Rapport från havet med R/V Svea vecka 15-16, 2023

Under perioden 2023-04-12 till 2023-04-18 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattentemperaturen i ytvattnet var normal för årstiden vid alla de besökta stationerna.

Halterna av fosfat och löst oorganiskt kväve var låga i hela det undersökta området, vilket är normalt för årstiden. Kiselkoncentrationen i ytvattnet var något över det normala för årstiden i Västerhavet och normala i Egentliga Östersjön.

I Arkonabassängen var syresituationen god i bottenvattnet. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade syrekoncentrationen minskat sedan mätningarna i mars och där noterades syrebrist (<2 ml/l) vid botten i Bornholmsbassängen och från 70 m i Hanöbukten, men inget svavelväte uppmättes. Vid stationen BCSIII-10 hade däremot syresituationen förbättrats något sedan mätningarna i mars och där uppmättes inget svavelväte, syrebrist mättes från 80 m. I Östra och Västra Gotlandsbassängerna började syrebristen vid 70-80 meters djup. Svavelväte återfanns från 80 meters djup i Östra Gotlandsbassängen och från 90 meter i Västra Gotlandsbassängen.

Nästa ordinarie expedition är planerad att starta 8:e maj i Lysekil.

Resultat

Expeditionen genomfördes med R/V Svea och startade i Lysekil den 12:e april och avlutades i Göteborg den 18:e april. Vindarna under expeditionen var svaga till måttliga och varierade mellan sydost och nordost. Lufttemperaturen varierade mellan 3,2 och 8,9°C.

Sveas båda ADCP:er (strömmätning) var igång under expeditionen. Ferryboxen (kontinuerliga mätningar på 4 meters djup) var endast igång de första dagarna på grund av förlorad gps-signal.

Extra växtplanktonprover från ytvattnet togs vid stationerna Släggö, Å17 och Anholt E till ett projekt som genomförs vid Uppsala och Stockholms Universitet.

Under expeditionen närvarande två personer från Göteborgs Universitet för provtagning och analys av det marina karbonatsystemet. För att överbestämma karbonatsystemet analyserades tre av de relaterade variablerna ombord: pH, total alkalinitet (TA) samt löst oorganiskt kol (DIC). Vidare togs vattenprover hem för analys av organisk alkalinitet, samt för ett lagringsexperiment av prover innehållande svavelväte.

Rapporten är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll och som är jämförd mot månadsmedelvärde för perioden 1991 – 2020. När ytterligare kvalitetsgranskning genomförts kan vissa värden komma att ändras. Värden som anges i rapporten har avrundats till närmaste tiondel och kan därför skilja sig från publicerade värden. Data publiceras så fort som möjligt på datavärdens hemsida, normalt inom ca en vecka efter avslutad expedition. Vissa analyser utförs efter expeditionen och publiceras därför senare.

Ladda hem data från SHARKweb

Skagerrak

Temperaturen i ytvattnet varierade mellan 6,0°C och 6,5°C, vilket är normalt för årstiden. Ytsalthalten varierade mellan 21 och 31 psu, lägst vid kusten, vilket är normalt till lägre än det normala i det undersökta området. En tydlig skiktning som sammanföll på 15-25 meters djup, syntes på de flesta stationerna. Å17 hade ytterligare en temperaturskiktning runt 50 meter.

Halterna av fosfat och löst oorganiskt kväve i Skagerraks ytvatten var förbrukade eller låga vilket är normalt för årstiden. Kiselkoncentrationen var något över det normala i området och varierade mellan 2,1 och 4,0 µmol/l. Fosfathalten var 0,05-0,07 µmol/l och löst oorganiskt kväve var lägre än detektionsgräns som är 0,1 µmol/l.

Syresituationen var god vid samtliga stationer i Skagerrak, med värden normala för årstiden. Lägst koncentration i bottenvattnet uppmättes vid Släggö, 5,3 ml/l.

Klorofyllfluorescensen, som är ett mått på planktonaktiviteten uppmätt från CTD-sonden, visade hög aktivitet runt 20 meter i området.

