Januari 2023 - Blygsam istillväxt

Januari var en ganska lugn månad med avseende på vattenstånd. I slutet av månaden passerade ett frontsystem över Kattegatt varvid vattenståndet steg snabbt i Viken och Falkenberg. De signifikanta våghöjderna var ganska normala för en januarimånad och inga rekord noterades. Avkylningen av ytvattnet fortsatte i blygsam takt. Det blåsiga och milda vädret gjorde att även istillväxten var beskedlig.

Ytvattentemperatur och is

Januari blev i medeltal mild i hela landet och avkylningen av ytvattnet fortsatte bara i långsam takt. Totalt sjönk ytvattentemperaturen med 1-2 grader i samtliga havsbassänger under månaden. Detta innebar att fryspunkten tidvis nåddes i de norra vattnen samt utmed kusterna i Östersjön, och havsisen då kunde växa till periodvis.

Efter den milda nyårshelgen, växte en högtrycksrygg till och gav kallare väder i landet under en veckas tid. Isläggningen tog då fart runt kusterna i Bottenviken och den första tunna isen lade sig till sjöss i Norra Kvarken den 8. Även längs kusterna i Bottenhavet och i Finska viken bildades nyis och tunn jämn is.

Därefter blev det mildare och blåsigare i Skandinavien. Den tunna isen revs upp på många håll och samlades mot kusterna i norr och i öster. Nya kortvariga perioder med lite kallare väder i mitten av månaden och kring den 20-23, bildade dock ny tunn is utmed den svenska ostkusten från Ålands Hav och norrut. Samtidigt växte fastisarna i Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken sakta till.

I slutet av månaden dominerade åter milda västvindar och isen utmed den svenska sidan revs upp och drev iväg. Den 31 fanns den enda isen till sjöss, i norra Bottenviken, där det låg 5-30 cm spridd till mycket tät drivis. I övrigt till sjöss var det i stort sett isfritt, frånsett en del tunnare drivis i Norra Kvarken. I norra Bottenvikens skärgårdar och vikar låg då 20-55 cm tjock fastis, medan det längre söderut fanns tunn jämn is eller fastis i inre skärgårdar och vikar ned till Ålands hav. Även i östra Finska viken fanns 10-40 cm fastis, samt ett band med mycket tät drivis därutanför.

I slutet av januari var ytvattentemperaturen nära noll grader i centrala Bottenviken, i Bottenhavet 1-2 grader, i Östersjön 3-5 grader och i Västerhavet 4-7 grader.

Den långsamma avkylningen gav generellt rätt höga maximitemperaturer vid våra stationer som mäter ytvattentemperaturen. Ett nytt månadsrekord i maximitemperatur noterades vid Väderöarna den 13 med 8,6 grader.

Tabell över ytvattentemperatur i januari 2023
Ytvattentemperatur i januari 2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2023
Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2023
Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2023. Förstora Bild

Vattenstånd

Det var vattenstånd över det normala på de flesta platser vid årets inledning. Flera lågtryckspassager med sydvästliga vindar gjorde att månadsmedlen hamnade över det normala. Vattenståndsförändringarna var ganska beskedliga under månaden och inga nya rekord noterades.

Under månades första dagar hände det inte så mycket med vattenstånden. Den 5-6 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På Kattegatt var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. På kvällen den 5 var vattenståndet i Viken +47 cm och på morgonen den 6 hade det sjunkit till -73 cm. När vinden sedan avtog steg vattenståndet igen och till kvällen hade det stigit till +35 cm.

Den 12 var det en sydlig vind över Bottenviken som pressade vattnet norrut och månadens högsta vattenstånd observerades i Kalix med +83 cm. Vid Ratan steg det till +67 cm.

Sedan gick det några dagar innan det återigen var en sydlig vind över Bottenviken med högra vattenstånd som följd. Den 16 noterade Kalix +76 cm och Ratan +68 cm.

Därefter var det en något lugnare period och några dagar med mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden började sjunka. Den 23 hade Kungsvik -48 cm och Göteborg -35 cm.

Den 30 passerade ett lågtryck norra Sverige och på Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör där det sjönk till -76 cm.

Den 31 befann sig ett lågtryck över södra Norge och tillhörande fronter passerade över Kattegatt. I samband med frontpassagerna steg vattenståndet snabbt på några minuter med omkring 30 cm. Först vid Viken och senare i Falkenberg.

Graf över vattenståndet i Viken och Falkenberg 31 januari 2023
Vattenståndet i Viken och Falkenberg 31 januari 2023 Förstora Bild
Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2023 (428 kB, pdf)

Uppdaterade tabeller

Vid årsskiftet 2022-2023 ersattes Göteborg-Torshamnen av Göteborg-Krossholmen.

I tabellerna består nu Göteborg av:

  • Göteborg-Torshamnen (1967-2022)
  • Göteborg-Krossholmen (2023-)

Ny station för mätning av havsvattenstånd i Göteborg

Höga vågor

I januari observerades signifikanta våghöjder över 4 meter både på de västra och östra farvattnen. Tittar man på månadsmedel så var de normala för en januarimånad. Inga nya rekord noterades.

Det första tillfället i januari med högre vågor var den 7. Då var det en sydostlig vind på Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,0 meter.

Den 11 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På västkusten var det en sydlig vind på 23 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,9 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,6 meter.

Den 15 januari passerade ett lågtryck över mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,6 meter vilket var månadens högsta observation. Vid Brofjorden steg den till 3,8 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,1 meter.

Nästa tillfälle med högre vågor var den 29-30 januari då ett lågtryck passerade norra Sverige. På västkusten var det en västlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,3 meter och vid Brofjorden till 4,5 meter.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2023
Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2023
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2023. Förstora Bild

Frontpassage i havet

På havet ser man ibland fronter mellan olika vattenmassor. Var dessa fronter befinner sig varierar med tiden. När SMHI var ute på januari-expedition på väg söderut genom Öresund med fartyget Svea observerades en sådan front. Tittar man på fartygets observationer av vattentemperatur och salthalt när man passerade fronten så ser man tydligt var gränsen mellan Kattegatt och Östersjöns vatten låg vid tillfället.

Diagram över salthalt och temperatur i havet vid Öresund den 11 januari
Salthalt i havet (röd linje) och havsvattentemperatur (blå linje) vid Öresund den 11 januari 2023. Förstora Bild
Havsvattentemperaturmätningar som visar att temperaturen förändras vi fronten
Temperaturen i havet den 11 januari 2023 Förstora Bild
En front i havet där två olika vattenmassor möts
Front i havet vid Öresund den 11 januari 2023 Foto Johanna Linders Förstora Bild