Gröna tak

I Malmö har arbetet med klimatanpassning av byggnader kommit långt. En del av stadens byggnader har fått gröna tak för att klara konsekvenser av klimatförändringen.

Ett förändrat klimat medför ökade risker i städerna. Högre temperaturer, återkommande värmeböljor, ökad nederbörd och minskad biologisk mångfald är exempel på risker som svenska städer står inför.

Värmeböljor inträffar oftare och blir mer långvariga i takt med att klimatförändringarna fortskrider. Detta påverkar starkt människors hälsa vilket måste tas hänsyn till, speciellt i stads- och bebyggelseplanering. Stadens många hårdgjorda ytor, som till exempel hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar i stadsmiljön, absorberar solens strålar istället för att reflektera dem tillbaka i atmosfären.

Ökad nederbörd försvårar hanteringen av dagvatten i städer. När vatten faller på platser där det inte kan filtreras i marken, leds vattnet ned i ett system till ett reningsverk. Ökade påfrestningar på systemet genom exempelvis extrem nederbörd kan leda till översvämningar samt att stora mängder vatten släpps ut utan någon rening.

En minskad biologisk mångfald kan också bli resultatet av klimatförändringarna. Många arter klarar inte av att anpassa sig till de förändrade förutsättningarna som klimatförändringarna medför. Detta kan leda till att arter försvinner från utsatta områden. Förtätningen av bebyggelse och minskande grönområden i städer påverkar också olika arters förmåga till överlevnad.

Gröna tak som en motverkande åtgärd

Gröna tak är ett samlingsbegrepp som oftast används för att beskriva vegetationstäckta tak. Detta avser allt ifrån ett tunt lager med sedumväxter på taket till tjockare växtbäddar med buskar och träd. Att använda växter på tak är inget nytt utan en återkommande trend i människans långa historia.

Etablering av vegetation på tak kan grovt delas upp i tre skötselkategorier beroende på skötselsätt, växtsort och syfte.

Extensiva tak

Det här taket kan skapa en naturlig landskapskaraktär. Växtligheten varierar mellan olika typer av mossor, sedumväxter, suckulenter, lökväxter och härdiga vilda blommor.

Växter på tak
Extensivt tak, Koggen Foto Jonatan Malmberg

Substratdjupet är mellan 30-150 millimeter, lasten kan vara mellan 50-250 kilo per kvadratmeter beroende på önskade växttyper, variation och system.

Semi-intensiva tak

Detta tak fordrar en mer omfattande skötsel än extensiva planteringar och innefattar lite bredare urval av växter. Bevattning och tillförsel av gödning behövs i regel. Substratdjupet varierar mellan 120-350 millimeter och lasten kan väga mellan 150-500 kilo per kvadratmeter.  Denna typ av tak har även en icke vegeterade vistelseyta, vilket begränsar bärkraften på taket.

Semi-intensiva gröna tak, Augustenborgs Botaniska Takträdgård
Semi-intensiva gröna tak, Augustenborgs Botaniska Takträdgård Foto : Jonatan Malmberg

Intensiva tak

Takytor som är tänkta att vistas på för rekreation och lek kräver i regel en hög skötselnivå och blir per definition intensiva oavsett växtval. Växtbäddsdjup varierar i stort beroende på önskad vegetationstyp, till exempel mellan 300-1000 millimeter. Last för denna typ varierar också mellan 200-2000 kilo per kvadratmeter. Regelbunden bevattning, beskärning, klippning och tillförsel av gödsel förekommer.

Gröna tak kan medföra miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelar i stadsmiljö. Miljömässiga fördelar kan vara exempelvis som att skapa biodiversitet och minska trycket på stadens dagvattensystem genom att växterna tar upp vatten som sedan avdunstar tillbaka till atmosfären. Taket har också en roll som ett naturligt reningsverk för både vatten och luft samt har en avkylande effekt. Grönskan på taket kan skydda takytan från föråldring och skador på takmaterial samt isolerar byggnaden från sommarvärme, vilket minskar reparations- och energikostnader. Förutom dessa fördelar är gröna tak estetiskt tilltalade och ger en ökad möjlighet till att rekreativa värden uppnås i tätbyggda miljöer.

Kostnader

Kostnaden för en anläggning av gröna tak varierar beroende på takets förutsättningar och önskemål. Tunnare gröna tak med extensiva planteringar beräknas kosta cirka 300-600 kronor per kvadratmeter inklusive den gröna uppbyggnaden. Kostnaden för andra gröna tak med tjockare växtbäddar och semi-intensiva eller intensiva planteringar spänner mellan ett stort prisintervall beroende på en rad faktorer såsom växtval, anläggningens storlek, bevattningssystem, tillgänglighet, takets komplexitet med mera. Utöver anläggningskostnader tillkommer kostnaderna för underhåll och detta varierar beroende på taktyp. 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.