Rapport från havet med R/V Svea vecka 2, 2023

Under perioden 2023-01-10 till 2023-01-17 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes även den årliga karteringen av näringsämnen.

Trots dåligt väder under större delen av expeditionen kunde 37 av 41 planerade stationer provtas. Två stationer i Västra Gotlandsbassängen samt en karteringsstation fick strykas. Inte heller referensmätning vid Flinten 7 kunde genomföras. Det dåliga vädret påverkade också möjligheterna att använda MVP och det blev därför relativt få mätningar med den. Sveas ferrybox och ADCP var igång under nästan hela expeditionen.

Koncentrationerna av näringsämnen i ytvattnet låg kvar på höga vinternivåer i Skagerrak, en liten minskning av silikat kunde noteras men halterna var fortfarande inom, eller strax under det normala för månaden. I Kattegatt var halterna av näringsämnen i ytvattnet något låga för månaden. Östersjöns ytvatten visade fortsatt höga halter av näringsämnen över lag, men i östra (BY15 och BY20) och norra egentliga Östersjön (BY31) var halterna av löst oorganiskt kväve lägre än normalt för månaden.

Syresituationen i Kattegatt och Skagerraks djupvatten var god, ingen syrebrist (< 4 ml/l) noterades. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (< 2 ml/l) från ca 60 – 70 meters djup, men inget svavelväte uppmättes. I Arkonabassängen förekom ingen syrebrist. I egentliga Östersjön var syresituationen fortsatt dålig med syrebrist från 60 – 70 m djup. Svavelväte förekom från 80 m och halterna i bottenvattnet var mycket över det normala.

Nästa expedition med Svea är planerad den 23 januari – 6 februari då SLU-Aqua ska genomföra provfiske i Västerhavet och Nordsjön, SMHI deltar då med två personer för att kartera närsalter. Kartering av närsalter i Östersjön sker därefter 8 – 16 februari under SMHIs ordinarie expedition med Svea.

Resultat

Expeditionen genomfördes ombord på R/V Svea och startade i Lysekil den 10:e januari och avslutades i samma hamn den 17:e januari. 

Vinden var mestadels frisk till hård under veckan och ökade även till stormstyrka. Bland kuststationerna noterades de högsta byvindhastigheterna den 11 januari vid Väderöarna (29.5 m/s) och den 15 januari vid Hanö (31.4 m/s). Lufttemperaturen till havs låg mellan 4 till 7 °C.

Sveas instrument för kontinuerliga mätningar av ytvatten och ström, Ferrybox och ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) var i gång under hela expeditionen (se fig 8 och 9). Sveas profilerande instrument under färd, MVP (Moving Vessel Profiler) kunde däremot inte köras lika mycket på grund av det dåliga vädret.

Extra växtplanktonprover från ytvattnet togs vid stationerna Släggö, Anholt E och Å17 till ett projekt som genomförs vid Uppsala och Stockholms Universitet.

Rapporten är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll och som är jämförd mot månadsmedelvärde för perioden 1991 – 2020. När ytterligare kvalitetsgranskning genomförts kan vissa värden komma att ändras. Värden som anges i rapporten har avrundats till närmaste tiondel och kan därför skilja sig från publicerade värden. Data publiceras så fort som möjligt på datavärdens hemsida, normalt inom ca en vecka efter avslutad expedition. Vissa analyser utförs efter expeditionen och publiceras därför senare.

Ladda hem data från SHARKweb

Skagerrak

Temperaturen i Skagerraks ytvatten (0 – 10 m) hade ökat sedan mätningarna i december och var nu över det normala för månaden och varierade mellan 6.9 – 8.4 °C. Närmare kusten, vid stationen Släggö höll temperaturen sig inom det normala och uppmättes till 4.9 °C.

Skiktningen mellan yt- och djupvatten var inte så tydlig. Stationerna Å14 – Å16 var mer eller mindre oskiktade, vilket kan bero på den kraftiga vinden som blandat om vattenmassan helt under veckan. Vid Å13 och Å17 fanns en svag temperatur- och saltskiktning vid 10 respektive 30 – 40 m djup.

Silikathalten i ytvattnet minskade något jämfört med december vid ett par stationer i yttre Skagerrak och varierade från 3.4 – 10.5 µmol/l, medan fosfat och löst oorganiskt kväve hade ökat som normalt vid samtliga stationer och halterna låg på runt 0.5 - 0.6 och 5.1 – 7.5 µmol/l, respektive. Vid Å15 var dock halterna av löst oorganiskt kväve lägre än normalt för månaden och låg på 4.3 µmol/l.

Ingen syrebrist noterades i Skagerrak. Vid kuststationen Släggö där syrebrist ibland observeras i bottenvattnet var syresituationen relativt god med en halt på 5.2 ml/l.

Kattegatt och Öresund

Temperaturen i ytvattnet (0 – 10 m) i Kattegatt – Öresund låg mellan 4.9 – 7.1 °C vilket var över det normala för månaden. De högsta temperaturerna noterades i västra Kattegatt som även sammanföll med de högsta salthalterna vilket antyder att vattnet härstammar från Skagerrak. Längs svenska västkusten var salthalten i ytvattnet lägre och väl omblandat och saltskiktningen återfanns vid 20 – 30 m vilket är lite djupare än normalt. I djupvattnet var både temperatur och salthalt inom det normala för månaden.

