Öppen dagvattenhantering i Malmöstadsdelen Augustenborg

I Augustenborg infördes ett öppet dagvattensystem i slutet på 90-talet som åtgärd mot regelbundna källaröversvämningar. Efter införandet har det inte blivit några översvämningar trots kraftiga regn. Åtgärderna var en del av ett omfattande projekt för att renovera stadsdelen och göra den ekologiskt hållbar.

Dagvattensystemet i Augustenborg hade innan ombyggnaden ett kombinerat avloppssystem där dagvatten och avloppsvatten från hushåll blandades i ett rör. Systemet var underdimensionerat och varje gång det regnade kraftigt trycktes det orena vattnet upp i källarnas golvbrunnar.

Översvämningsskydd mot kraftigt regn

I ett samarbete mellan det kommunala bostadsbolaget, Malmö stad och flera andra aktörer startade ett omfattande projekt för att renovera stadsdelen och göra den ekologiskt hållbar. Den största förändringen i stadsmiljön var övergången till ett öppet dagvattensystem. Det valdes som den miljömässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen på översvämningsproblemen.

Dagvattensystemet består av dammar, kanaler och en del gröna tak som har integrerats i den befintliga miljön. Dagvattensystemet bromsar och lagrar regnvattnet så det sedan sakta kan infiltreras.

Dagvattensystemet anpassades till rådande klimat samtidigt som det dimensionerades med en säkerhetsmarginal. I augusti 2014 kom det värsta skyfall som hittills drabbat Malmö och delar av Malmö fick 120 millimeter regn på 6 timmar. Augustenborg klarade sig bra jämfört med andra liknande områden i närheten och bebyggelsen klarade sig relativt bra från översvämningar, som ett av få områden i den delen av Malmö. Det indikerar att stadsdelen står väl rustad för ett framtida klimat där regn av den typen blir vanligare.

Att anlägga kanalerna och dammarna i den befintliga miljön var utmanande men kunde utformas så att d
Dagvattendamm på en grönyta i Augustenborg. Att anlägga kanaler och dammar i den befintliga miljön var utmanande men kunde utformas så att de tillförde estetiskt värde till utemiljön. Foto VA-syd. Förstora Bild

Finansiering av Augustenborgs öppna dagvattensystem

Kostnaden för att anlägga ett öppet dagvattensystem i Augustenborg uppgick till cirka 35 miljoner kronor när arbetet genomfördes mellan 1998 och 2002. Projektet finansierades till största delen av Malmö stad och berörda kommunala bolag men fick även statligt stöd från dåvarande lokalt investeringsprogram (LIP) och EU-programmet LIFE.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.