Yttrande över Remiss avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter samt allmänna råd om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar

Diarienummer : 2023/2297/10.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: