Problem kring vattennivåer och flöden i Vänern och Göta älv

Runt Vänern finns en rad intressen som påverkas av vattennivån i sjön. Även intressen vid Göta älv påverkas av Vänerns vattennivå och hur mycket vatten som släpps genom älven.

Vänern och Göta älv är ett unikt område med en komplex problembild. Hanteringen av vattensystemet berör flera viktiga samhällsfunktioner med delvis motstående intressen.

  • Jordbrukssektorn vill hålla åkrarna torra runt Vänern.
  • Sjöfarten får problem vid låga nivåer i sjön.
  • Vattenkraftindustrin vill kunna använda detta stora regleringsmagasin för att optimera elproduktionen. Vänern är Sveriges största regleringsmagasin.
  • Längs Vänerns stränder finns mycket bebyggelse i översvämningskänsliga lägen, men det finns också ett intresse för ytterligare exploatering längs stränderna. För att möjliggöra boende vid stränderna finns krav på att de högsta vattennivåerna ska undvikas.
  • Den igenväxning av Vänerns stränder som pågår får negativa konsekvenser för naturmiljön, besöksnäringen, det rörliga friluftslivet, yrkesfisket och sportfisket. Därför framhålls behovet av att låta Vänerns nivå variera mer och därmed minska igenväxningen.
Olika intressen Vänern
Många intressen runt Vänern och Göta älv påverkas av vattennivåer och vattenflöden. Bland annat bebyggelse, jordbruk, infrastruktur, naturmiljö, friluftsliv, vattenkraft, sjöfart och dricksvattenproduktion.

Göta älv påverkas av hur mycket vatten som tappas från Vänern

Längs Göta älv finns riskområden för skred, men också bebyggelse i översvämningskänsliga lägen. På grund av detta är tappningen från Vänern till Göta älv begränsad. Det medför att vattennivån stiger under perioder när det rinner mycket vatten till sjön. Tappningen från Vänern begränsas också tidvis vid höga vattenstånd i havet.

Göteborgs dricksvattenförsörjning är beroende av vatten från Göta älv och skulle kunna äventyras i händelse av ett skred längs älven. Problem med dricksvattenförsörjningen kan också uppstå vid låga flöden i älven eller höga vattennivåer i havet, på grund av att saltvatten kan tränga in till dricksvattenintaget.

Att Vänerns har stora problem redan under dagens klimatförhållanden bekräftades av översvämningarna i området under vintern 2000/2001. För att minska översvämningsrisken tillämpas sedan 2008 en tappningsstrategi som har sänkt nivåerna i Vänern och ska minska risken att nå höga nivåer. Strategin minskar variationen i vattennivå, vilket kan leda till att igenväxningen ökar.

Mer information i rapport från projekt om de stora sjöarna

Denna artikel är ett utdrag från ett projekt om Sveriges fyra största sjöar. Rapporten togs fram med hjälp av nya beräkningar samt i diskussioner med referensgrupp som representerade olika intressen kring sjöarna.

Slutrapport från projektet.