Byggnadsminne skyddat mot ras och skred, Höglunda, Värmland

Byggnadsminnet Höglunda herrgård i Värmland riskerade att rasa ner i den intilliggande älven. En varierande grundvattennivå innebär att marken är instabil. Ett riskreducerande arbete har pågått under lång tid i form av anläggande av en terrass och stabilisering av husgrunden.

Höglunda herrgård ligger vid Edsvalla utmed Norsälven strax utanför Karlstad i Värmland. Gården har under många år drabbats av sättningar och konstant riskerat att rasa ner i Norsälven på grund av jordens instabilitet. Vid en ökad nederbörd, som ett förändrat klimat antas innebära, påverkas grundvattennivån och variationer i nivån ökar. Detta påverkar stabiliteten i marken.

Höglunda herrgård och slänten ner mot Norsälven.
Höglunda herrgård och slänten ner mot Norsälven. Foto Erika Hedenskog

Byggnadsminnet Höglunda herrgård

Byggnaden är förklarad byggnadsminne vilket betyder att det är av intresse att bevara byggnaden och trygga den i dagens och morgondagens samhälle. Fastigheten är byggd ovanpå en rustbädd.  En rustbädd är en grund som består av korsande och hopfogade trästockar som ofta utgör grund där underlaget varit fuktigt och instabilt. Rustbädden ska ligga under grundvattennivån för att hindra att trämaterialet ska få kontakt med syre och därmed påbörja en nedbrytningsprocess. Vid en varierande grundvattennivå bryts alltså rustbädden ner och därav uppstod sättningarna i byggnaden.

Sättningarna på herrgården som sedan åtgärdades.
Sättningarna på herrgården som sedan åtgärdades. Foto Anders Hagberg

Marken runt Höglunda herrgård består av ett övre skikt av sand och siltjord och ett undre med lera. Detta innebär att marken byggnaden är byggd på är instabil och riskerar att rasa ner i Norsälven.

Grundförstärkning

Initiativet till att restaurera herrgården, åtgärda sättningarna och förhindra att byggnaden rasar ner i älven togs gemensamt av fastighetsägarna och länsantikvarien. En förstärkning av husgrunden har utförts i form av förstärkning med bjälkar. Så allt utefter att rustbädden bryts ner kommer husets tyngd att föras över till bjälkarna. Det har också schaktats bort jordmassor och en släntliknande terrass har anlagts utmed älven för att minska ras- och skredrisken.

Finansiering

Arbetet beräknades vara klart under år 2014 och då beräknades kostnaderna för grundstabiliseringen bli cirka 6 000 000 kronor. Fastighetsägarna, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet är de aktörer som varit med och finansierat åtgärderna. För anläggandet av terrassen blev det en kostnad på 870 000 kronor där dåvarande räddningsverket, fastighetsägarna och kommunen varit finansiärer.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.