Klimatvisningar i Geodomen

I den mobila Geodomen hålls klimatvisningar som ger möjlighet för besökarna att interagera med en klimatexpert från SMHI. Visningarna syftar till att öka engagemanget och höja kunskapen om klimatförändringarnas orsaker och dess effekter globalt och lokalt.

Geodomen på skolbesök
Den upplåsbara Geodomen har plats för 25 barn eller 20 vuxna och skärmen i taket är 6,5 meter bred.

Geodomen är en uppblåsbar kupol med en filmduk som täcker nästan hela innertaket. SMHI och Visualiseringscenter C turnerar med den mobila domen och visualiserar klimatets påverkan.

Klimatvisningarna görs som veckolånga turnéer inom ett län. De arbetas fram gemensamt med klimatexpertis från SMHI och Centrum för klimatpolitisk forskning, avancerade visualiseringar från Visualiseringscenter C och lokal kunskap från Länsstyrelsen. Med hjälp av bilder och fakta om lokala händelser kan visningar skräddarsys till varje kommun.Under 30-40 minuter berättar en klimatkommunikatör från SMHI om vår påverkan på klimatet, klimatförändringarnas effekter och vad vi kan göra för att anpassa oss, samtidigt som rörliga bilder visas på skärmen. Visualiseringarna styrs i realtid av en tekniker från Visualiseringscenter.

Visningen påminner mer om en bioupplevelse än en föreläsning, men är ändå interaktiv. Publiken kan berätta om upplevelser eller ställa frågor och på så sätt vara med och styra visningen. Deltagarna ligger ner på golvet i domen med en kudde under huvudet och tittar upp i taket på en kupolformad skärm. Det avskärmade rummet och duken som nästan omsluter besökarna ökar deltagarnas mottaglighet och fokus. Visualiseringarna hjälper samtidigt till att tillgängliggöra komplex information om klimatet och tydliggör kopplingar mellan det globala och det lokala.

Väcker intresse och höjer kunskapsnivån

Hittills har besökarna på Geodomens klimatvisningar framförallt varit kommunala politiker och tjänstemän samt grund- och gymnasieskoleelever. Innehåll och svårighetsgrad går att anpassa utefter målgruppens kunskapsnivå.

Presentation utanför Geodomen
Klimatkommunikatören från SMHI och teknikern från Visualiseringscenter hälsar besökarna välkomna.

Turnéerna har blivit ett sätt för länsstyrelsen att förankra klimatanpassningsarbetet i länets kommuner och väcka intresse för frågan bland politiker. Evenemanget innebär även att lokala tjänstemän och politiker får tillgång till lokalt anpassad information från SMHI, som är Sveriges expertmyndighet inom klimat, oceanografi och hydrologi och meteorologi. Det kan handla om vattenflöden och översvämningar, värmeböljor eller havsnivåhöjningar beroende på kommunens läge och förutsättningar.

Dessutom kan klimatvisningarna vara ett nytt och mer tillgängligt sätt att höja kunskapsnivån och skapa engagemang för klimatfrågan bland unga. Ett skolmaterial finns framtaget så att eleverna kan förbereda sig inför besöket i Geodomen och tänka ut frågor de vill ställa till klimatkommunikatören från SMHI. Idag består materialet av en samling länkar till lättillgänglig information om klimatförändringar, dess effekter och möjliga anpassningsåtgärder.

Klimatvisning i Geodomen
Besökarna ligger på golvet under klimatvisningen. Här visualiseras framtida översvämningsrisker i Linköping.

Finansiering

Insatsen från SMHI finansieras med statliga medel eftersom det ingår i deras klimatanpassningsanslag att stödja länsstyrelser i deras arbete. Visualiseringscenters insats finansieras av länsstyrelsen tillsammans med kommunerna. 

Driftsekonomin har varit god och geodomen har klarat sig undan större underhåll. Takfläkt och dator som driver visning har dock bytts ut. Ett ökande användande över tid riskerar att duken slits och går sönder, vilket kan medföra en större kostnad.

Erfarenheter

Konceptet kring klimatvisningar i Geodomen utvecklas kontinuerligt. Upplevelsen för besökarna förbättras ständigt av sidoarrangemang med länsstyrelsen på plats, utveckling av visualiseringarna samt samarbeten med fler myndigheter som exempelvis MSB.

Det finns en del önskemål om förbättringar inför framtiden från medarbetare som arbetat med geodomen, exempelvis att lägga större tonvikt på hopp och möjligheter då filmerna ofta riktar sig till barn och ungdomar, kombinerat med de utmaningar vi står inför.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.