I Kattegatt och Öresund genomfördes kartering av näringsämnen. Det innebär en tätare provtagning i området för att få en bättre uppfattning om näringssituationen i hela Kattegatt. Karteringen av näringsämnen ska göras under vintern, då planktonaktiviteten är som lägst. Vanligtvis är halterna av näringsämnen som högst då och återspeglar därför hur mycket näring som finns tillgängligt i ekosystemet inför årets vårblomning av växtplankton.

Koncentrationerna av näringsämnen i ytvattnet hade generellt ökat sedan december. Halten av löst oorganiskt kväve var dock lägre än normalt, mellan 3.3 – 4.6 µmol/l i de östra delarna av Kattegatt medan de i Öresund var normala och låg mellan 6.8 – 9.3 µmol/L. W Landskrona och GF 9 i nordvästra Kattegatt hade högre halter än normalt av både silikat och löst oorganiskt kväve.

I övrigt noterades för månaden normala halter av fosfat i stort sett hela Kattegatt på runt 0.5 – 0.7 µmol/l, medan silikathalterna var mer varierande med concentrationer från 4.9 – 15.5 µmol/l. De lägsta silikathalterna fanns framförallt i östra Kattegatt där de var lägre än normalt på runt 4.9 – 6.1 µmol/l.

Syresituationen i Kattegatts djupvatten var god. Ingen syrebrist (<4 ml/l) uppmättes. I yttre Laholmsbukten var halten som lägst, 4.3 ml/l i bottenvattnet.

Egentliga Östersjön

Då R/V Svea var norr om Gotland visade väderprognosen att vädret skulle försämras och att det skulle blåsa upp till storm.  Stationen BY38 skulle antagligen inte kunna provtas med den prognosen och för att hinna till stationerna BY39 och Hanöbukten och få en säkrare och bekvämare resa beslutades att stryka BY38 och gå genom Kalmarsund istället. Under natten försämrades vädret ytterligare och även BY39 fick strykas. Hanöbukten kunde dock provtas som planerat.

Temperaturen i ytvattnet i södra delarna av Östersjön var över det normala för månaden och låg mellan 4.9 – 6.4 °C.  Längre norrut (BY10 – BY32) uppmättes ytvattentemperaturer mellan 4.2 – 4.8 °C som var normala för månaden.

Salthalten i Östersjöns ytvatten varierade mellan 7.0 – 8.7 psu, vilket är normalt för månaden. I Arkonabassängen återfanns salthaltskiktningen mellan 20 – 30 meters djup, temperaturskiktningen var inte lika tydlig. I Hanöbukten och Bornholmsbassängen låg både salt- och temperaturskiktningen något djupare, mellan 40 – 50 m.      

I Bornholmsbassängen noterades syrebrist (<2 ml/l) under 60 m, men inget svavelväte uppmättes. I Hanöbukten fanns ett skikt närmast botten med en syrehalt på ca 2 ml/l, men ovanför det, vid 70 m något lägre halt. I Arkonabassängen var syresituationen god (6.2 – 6.9 ml/l) i bottenvattnet. Vid stationen BCSIII-10 uppmättes svavelväte på 80 – 90 m djup, och syrebrist från 70 m. BY10 och BY15 i Östra Gotlandsbassängen uppvisade syrebrist från 60 – 70 meters djup, svavelväte påträffades från 80 – 85 m och djupare. Halterna av svavelväte är fortsatt mycket över det normala i djupvattnet i Östra- och Västra Gotlandsbassängen.

Halterna av näringsämnen i ytvattnet var generellt normala i hela Östersjön förutom av löst oorganiskt kväve som var något lägre än normalt i de östra- och norra delarna av egentliga Östersjön (BY15 – BY31) med halter runt 2.5 – 3.2 µmol/l. I Hanöbukten, Arkona- och Bornholmsbassängerna noterades normala halter av näringsämnen i hela vattenkolumnen. I samband med svavelvätehaltigt vatten uppmättes högre halter än normalt av både fosfat (3.4 – 6.6 µmol/l) och löst oorganiskt kväve, då i form av ammonium (4.2 – 37.5 µmol/l). Ammoniumhalterna är fortsatt mycket över det normala i stora delar av Östersjöns djupvatten.

Mer information om algsituationen finns att läsa i:
Algaware-rapporten
 

Tvärsnitt syre
Figur 1. Snitt som visar syrekoncentration, salthalt och temperatur från mätningar med CTD och MVP, från Skagerrak till Östra Gotlandsbassängen och vidare in i Västra Gotlandsbassängen. Förstora Bild
DIN
Figur 2. Koncentrationen (µmol/l) av oorganiskt kväve i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Fosfat
Figur 3. Koncentrationen (µmol/l) av fosfat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Silikat
Figur 4. Koncentrationen (µmol/l) av silikat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Syre
Figur 5. Syrekoncentrationen (ml/l) i bottenvattnet. Förstora Bild
Temperatur
Figur 6. Temperaturen i ytvattnet (0-10m). Förstora Bild
Salt
Figur 7. Salthalten i ytvattnet (0-10m). Förstora Bild


Deltagare under expeditionen

Namn Roll Från
Madeleine Nilsson Expeditionsledare, marinkemist SMHI
Monica Lindner Närsaltsanalyser,
kvalitetsansvarig, kemist
SMHI
Ola Kalén Oceanograf SMHI
Johanna Linders Oceanograf SMHI
Helena Björnberg Marinkemist SMHI

Bilagor:

Färdkarta (11,5 MB, pdf)

Tabell över stationer, analyserade parametrar och antal provtagningsdjup (65 kB, pdf)

Figurer över månadsmedelvärden och vertikalprofiler (2,1 MB, pdf)

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 2, 2023 (16,1 MB, pdf)