Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten

Hur mycket näring tillförs mitt delavrinningsområde av intresse, och var kommer den ifrån? Produkten gör det möjligt att utforska hur förändrad belastning i olika områden påverkar belastningen i ett annat område nedströms. Användaren kan utforska i vilka områden åtgärder behöver göras för att förbättra vattenstatusen i ett område av intresse. Det är också möjligt att undersöka effekterna av en ökad belastning. Verktyget bygger på S-HYPE och baserats på områden som finns definierade i Svenskt vattenarkiv (SVAR).

Produkten kan användas för att utforska i vilka områden åtgärder behöver göras för att förbättra vattenstatusen i område av intresse. Det är också möjligt att undersöka effekterna av en ökad belastning. En bra introduktion till verktyget finns i form av filmer som finns i övre högra hörnet i produkten. Läs mer om beräkningarna i analysverktyget här.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Alla hydrologiska modeller bygger på en förenklad bild av verkligheten. Scenarioverktyget innebär en ytterligare förenkling. Läs en ingående beskrivning av tillförlitligheten i produktens beräkningar här. 

Så här används produkten

Ytterligare hjälp finns i instruktionsvideor och hjälptexter i verktyget. 

Längst upp till vänster i verktyget väljer man om man är intresserad av belastning från kväve eller fosfor. Där finns också reglage för att zooma in i kartan. Kartan kan flyttas genom att hålla ned höger musknapp och dra den med musen. Det är möjligt att zooma in på ett intressant område genom att hålla ned höger musknapp och skifttangenten och sedan välja område.

Det första användaren gör är att välja ett fokusområde, det vill säga ett område som han eller hon är intresserad av. Detta väljs genom att klicka på önskat område i kartan. När området är valt visas total belastning för utloppet i området, samt en källfördelning för denna i fönstret längst ned till höger. Samtidigt visas en graf som visualiserar hur belastningen fördelas geografiskt över de områden som finns uppströms fokusområdet.

Grafen kan anpassa genom inställningarna i fönstret längst ned till höger. I utgångsläget visar cirklarnas storlek den ackumulerade belastningen från områden uppströms varje områdes utlopp. Under menyn belastningstyp kan man välja att i stället visa hur mycket varje enskilt område bidrar med till fokuspunkten. Genom att peka med musen ovanför en cirkel visas det aktuella värdet för området. Man kan även välja att bara visa den del som en viss källa bidrar med. Längst ned finns möjlighet att filtrera bort mindre källor för att få en mer överskådlig bild.

För att ansätta ett scenario med förändringar klickar men på det eller de cirklar där man är intresserad av att förändra belastningen. I fönstret kan man då ange tänkt minskning eller ökning. Observera att värdena i scenariorutan alltid representerar den belastning som passerar områdets utlopp. Resultatet av scenariot vid fokusområdet visas i fönstret till höger.