Pytroll – internationellt kodsamarbete för satellitapplikationer

Pytroll är namnet på ett internationellt samarbete kring öppen källkod för bearbetning av jordobservationssatellitdata. Pytroll-namnet används också som ett paraply för alla de mjukvarumoduler som har utvecklats eller underhålls inom Pytroll-samarbetet.

I utvecklingen av Pytrolls mjukvara har det lagts särskild vikt på att den ska vara lättanvänd, modulär, fri och öppen. All kod är skriven i Python och syftet är att det ska gå att använda mjukvaran både för forskning och utveckling samt i en 24/7 operationell produktionsmiljö.

Pytroll startade hösten 2009 som ett samarbete mellan DMI och SMHI kring bearbetning och användning av satellitdata. Fokus från början var att genom utveckling av öppen källkod skapa en modern, flexibel och robust produktionsplattform som ska kunna klara både dagens och framtidens ökade krav.

Genom att flera länder som lägger ihop sina resurser skapas större nytta till lägre kostnad. Genom att göra källkoden fri och öppen kommer produktionssystemen att bli bättre och mera robusta samtidigt som det blir mer inbjudande för andra att gå med i samarbetet.

All Pytroll-kod är fri och öppen och man använder så kallade copyleft licenser (GPLv3 och LGPLv3) som säkrar att all kod som utvecklas under Pytroll stannar öppet. Koden finns tillgänglig på Github, Pypi och Conda-forge. Användare och utvecklare kan interagera på pytroll.slack.com och via mejl till Pytrolls mailing list på google-groups.

Idag finns Pytroll-användare i alla världsdelar och koden används operationellt i någon form inom cirka tio av EUMETSAT:s trettio medlemsländer. 2021 hade totalt 133 olika utvecklare bidragit till kodbasen på cirka 225 000 linjer kod, och det var i genomsnitt mer än 20 aktiva utvecklare per månad.

Enligt COCOMO-modellen för utvärdering av större mjukvaruprojekt motsvarar Pytroll 59 personårs utveckling och hade 2019, efter tio års samarbete, ett värde på 3,2 miljoner dollar.