Högflödesrening på Västra strandens reningsverk, Halmstad

Kraftiga regn och översvämningar leder till stor påfrestning på reningsverken. Stora inkommande flöden i reningsverken bidrar till att avloppsvattnet inte hinner renas och åker direkt ut i sjöar och vattendrag. Vid höga inkommande flöden på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad påbörjas en så kallad högflödesrening som kan ta hand om det avloppsvatten som reningsverkets konventionella rening inte har kapacitet att klara av.

Till Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad är cirka 70 000 personer anslutna från Halmstads tätort och närliggande orter samt ett antal industrier med spillvatten motsvarande ytterligare cirka 30 000 personekvivalenter. Vid kraftiga regn ökar påfrestningarna på de avloppsreningsverk som har kombinerade ledningssystem där dagvatten och spillvatten går i samma ledningar. Spillvatten är det vatten som bland annat kommer från kök, tvätt, dusch och toaletter som tillsammans med dagvatten kallas för avloppsvatten. Vid höga flödesvolymer in till reningsverken, på grund av kraftiga regn, tvingas reningsverken ibland till bräddning. Bräddning innebär att orenat vatten släpps ut i vattendragen när reningsverken inte har kapacitet att ta hand om det höga inkommande flödet.

Högflödesrening

Under en större ombyggnation under åren 2005-2006 byggdes bland annat en anläggning för högflödesrening, en så kallad ActiFlo-anläggning. Den har till uppgift att rena det avloppsvatten som den konventionella reningsanläggningen inte har kapacitet att göra vid höga flöden. Detta görs innan avloppsvattnet når vattendraget Nissan och sedermera Laholmsbukten.

Flygbild över Västra strandens avloppsreningsverk, Nissans mynning och Laholmsbukten.
Flygbild över Västra strandens avloppsreningsverk, Nissans mynning och Laholmsbukten. Foto Laholmsbuktens VA

Västra strandens reningsverk har en kapacitet på maximalt 3000 kubikmeter per timme. Vid högre flöden sker intern behandling i högflödesanläggningen vilket bidrar till att verket klarar av sina utsläppsgränser. Actiflo-processen är en typ av effektiviserad direktfällning där tillsats av fällningskemikalie, polymer och mikrosand följs av sedimentering i ett lamellsedimenteringssystem. ActiFlo-behandlingen kan totalt behandla upp till 3500 kubikmeter per timme. Det behandlade avloppsvattnet blandas sedan med renat avloppsvatten från reningsverkets huvudlinje och leds därefter till utloppsledningen. Den största skillnaden mot konventionell direktfällning är att mikrosand används som ballastmaterial. Det gör att fällningspartiklarna blir tyngre och sjunker snabbare.

Finansiering

ActiFlo-anläggningen kostade cirka 15 miljoner kronor vilket Halmstads kommun bekostade.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.