Dricksvattenpost i Trollhättan

I ett varmare klimat är det viktigt med tillgång till svalka och vätska för människor och djur för att förhindra negativa hälsoeffekter. På Drottningtorget i Trollhättan installerade Trollhättan Energi i juli 2014 en dricksvattenpost där medborgarna och deras husdjur under varma dagar kan släcka sin törst.

Trollhättan Energi är ett kommunalt bolag som bland annat ansvarar för drift och underhåll av VA-nätet i Trollhättan samt producerar och distribuerar kommunens dricksvatten.

Grön vattenpost
Vattenposten på Drottningtorget i Trollhättan. En modell där vattenkranen är riktad nedåt valdes av hygieniska skäl. Sockeln är gjord i granit med en skålning för husdjurens vattenbehov. Foto Maria Sima

Miljövänligt och billigt med kommunalt vatten

Idén bakom dricksvattenposten var att medborgare inte ska behöva köpa flaskvatten när de är utanför hemmet. Trollhättan Energi menar att det både är billigare och mer miljövänligt att dricka det kommunala vattnet. Dricksvattenposten var alltså inte främst tänkt som en klimatanpassningsåtgärd men klimatanpassningseffekten ses som en stor bonus.

Anpassning till ett varmare klimat

I och med klimatförändringarna, med höjda temperaturer samt en ökad frekvens av värmeböljor, blir dricksvattenposter i offentliga miljöer en hälsofrämjande åtgärd. Värme påverkar både vår hälsa samt våra husdjurs hälsa på ett negativt sätt. Såväl sjukhusvistelser som dödstal ökar med högre temperaturer.

En dricksvattenpost ger medborgarna en möjlighet till intag av svalkande vatten att fylla på vätskebalansen med under varma dagar.

Utformning och konstruktion

För att vattenposten skulle vara så hygienisk som möjligt valdes en modell där vattenkranen är riktad nedåt, vilket gör att enklaste sättet att dricka blir att fylla en flaska eller annan behållare. Detta, samt att konstruktionen innebär att djur och fåglar som vill dricka inte uppehåller sig i närheten av vattenkällan, minskar risken för smittspridning. 

Finansiering och kostnader

Kostnaden för vattenposten inklusive sockel och installation hamnade på närmare 100 000 kronor. Av det var cirka 60 % inköpskostnader och
40 % arbetskostnader.

Framtiden

Funderingar finns på att installera fler poster i den offentliga miljön i Trollhättan men än så länge är inget konkret projekt på gång.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.