Modeller och verktyg för luftkvalitet

Beräkningsmodeller är viktiga verktyg för att beskriva spridningen av luftföroreningar i vår atmosfär. Till vårt förfogande har vi en verktygslåda med spridningsmodeller anpassade för de skalor och frågeställningar som berörs, i syfte att förse samhället med information och beslutsunderlag relaterade till luftmiljö.

Spridningsmodellerna som vi utvecklar på SMHI används för att bedöma luftkvaliteten på olika geografiska skalor, från lokala beräkningar för enskilda gaturum till beräkningar över hela kontinenter. Ibland tillämpas även ett kopplat modellkoncept för att studera kombinationseffekten av samtliga skalor.

Modellverktygen används också för att ge luftmiljöprognoser flera dygn framåt samt för att studera effekterna av olika utsläppsscenarier vad gäller luftkvalitet, hälsa och ekonomiska kostnader.

MATCH

MATCH är en avancerad datormodell som utvecklats på SMHI. Modellen använder detaljerad kartläggning av utsläpp av kemiska komponenter till atmosfären tillsammans med meteorologiska data för att beräkna omvandling, transport och nedfall av luftföroreningar.

Mer om MATCH

SIMAIR

Sedan år 2005 finns ett effektivt verktyg för bedömning av luftkvalitet i svenska kommuner. SIMAIR är en familj av internetverktyg med olika applikationer, innehållande bland annat SIMAIRväg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde och SIMAIRved för bedömning av luftkvaliteten i bostadsområden med småskalig biobränsleförbränning.

Mer om SIMAIR

SIMAIRscenario

SIMAIRscenario är ett nytt webbaserat visualiseringsverktyg som ger möjlighet att värdera luftföroreningarnas effekter på hälsan och de samhällskostnader som därmed uppstår. Syftet är att verktyget ska vara ett viktigt underlag för utredare, myndigheter och beslutsfattare vid utvärdering av olika scenarier.

Mer om SIMAIRscenario