Juli 2016 - Mycket låga flöden i östra Götaland

Flödet i östra Götaland var mycket under det normala. Även grundvattennivån var mycket under den normala i sydöstra Sverige.

Vattenföring

I östra Götaland, Svealand och södra Norrland var flödena låga. Särskilt märkbart var det i östra Götaland där flödena var mycket under det för månaden normala. I södra Norrland var flödena inledningsvis över de för månaden normala men sjönk sedan. I nordöstra och nordligaste Norrland låg flödena över medelvattenföringen.

Månaden inleddes med regn vilket gav ökade flöden på många håll, främst på västkusten, i fjällkedjan och Norrlandskusten. Ett kraftigt regnväder kom in över östra Norrbotten den 4 och spred sig sedan västerut den 5, vilket gjorde att flödena steg i detta område. Även södra Götaland fick nederbörd och ökade flöden dessa datum. Den 10-11 kom nya nederbördsområden in över sydvästra Götaland. Lokalt var dessa kraftiga vilket gav ökade flöden i västra Götaland och Skåne.

Vattenföring vid 20 mätstationer i juli 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön. I Mälaren var vattenståndet nära det normala. Lägst var vattenståndet mot slutet av månaden i alla sjöarna.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2016 (78 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2016. Förstora Bild

Markvattenhalten var nära den för årstiden normala i hela landet. Endast i delar av nordöstra Norrland var halterna över det normala.

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juli 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juli 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juni sjunkit med 5-55 centimeter i större delen av landet. Stigande nivåer har främst observerats i norra Lappland där nivåerna steg 5-120 cm, och längs västkusten där nivåerna steg med upp till 40 cm.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna på många håll i landet under de normala för årstiden. I Götalands inland var nivåerna mycket under de normala. Väster om Vänern och i Mälardalen var nivåerna närmare de normala. På Öland och Gotland var nivåerna i små magasin också nära, eller något under de normala. Nordöstra Norrland hade nivåer över och mycket över de normala.

När det gäller de större grundvattenmagasinen hade sydvästra Götaland nivåer som var normala för årstiden. I övrigt hade södra Sverige lägre nivåer än normalt, i de sydöstra delarna av landet var nivåerna fortsatt mycket under de normala. I södra och mellersta Norrland var nivåerna nära eller under de normala. Norra Norrland hade nivåer över de normala, längst i norr var de mycket över de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustområdet kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.