Klossköping översvämmas - pedagogiskt exempel

Finns det ett roligt och pedagogiskt sätt att förmedla risker i samhället till mindre barn? Klossköping är en modellstad byggd i lego och ska lära barn i åldrarna 6-10 år om översvämningsrisker och stadsplanering. Barnen agerar stadsplanerare och genom att hälla vatten över staden får de se konsekvenserna av en översvämning. De får sedan bygga om staden så att den blir säkrare.  

EXEMPLET I KORTHET

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utvecklat modellstaden Klossköping, byggd i lego. En grundmodell av klossar med byggnader och höjder byggs upp som en stad.
  • Genom att låta staden svämma över kan barnen se konsekvenserna för olika byggnader och områden.
  • Barnen får tillsammans bygga om staden så att den blir översvämningssäker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utvecklat en pedagogisk modell för att lära barn i åldrarna 6-10 år om översvämning. Det är en modellstad helt byggd i lego och som kallas Klossköping. 

Konceptet Klossköping innehåller instruktioner på hur man kan bygga en grundmodell av klossar med byggnader och höjder. Läraren bygger upp ett eget Klossköping och skapar sedan en översvämning genom att hälla vatten över staden. Barnen kan då se konsekvenserna för olika byggnader och viktiga områden. Byggmaterialet inskaffas av den ansvarige läraren och även om grundmodellen är byggd i lego kan även andra typer av klossar användas. 

Klossköping
Klossköping Illustration Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

I ett andra steg avlägsnas vattnet från modellen och barnen kan då tillsammans hitta lösningar för hur de kan göra staden säkrare, genom att till exempel bygga vallar. Utmaningen består i att ge barnen för få bitar så de måste prioritera, för precis som i verkligheten handlar det om att skydda så mycket som möjligt med begränsade resurser. Då gäller det att bygga smart! Vattnet hälls sedan på igen och barnen kan tillsammans utvärdera sin insats.

Klossköping
Såhär kan Klossköping också se ut. Foto Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

I det sista steget får de bygga om staden så att den blir översvämningssäker, genom att till exempel flytta samhällsviktig verksamhet till högre mark och skydda känsliga områden med permanenta barriärer.

Stora pedagogiska möjligheter

Klossköping har hittills testats på lågstadieklasser och gjort succé. En 3D-modell är perfekt för att visualisera problematiken med översvämningskänsliga områden och det är ett bra sätt att undervisa barn om naturolyckor på. Under 2015 kommer intresserade klasser kunna ladda ner Klossköpingsmaterial, vilket innefattar byggritning, handledning, förslag på lektionsupplägg och diskussionsfrågor med tydliga kunskapsmål för eleverna. Nedladdning av material kan göras bland MSB:s skolmaterial. 

MSB:s skolmaterial

Relaterade länkar

Så får du information | Krisinformation.se