Kattegatt och Öresund

Yttemperaturen i Kattegatt och Öresund var normal för årstiden och varierade mellan 6,2-6,4°C. Ytsalthalten varierade mellan 18-20 psu i Kattegatt och i Öresund var salthalten 9 psu, vilket är normalt till något lägre än normalt. I Kattegatt och i Öresund återfanns temperatur- och salthaltsprångskiktet mellan 10 och 20 meter.

Koncentrationen av fosfat och löst oorganiskt kväve i ytvattnet var normalt till lägre än normalt i området. Fosfat varierade mellan 0,06-0,21 µmol/l och halterna av löst oorganiskt kväve var <0,1-0,21 µmol/l. Halten av kisel var normal till högre än normal och låg mellan 4,5-6,4 µmol/l. De högsta halterna uppmättes i Öresund.

Syrehalterna var normala för årstiden och i bottenvattnet uppmättes som lägst 5,8 ml/l i Kattegatt och 4,5 ml/l i Öresund.

Klorofyllfluorescensen visade låg aktivitet i området.

Egentliga Östersjön

Vattentemperaturen i ytvattnet var normal för årstiden på de besökta stationerna i området. Temperaturen varierade mellan 3,3-5,6°C. Salthalten i ytan var 7,0-8,5 psu och varierade mellan att vara normal till något över det normala i hela det undersökta området. En skiktning av både temperatur och salthalt påträffades på djup mellan 60 och 85 meter.

Närsaltskoncentrationerna i ytvattnet var normala i hela området. Halterna av fosfat varierade mellan 0,19-0,59 µmol/l, löst oorganiskt kväve mellan <0,1-1,33 µmol/l och kiselhalten varierade mellan 7,2-15,3 µmol/l.

I Arkonabassängen var syresituationen god, som lägst 4,7 ml/l i bottenvattnet. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade syrekoncentrationen minskat sedan mätningarna i mars och där noterades syrebrist (<2 ml/l) vid botten i Bornholmsbassängen och från 70 m i Hanöbukten, men inget svavelväte uppmättes. Vid stationen BCSIII-10 hade däremot syresituationen förbättrats något sedan mätningarna i mars och där uppmättes inget svavelväte, syrebrist mättes från 80 m. I Östra och Västra Gotlandsbassängerna började syrebristen vid 70-80 meters djup. Svavelväte återfanns från 80 meters djup i Östra Gotlandsbassängen och från 90 meter i Västra Gotlandsbassängen.

Viss planktonaktivitet syntes vid mätning från CTD-sonden i Östra och Västra Gotlandsbassängerna.

Mer information om algsituationen finns att läsa i:
Algaware-rapporten

Tvärsnitt syre
Figur: Snitt som visar syrekoncentration, salthalt och temperatur från mätningar med CTD och MVP, från Skagerrak till Östra Gotlandsbassängen och vidare in i Västra Gotlandsbassängen. Förstora Bild
DIN
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av oorganiskt kväve i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Fosfat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av fosfat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Silikat
Figur: Koncentrationen (µmol/l) av silikat i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Syre
Figur: Syrekoncentrationen (ml/l) i bottenvattnet. Förstora Bild
Temperatur
Figur: Temperaturen i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild
Salt
Figur: Salthalten i ytvattnet (0-10 m). Förstora Bild

Deltagare under expeditionen

Namn Roll Från
Anna-Kerstin Thell Expeditionsledare, kemist SMHI
Helena Björnberg Kemist SMHI
Örjan Bäck Oceanograf SMHI
Johan Håkansson Kemist, kvalitetsansvarig SMHI
Sari Sipilä Kemist SMHI
Maja Billman Gästforskare GU
Adam Ulfsbo Gästforskare GU


Bilagor:
Färdkarta (8,7 MB, pdf)

Tabell över stationer, analyserade parametrar och antal provtagningsdjup (61 kB, pdf)

Figurer över månadsmedelvärden och vertikalprofiler (1,5 MB, pdf)

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 15-16, 2023 (10,9 MB, pdf)