April 2023 - Större isutbredning än i genomsnitt

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten. Det lägsta noterades både på västkusten och Bottenviken. Våghöjderna var små under månaden och det var endast på Östersjön som den signifikanta våghöjden steg över 3 meter. Isutbredningen under april var något över medel för de senaste 10 åren. Ytvattentemperaturerna var i stort sett normala förutom Finngrundet som hade något lägre än det normala.

Ytvattentemperatur och is

Under första halvan av april var Bottenviken och större delen av Norra Kvarken helt istäckt med tjock drivis. Utmed Bottenhavets vikar låg fast is men söderut, i vikarna utanför Öregrund fanns bara tunn is, varav det mesta försvann under första veckan. Mälarens is räknades redan som rutten från slutet av mars. Det blev några kalla nätter i början av april som tillfälligt gav lite nyis, men från andra halvan av april var där helt isfritt.

Drivisen i Bottenviken och öppningen i Norra Kvarken låg fortsatt tät och tjock också under andra halvan av månaden. Den mesta av isen i Bottenviken var förskjuten till de västra och centrala delarna. Där låg ett relativt stort område med 30-60 cm mycket tät vallad och hopskjuten is. Långsamt drev dock vinden isär flaken och det blev alltfler sprickor och råkar. På östra sidan öppnades ett stort område av mestadels öppet vatten.

Isen i Bottenhavets vikar tunnades ut och ruttnade sakta. På finsk sida ruttnade isen lite fortare än på svensk. Även fastisen norrut, i Vasa skärgård och upp till Karleby räknades under den sista veckan som rutten.

Isutbredningen var, under hela april, något över medel för de senaste 10 åren (2010-2020).

Ytvattentemperaturen i Västerhavet ökade under april med ca 3 grader, i egentliga Östersjön samt utmed kusten upp till Norra Bottenhavet med ca 2 grader. Temperaturerna var i stora drag normala. Finngrundet sticker ut med något lägre än normalt och hade, precis som förra året, en lägsta notering på 1 grad, vilket är minimumrekord sedan startår.

Tabell över ytvattentemperatur i april 2023
Ytvattentemperatur i april 2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2023
Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2023
Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2023. Förstora Bild

Vattenstånd

April inleddes med vattenstånd omkring det normala eller något över på de flesta platser. Det var små variationer under månaden och inga nya rekord noterades. Tittar man på månadsmedel så var de under vad som är normalt för april månad.

Vid månadsskiftet mars-april passerade ett lågtryckssystem söder om Sverige och april inledes med högt vattenstånd på de sydligaste farvattnen. Skanör hade +55 cm och Kungsholmsfort hade +33 cm.

Sedan var det någon vecka med mer högtrycksbetonat väder och främst på de östra farvattnen sjönk vattenståndet sakta.

Den 11-13 april befann sig ett lågtryck på Nordsjön och längs västkusten var det en sydlig vind och vattenståndet steg i Kungsvik till +55 cm och i Göteborg till +30 cm.

Efter detta blev vädret mer högtrycksbetonat med sjunkande vattenstånd som följd. Längs västkusten var det ostliga till nordostliga vindar som pressade vattnet ut från kusten.

Den 18 hade vattenståndet sjunkit i Göteborg till -47 cm och månadens lägsta vattenstånd -63 cm observerades i Kungsvik. Mot slutet av april observerades även samma vattenstånd i Kalix.

Vädret fortsatte att vara högtrycksdominerat och på de östra farvattnen sjönk vattenståndet sakta. Den 20 hade det sjunkit till -39 cm i Stockholm och -42 cm i Spikarna.

Den 23-25 närmades sig ett lågtryck södra Sverige med sydvästliga vindar som följd längs västkusten. Vattnet pressades in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +57 cm.

Den 24-25 rörde sig även ett lågtryck in över Finland och på Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning. Återigen noterades månadens lägsta vattenstånd -63 cm och denna gång i Kalix.

Mot slutet av månaden var vattenståndet omkring det normala på de flesta platser.

Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2023 (386 kB, pdf)

Höga vågor

Under april var de signifikanta våghöjderna små och det var endast på Östersjön som de steg över 3 meter. Månadsmedlen var under vad som är normalt för april förutom vid Huvudskär där det var något över.

Månaden inleddes med en nordlig vind på de östra farvattnen. Vid Knolls grund blåste det 13 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,3 meter.

Den 2 april var det en nordlig vind på 12 m/s över Bottenhavet och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 1,9 meter.

Sedan var det en period där de signifikanta våghöjderna höll sig under 2 meter fram till den 13 då ett lågtryck befann sig på Nordsjön. På Östersjön var det en ostlig vind på 12 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd 3,3 meter observerades vid Huvudskärsbojen.

Sedan var det en lugnare period igen och den signifikanta våghöjden höll sig under 2 meter fram till den 25 då ett lågtryck rörde sig in över södra Sverige. Längs västkusten var det en västlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,3 meter och vid Väderöarna till 2,2 meter.

Nästa tillfälle med högre vågor var den 29 april då ett lågtryck passerade mellersta Sverige. Längs västkusten var det en nordvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,5 meter och vid Väderöarna till 2,4 meter.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2023
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2023
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2023. Förstora Bild