Februari 2024 - Stormen Louis gav högt vattenstånd och höga vågor

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första delen av februari ledde till att årets maximala isutbredning inträffade den 12 februari. Från mitten av månaden tryckte mild luft på söderifrån och i slutet av månaden hade isutbredningen minskat till hälften.

Ytvattentemperatur och is

Det blåsiga och milda vädret i slutet av januari, fortsatte i början av februari. Isen till havs trycktes åt nordost och samlades i nordöstra Bottenviken, samt utmed den finska kusten i Bottenhavet. Även i Finska viken trycktes isen ihop i den inre nordöstra delen.

Från den 5 blev det betydligt kallare väder med sydliga lågtrycksbanor. Det så här års väl avkylda vattnet frös snabbt och isutbredningen ökade igen. Den grövre isen i nordöstra Bottenviken drev åt sydväst och nyis lade sig snabbt i övriga delar av Bottenviken. Is drev ner genom Norra Kvarken och ut på norra Bottenhavet. Även i övriga Bottenhavet lade sig nyis och senare tunn jämn is på stora delar. I Vänern lade sig Dalbosjön och delar av Värmlandssjön med tunnare is. Den 12 februari fick vi så ett nytt maximum för isutbredning denna vinter med cirka 135 000 kvadratkilometer.

I mitten av månaden började mildare luft åter att trycka på söderifrån och isen drev norrut och åt nordost. Framförallt blev det en period med stor isdrift norrut från den 20 februari och framåt.

I slutet av månaden hade isen åter tryckts ihop och den totala isutbredningen minskat till ungefär hälften. I detta skede hade då 20-70 cm tjock vallad drivis samlats i norra halvan av Bottenviken, norr om linjen Skellefteå – Brahestad, medan isläget var mer splittrat i den södra halvan med stora öppna områden. I Norra Kvarken hade isen till sjöss rivits upp, medan kustnära områden fortfarande hade 20-50 cm tjock is.

I norra Bottenhavet, på den svenska sidan från Höga kusten och norrut, hade 10-40 cm tjock, vallad drivis samlats, medan det var isfritt eller öppet vatten till sjöss längre söderut. I skärgårdar och vikar fanns dock fastis eller tunn jämn is ned till mellersta Östersjön i slutet av månaden.

Ytvattnet fortsatte att avkylas under månaden, men de milda och blåsiga perioderna bromsade avkylningen. Totalt sett så hade de stationer som mätte ytvattentemperaturen i februari nära eller något över månadsmedelvärdet i ytvattentemperatur.

Inga nya rekord i maximi- eller minimitemperatur noterades under månaden.

Tabell över ytvattentemperatur i februari 2024.
Ytvattentemperatur i februari 2024. Förstora Bild

 

Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2024.
Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2024. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2024.
Is och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2024. Förstora Bild

Vattenstånd

Februari inledes med mycket högt vattenstånd på de västliga och nordligaste farvattnen. Tittar man på månadsmedel så hamnade dessa mycket över vad som är normalt för februari på samtliga platser. Inga nya rekord noterades.

Vid inledningen av månaden var vattenstånden påverkade av lågtrycket Ingunn som passerade norra Sverige. På Bottenviken var det en sydlig vind som hade pressat vattnet norrut och i Kalix steg vattenståndet till +107 cm på morgonen. Vid Ratan observerades +83 cm.

Längs västkusten var det en västlig vind som pressade vattnet in mot land och i Uddevalla steg det till +106 cm och i Göteborg till +91 cm. På Östersjön pressade den västliga vinden vattnet österut. I Skanör sjönk vattenståndet till -66 cm vilket tillsammans med en senare observation i Uddevalla blev månadens lägsta.

Efter att Ingunn hade passerat påverkades Skandinavien några dagar till av västliga vindar vilket pressade in vatten till Östersjön. Någon vecka in på månaden registrerade Kungsholmsfort och Stockholm vattenståndsnivåer på omkring + 60 cm.

Sedan minskade vindtrycket på västkusten och vattenståndet började att sjunka tillbaka. Omkring den 10 var nivåerna omkring -20 till -40 cm på de västra farvattnen.

Omkring mitten av månaden var det något lugnare ur vattenståndsperspektivet. På de östra farvattnen sjönk vattenståndet sakta och på de västra farvattnen steg det sakta och närmade sig det normala.

Månadens stora händelse var den 23 då stormen Louis berörde Skandinavien. Längs västkusten var det en västlig vind där Vinga utanför Göteborg noterade en medelvind på 30 m/s. Vattnet pressades in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +132 cm. I Göteborg steg det till +107 cm och i Kungsvik till +115 cm.

Den kraftiga vinden förekom i ett begränsat område och på de östra farvattnen påverkades inte vattenståndet så mycket.

När lågtrycket passerat blev vädret lite beskedligare och vattenstånden närmade sig det normala mot månadens slut på de flesta platser.

Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2024 (407 kB, pdf)

Höga vågor

I februari observerades höga vågor främst i början och mot slutet av månaden. Månadsmedelvärdena hamnade omkring det som är normalt för februari. Inga nya rekord observerades.

Vid inledningen av månaden var det höga vågor då lågtrycket Ingunn nyss hade passerat. Längs västkusten var det fortfarande en sydvästlig vind på 21 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden var 4,7 meter och vid Väderöarna 5,0 meter.

På Östersjön var det en sydvästlig vind på 10 m/s och vid Knolls grund var den signifikanta våghöjden 2,6 meter.

Under kommande dagar passerade flera lågtryck norra Skandinavien. Längs västkusten var den signifikanta våghöjden mestadels mellan 3-4 meter. Det var först den 5 februari som den signifikanta våghöjden började avta och hamnade under 2 meter.

Sedan passerade flera lågtryck men inget av dessa påverkade våghöjden nämnvärt och den höll sig under 2 meter fram till den 23 längs västkusten. Även på ostkusten var det beskedliga våghöjder och 2 meter tangerades en gång under denna period.

Den 23 rörde sig stormen Louis in över Skandinavien och på västkusten var det en kraftig vind från sydväst. Vinga noterade en medelvind på 30 m/s och upp mot 40 m/s i vindbyarna.

Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden snabbt till 5,2 meter och vid Brofjorden till 4,8 meter. Detta blev månadens högsta observationer. Anledningen till att det inte blev högre vågor trots den kraftiga vinden var att vindmax förekom under en relativt kort period och att vinden sedan avtog snabbt.

På Östersjön blåste det 13 m/s från sydost och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,0 meter.

När stormen dragit undan blev det några lugna dygn innan nästa lågtryck närmade sig i slutet av månaden. På västkusten var det en sydlig vind på 19 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,4 meter och vid Brofjorden till 2,3 m.

På Östersjön var det en sydlig vind på 12 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 1,5 meter.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2024.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2024. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2024.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2024. Förstora Bild