Klimatanpassning av skog, Häradsmarken

Skogsbruket tar upp en stor del av Sveriges yta. Klimatförändringar kommer sannolikt innebära en ökad genomsnittlig tillväxt i skogen, samtidigt som skaderiskerna ökar. Skogsförvaltningsbolaget Häradsmarken AB arbetar på flera sätt med att sprida riskerna för framtida skador i skogen. Bland annat genom förändringar i gallring, trädslag och planering av avverkning.

Drygt hälften av Sveriges totala landareal är produktiv skogsmark. Klimatförändringarna påverkar skogen och tydliga förändringar i klimatet väntas över tid.

Effekter av klimatförändringar

I framtiden kan vegetationsperioden bli 1-3 månader längre och den årliga skogstillväxten kan därför öka med upp till 30 % jämfört med idag. De negativa effekterna av klimatförändringar riskerar dock att slå mycket hårt mot skogen. 

Ett varmare klimat innebär en ökad risk för torka på sommaren. När träden blir torkstressade får de inte ett lika fullt utvecklat rotsystem, vilket ökar risken för stormskador även om stormfrekvensen inte förväntas öka i framtiden.

Sannolikt ökar potentialen för spridning av rötsvampar till följd av att vegetationsperioden förlängs. När träd blir torkstressade ökar också risken för insektsangrepp av såväl redan etablerade som helt nya arter, vilka också får lättare att sprida sig i ett varmare klimat.

Kortare perioder med tjälad mark och ökad nederbörd under höst och vinter kommer sannolikt att medföra ökad risk för körskador då vägarnas stabilitet och tillgänglighet reduceras. Detta kan i sin tur ge skador på den biologiska mångfalden då sediment, kvicksilver, organiskt material eller stora näringsmängder transporteras ut i vattendrag och sjöar.

Robust skog genom anpassning

Häradsmarken är ett skogsförvaltningsbolag som förvaltar 12 stycken allmänningsmarker i Östergötlands och Jönköpings län. En allmänning är mark som samägs av flera personer. Avkastningen från skogsbruk, jordbruk och upplåtelser tillhör de mantalssatta fastigheterna och dess ägare i häradet.

Häradsmarken arbetar med klimatanpassning enligt rekommendationer från Skogsstyrelsen. På Skogsstyrelsens hemsida kan man läsa om klimatets påverkan på skogen och rekommenderade åtgärder. 
Klimatanpassat skogsbruk (Skogsstyrelsen)

Som en anpassningsåtgärd mot ökad stormfällning gallrar Häradsmarken tidigare än de gjorde förut. Detta görs för att vänja träden vid vind i ett tidigare skede, på detta sätt härdas träden.

Skogsförvaltning Häradsmarken
Att köra i blöta områden riskerar att skada marken. Den här platsen är blå i vattenkartan ovan. Olika typer av åtgärder kan på så sätt planeras i förväg. Foto Jan Persson, Häradsmarken.

Vattenvårdsarbetet är ett annat viktigt område som Häradsmarken arbetar mycket med. Till sin hjälp har de sedan sommaren 2014 en kartfunktion som visar grundförhållanden, ytstruktur, lutning och markfuktighet i landskapet. Verktyget används för att planera avverkning och utforsling i förväg. Det blir då lätt att se var man ska lägga ut kvistar som skydd eller bygga en bro för att inte köra på mark där risken att skada vattendrag är stor. Med vattenkartan kan man också se var det kan vara lämpligt att anlägga nya våtmarker eller rensa gamla diken. På detta sätt anpassas skogsförvaltningen efter rådande och kommande markförhållanden. 

Vattenkarta
Vattenkartan som används vid förvaltning av skogen. Rött indikerar områden med stor lutning och blått blöta områden. Den gula ringen visar den geografiska platsen för bilden nedan. Illustration Jan Persson, Häradsmarken Förstora Bild

För att sprida risken med skadeangrepp planterar Häradsmarken även en större blandning av trädslag än tidigare. Från att nästan inte arbetat med några främmande trädslag alls planterar de nu in arter som hybridlärk, douglasgran och contortatall.

Finansiering

Klimatanpassning av skog skiljer sig något från andra branscher då tidsperspektiven är långa. Den främsta utmaningen blir följaktligen att vidta åtgärder för förhållanden långt fram i tiden. Vissa av de åtgärder som nu görs i klimatanpassningssyfte innebär en högre initial kostnad men som i det långa loppet kommer generera ökad utdelning till ägarna och en bättre anpassad skog.

Hela förvaltningen laserskannades 2008 med syftet att kartlägga skogen. Samtidigt skapades en terrängmodell som idag med nya beräkningsmatriser har kunnat användas till att skapa den vattenkarta som visar blöta områden med dålig bärighet. Kostnaden för denna beräkning var några kronor per hektar och har gett en karta som används för att planera körvägar för att på så vis undvika körskador.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.