Dricksvattenpost i Trollhättan, fördjupning

I ett varmare klimat är det viktigt med tillgång till svalka och vätska för människor och djur för att förhindra negativa hälsoeffekter. På Drottningtorget i Trollhättan installerade Trollhättan Energi i juli 2014 en dricksvattenpost där medborgarna och deras husdjur under varma dagar kan släcka sin törst.

Trollhättan Energi är ett kommunalt bolag som bland annat ansvarar för drift och underhåll av VA-nätet samt producerar och distribuerar dricksvattnet i Trollhättans kommun. Under 2013 började VA-avdelningen på Trollhättan Energi att fundera kring hur de skulle kunna nå ut med dricksvatten i den offentliga miljön på ett bra sätt. De kom fram till att en dricksvattenpost kunde vara en lösning. Den 9e juli 2014 stod den installerad och klar på Drottningtorget till allmänhetens förfogan.

Grön vattenpost
Vattenposten på Drottningtorget i Trollhättan. En modell där vattenkranen är riktad nedåt valdes av hygieniska skäl. Sockeln är gjord i granit med en skålning för husdjurens vattenbehov. Foto Maria Sima
Granitsockel och dagvattengaller
I dagvattengallret runt sockeln rinner överflödigt vatten ner i dagvattensystemet. Foto Maria Sima

Miljövänligt och billigt med kommunalt vatten

Idén bakom dricksvattenposten var att medborgare inte ska behöva köpa flaskvatten när de är utanför hemmet. Trollhättan Energi menar att det både är billigare och mer miljövänligt att dricka det kommunala vattnet. Det kräver inga lastbilstransporter med medföljande utsläpp av växthusgaser samtidigt som det kostar en bråkdel av vad buteljerat vatten gör.  Därför vill de kunna erbjuda det även i den offentliga miljön. Dricksvattenposten var alltså inte främst tänkt som en klimatanpassningsåtgärd men klimatanpassningseffekten ses som en stor bonus.

Anpassning till ett varmare klimat

I och med klimatförändringarna, med höjda temperaturer samt en ökad frekvens av värmeböljor, blir dricksvattenposter i offentliga miljöer en hälsofrämjande åtgärd. Värme påverkar både vår hälsa samt våra husdjurs hälsa på ett negativt sätt. Såväl sjukhusvistelser som dödstal ökar med högre temperaturer. Hur höga temperaturer som behövs för att påverka folkhälsan varierar mellan olika regioner och beror på flera faktorer. Även värmeböljans längd har stor betydelse för dess effekt på hälsan.

Särskilt känsliga för höga temperaturer är den äldre delen av befolkningen, mycket små barn samt de som har vissa sjukdomar såsom till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar.

Eftersom Sverige traditionellt har varit mer utsatt för köldrelaterade hälsorisker så finns det generellt en mycket låg beredskap för hälsorisker relaterade till värme. När riskerna nu ökar i och med klimatförändringarna är det viktigt att samhället anpassas på ett sätt så att negativ påverkan på människors hälsa minimeras.

En anpassningsåtgärd kan till exempel vara att installera en offentlig dricksvattenpost så som Trollhättan Energi har gjort på Drottningtorget i Trollhättan. Detta ger medborgarna en möjlighet till intag av svalkande vatten att fylla på vätskebalansen med under varma dagar.

Utformning och konstruktion

För att vattenposten skulle vara så hygienisk som möjligt valdes en modell där vattenkranen är riktad nedåt, vilket gör att enklaste sättet att dricka blir att fylla en flaska eller annan behållare. Detta, samt att konstruktionen innebär att djur och fåglar som vill dricka inte uppehåller sig i närheten av vattenkällan, minskar risken för smittspridning. 

Trollhättan Energi tyckte att vattenposten som de köpte in var lite för låg med sina knappa 80 centimeter, så de bestämde sig för att tillverka en sockel i granit för att den skulle komma upp en bit från marken. Sockeln gav också möjligheten att utforma en skål för att underlätta för husdjurs vattenintag. Skålen är belägen där vattnet från kranen faller ner på sockeln och fylls på när vredet hålls intryckt. När vredet släpps stängs kranen av för att förhindra onödigt svinn. Nedanför fontänen, på marken runt sockeln, finns ett dagvattengaller där överflödigt vatten rinner ner i dagvattensystemet.  För att få hjälp med utformningen av sockeln så anlitades en landskapsarkitekt och senare ett stenhuggeri som tillverkade den.

Skiss över sockel
Landskapsarkitektens skiss visar sockelns, vattenpostens och dagvattenrännors placering, storlek och utrymmeskrav. Den beskriver också material och utformning på sockeln. Illustration Trollhättan Energi

Installation av vattenposten

För att kunna utföra installationen på Drottningtorget krävdes ett bygglov från kommunen. Bygglovet blev snabbt beviljat och installationen kunde påbörjas strax efteråt.

Installationen av fontänen utfördes av Trollhättan Energis rörnätstekniker. Eftersom VA-ledningarna ligger på två meters djup så behövdes det grävmaskiner för att gräva ur ett stort schakt för att möjliggöra inkopplingen. Installationen var en utmaning då befintliga VA-ledningar och rören under vattenposten från början inte var helt kompatibla.

Finansiering och kostnader

Kostnaden för vattenposten inklusive installation hamnade på närmare 100 000 kronor. Av det var cirka 60 % inköpskostnad, fördelat ungefär lika mellan vattenposten och sockeln, och resterande 40 % var arbetskostnader.

Projektet finansierades av Trollhättan Energi som ett investeringsprojekt för VA-nätet. Budgeten hade beräknats till ungefär hälften av vad projektet i slutändan kostade men överskreds på grund av svårigheterna med att förutse alla kringkostnader, det vill säga de ombyggnationer som behövdes och att det tillkom en sockel. Inför ett eventuellt framtida projekt finns nu dock ett bra underlag för budgetering.

Kostnaden för den mängd vatten som tas från vattenposten är en försumbar utgift för Trollhättan Energi i sammanhanget.  Även underhållskostnaderna är mycket låga. Underhållet av vattenposten består av rengöring några gånger i månaden samt avstängning vintertid för att förhindra att den fryser sönder. Underhållet sker i samband med att en fontän i närheten underhålls. Detta innebär arbetskostnader på ett fåtal timmar per år.

Framtiden

Någon officiell utvärdering av projektet har inte gjorts men genom samtal med medborgarna och egna observationer har Trollhättan Energi sett att vattenposten används och uppskattas. Funderingar finns därför på att installera fler poster i den offentliga miljön i Trollhättan men än så länge är inget konkret projekt på gång. Det finns flera ställen i kommunen där det rör sig mycket folk och där de ser att en dricksvattenpost kunde vara av vikt.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.