Juli 2016 - Stigande ytvattentemperaturer

Månadsmedelvärdet för vattenstånd var något över det normala på flertalet platser längs kusten. Det högsta vattenståndet observerades i Bottenviken och det lägsta i Öresund. Den högsta signifikanta våghöjden observerades vid Väderöarna. Varma perioder under månaden fortsatte att värma upp ytvattnet på de flesta håll och längs kusterna noterades relativt höga ytvattentemperaturer, i norr dock något under normal temperatur. 

Ytvattnet varmare än normalt längs kusten

Juli månad har bjudit på lite varierande väder med en del varmare perioder som fortsatt att värma upp ytvattnet på de flesta håll. I norr har det varit något under de normala temperaturerna medan det i söder har varit ett par grader varmare än normalt.

Den högtrycksrygg som drog in över landet den 20 medförde att ytvattentemperaturen steg. I Bottenviken steg den 4-5° under julis sista veckor. Samma mönster observerades även för Bottenhavet, dock med en något mer blygsam temperaturökning på ca 3°.

I de centrala delarna av Västerhavet var det en relativt konstant ytvattentemperatur på ca 16-17° under den första halvan av juli, men steg därefter till 18-20° till slutet av månaden. 

Även vid kusterna noterades relativt höga ytvattentemperaturer. Hoburgen och Trubaduren visade på höga månadsmedelvärden för ytvattentemperatur med drygt 18-19°, vilket är någon grad över det normala. I norr registrerade istället Furuögrund ca 0,5° under normal temperatur.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2016 (82 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 28 juli 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 juli 2016. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 juli 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 juli 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Under juli var det relativt små variationer i vattenstånden. Månadsmedelvärdet var lite över det normala på flertalet platser längs kusten. Högst var det längs västkusten och i norra Bottenviken, där också den högsta registreringen observerades i mitten av månaden. Den lägsta noteringen för vattenstånd registrerades i månadens början i Öresund.

Redan den 1 observerades västkustens högsta vattenstånd vid Stenungsund, där det steg till ca 42 cm över medelvattenstånd. Den 2 observerades västkustens näst högsta vattenstånd vid Kungsvik på ca 40 cm över medelvattenstånd.

Den 6 passerade ett lågtryck över Öresund och de sydligaste delarna av landet. Det resulterade i en nordvästlig vind som pressade undan vattnet i Öresund och månadens lägsta vattenstånd observerades vid Skanör där det sjönk till ca 40 cm under medelvattenstånd. 

Natten till den 15 passerade ett lågtryck norrut över Baltikum och sedan vidare upp över Finland. En sydvästlig vind pressade vattnet mot Bottenviken och månadens högsta notering skedde den 16 vid stationen i Haparanda, då det steg till ca 46 cm över medelvattenstånd. Trots att det var månadens högsta notering är det långt ifrån varningsgränsen för området.

I samband med en sydostlig vind natten den 25 observerades västkustens lägsta notering på ca 20 cm under medelvattenstånd vid Kungsvik.     

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2016 (126 kB, pdf)

Höga vågor

Under juli registrerades relativt små våghöjder på samtliga platser. Vid Väderöarna noterades den högsta signifikanta våghöjden* där den steg till närmare 3 meter vid tre tillfällen. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till ca 2 meter medan den vid Knolls grund endast nådde 1,5 meter.   

Redan den 1 observerades en av de två högsta signifikanta våghöjderna vid Knolls grund. Det var en sydostlig vind på ca 8-10 m/s och den signifikanta våghöjden steg till strax över 1,5 meter.

Den 6-7 passerade ett lågtryck över Östersjön vilket förde med sig en nordvästlig vind på ca 10 m/s. Det medförde att den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till ca 2 meter den 7.

Vid Väderöarna observerades månadens högsta signifikanta våghöjd på 2,9 meter den 9. Detta då det var en sydvästlig vind på 11-13 m/s. Senare under juli, den 13 och 16 observerades nästan likvärdiga signifikanta våghöjder, då nådde de upp till ca 2,8 meter.

Vid Huvudskär nådde den signifikanta våghöjden aldrig över två meter under juli. Månadens högsta signifikanta våghöjd var 1,7 meter och den registrerades den 12 då ett lågtryck passerade landet. Vid samma tillfälle steg även den signifikanta våghöjden vid Knolls grund till ca 1,5 meter.  

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund juli 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund juli 2016. Förstora Bild