Avfuktare hindrar mögeltillväxt i Mästerby kyrka, Gotland

På västra delen av Gotland ligger Mästerby kyrka. Kyrkan är en kalkstenskyrka, byggd under 1200-talet, som under senare år haft problem med fukt och mögeltillväxt. Problemet uppstår när utomhustemperaturen och luftfuktigheten är hög och möter en svalare inomhusmiljö i kyrkan. I Mästerby kyrka har en avfuktare installerats så att luftfuktigheten hålls någorlunda konstant och mögelrisken minskar.

I Mästerby kyrka på Gotland upptäcktes problem med mögel när mögelpåväxt var synlig på en av innerväggarna i kyrkan och en mögellukt kunde kännas. Mögel beror på en kombination av temperatur och relativ luftfuktighet. Relativ luftfuktighet är andelen vattenånga luften innehåller vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga luften kan innehålla vid samma temperatur. Det är när varm luft, innehållande vattenånga, kommer in i svalare byggnader där luften kyls av och lufttemperaturen sjunker som vattenångan kondenserar inne i byggnaderna.

Mästerby kyrka
Mästerby kyrka. Foto Tullan Karlström

Lösningen

En luftavfuktare har placerats längst bak i kyrkan och nya rutiner gällande entrédörren till kyrkan har införts. Även under högt besöksantal under sommarhalvåret hålls dörren stängd och minskar risken att varm sommarluft kommer in i kyrkan. En luftavfuktare kyler av luften och vattenångan i luften kondenserar i en vattenbehållare. Den styrs av den relativa luftfuktigheten i kyrkan och när den stiger sätts luftavfuktaren igång. Efter två år av mätningar av luftfuktighet- och temperaturvariationer konstaterades det att avfuktaren och de nya rutinerna har haft avsedd effekt. Inneklimatet har förbättrats i kyrkan vilket framgår av mätningar, samt iakttagelser från personal och besökare. Införandet av avfuktare har gjorts i samråd med alla berörda parter inklusive de antikvariska myndigheterna. Vid förrättningar stängs avfuktaren av och flyttas undan för att inte påverka upplevelsen av kyrkorummet visuellt och ljudmässigt.

Finansiering

Avfuktaren kostade 6000 kronor vilket församlingen stod för och energikostnaden ligger på 1000-3000 kronor per år.
Avfuktaren kräver regelbunden tillsyn och vattenbehållaren behöver tömmas vid behov.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.