Klossköping översvämmas - pedagogiskt exempel

Hur kan man förmedla risker i samhället på ett roligt sätt till mindre barn? Klossköping är en modellstad byggd i lego som ska lära barn i åldrarna 6-10 år om översvämningsrisker och stadsplanering genom att låta barnen själva vara stadsplanerare. Genom att hälla vatten på Klossköping får barnen se konsekvenserna av en översvämning och får sedan bygga om staden på ett säkrare sätt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utvecklat en pedagogisk modell för att lära barn i åldrarna 6-10 år om översvämning. Det är en modellstad helt byggd i lego och som kallas Klossköping. Utbildningskonceptet är hämtat från Floodville (se fler pedagogiska exempel), men då Floodville är stor och riktad till lite äldre barn och ungdomar utvecklades en modellstad som enkelt kan monteras ner och sedan sättas upp igen. 

Konceptet Klossköping innehåller instruktioner på hur man kan bygga en grundmodell av klossar med byggnader och höjder. Läraren bygger upp ett eget Klossköping och skapar sedan en översvämning genom att hälla vatten över staden. Barnen kan då se konsekvenserna för olika byggnader och viktiga områden. Byggmaterialet inskaffas av den ansvarige läraren och även om grundmodellen är byggd i lego kan även andra typer av klossar användas. 

Klossköping
Klossköping Illustration Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

I ett andra steg avlägsnas vattnet från modellen och barnen kan då tillsammans hitta lösningar för hur de kan göra staden säkrare, genom att till exempel bygga vallar. Utmaningen består i att ge barnen för få bitar så de måste prioritera, för precis som i verkligheten handlar det om att skydda så mycket som möjligt med begränsade resurser. Då gäller det att bygga smart! Vattnet hälls sedan på igen och barnen kan tillsammans utvärdera sin insats.

Klossköping
Såhär kan Klossköping också se ut. Foto Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

I sista steget får de bygga om staden så att den blir översvämningssäker, genom att till exempel flytta samhällsviktig verksamhet till högre mark och skydda känsliga områden med permanenta barriärer.

Stora pedagogiska möjligheter

Klossköping har hittills testats på lågstadieklasser och gjort succé. En 3D-modell är perfekt för att visualisera problematiken med översvämningskänsliga områden och det är ett bra sätt att undervisa barn om naturolyckor på. Under 2015 kommer intresserade klasser kunna ladda ner Klossköpingsmaterial, vilket innefattar byggritning, handledning, förslag på lektionsupplägg och diskussionsfrågor med tydliga kunskapsmål för eleverna. Nedladdning av material kan göras bland MSB:s skolmaterial.

Finansiering

Framtagandet av Klossköping har kostat cirka 3000 kronor, vilket främst inkluderar material då kompetensen för att bygga en modellstad redan fanns inom myndigheten.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.