RiskLab - ett interaktivt rum för lärande

Översvämningsmodellen Floodville, ett rollspel och ett samhällsbyggarspel. Det är de stående inslagen i det interaktiva rummet kallat RiskLab vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstad universitet. I RiskLab finns pedagogiska hjälpmedel för att kommunicera och visualisera klimatrelaterade risker på ett lättbegripligt sätt för alla åldrar. Besökarna får möjlighet till att använda alla sina sinnen. De samhällsrisker som står i fokus är skyfall, översvämningar, stormar och stigande vattennivåer.

RiskLab - ett interaktivt rum för lärande

Kreativa lösningar testas på den översvämningshotade modellstaden Floodville
Kreativa lösningar testas på den översvämningshotade modellstaden Floodville. Foto Centrum för klimat och säkerhet

Utbildningsmaterial för skolor i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans med pedagogiska utvecklare i Piteå kommun tagit fram rapporten "Slaskigare vintrar och längre somrar? Klimatförändringar i Norrbotten - en rapport för dig som är ung". Till rapporten finns också en lärarhandledning. Materialet ska användas som en del av utbildningen i grundskolan för att stärka intresset för klimatfrågor och samhällsutveckling bland unga.

Utbildningsmaterial för skolor i Norrbotten

Klossköping översvämmas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utvecklat en pedagogisk modell för att lära barn i åldrarna 6-10 år om översvämning. Det är en modellstad helt byggd i lego som kallas Klossköping. Genom att låta Klossköping översvämmas får barnen se konsekvenserna för olika byggnader och viktiga områden för att sedan själva bygga om staden så att den blir säkrare.

Klossköping översvämmas - pedagogiskt exempel

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett urval av fler exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.