Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön - Älvros i Härjedalens kommun, Jämtlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2341/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över ”Förslag till reviderad Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2100/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västernorrland
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg 745, delen Bjuråker-Näsviken i Hudiksvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2401/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 december 2017
Senast uppdaterad:

Samordnad beredskapsplan för höga flöden och dammhaveri i södra Sverige

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2349/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Hallands län
Besvarad datum: 6 december 2017
Senast uppdaterad:

Komplettering av pågående tillåtlighetsärende för Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 december 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Borgholms Energi AB om tillstånd till bibehållande och drift av anläggningar för uttag av havsvatten från Kalmarsund till avsaltningsanläggning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2074/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 28 november 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över ”Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål"

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1723/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarna
Besvarad datum: 27 november 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1707/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 24 november 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför prövning av vattenverksamhet för ny vägförbindelse över Sävastån, Luleå och Bodens kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2066
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 november 2017
Senast uppdaterad:

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2021/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd ocg beredskap
Besvarad datum: 2 november 2017
Senast uppdaterad: