April 2015 - Isen i Bottenviken glesnade snabbt

Vattenståndsvariationerna var små i april. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust. Vid fyra tillfällen observerades våghöjder över 2,5 meter. Drivisen i norra Bottenviken drev ut till havs under månadens andra hälft och glesnade snabbt. Ytvattentemperaturerna var i allmänhet över de normala.

Isvintern närmar sig sitt slut

Det fastlåsta isläget i norra Bottenviken bestod i stort sett under april månads första hälft. Norr om linjen Luleå-Uleåborg låg fortfarande upp till 40 cm tjock, mycket tät drivis med inslag av stora kompakta flak, medan det syd om linjen var öppet vatten. Kraftiga västvindar under veckan efter påsk började dock delvis bryta upp isen väster om Malören.

Från den 14 och en vecka framåt drev nordvindar ut drivisen till havs. Den till en början mycket täta isen med kraftiga flak glesnade snabbt när den kom ut på öppet vatten, där solen redan börjat värma. Vid slutet av månaden återstod till havs bara några mindre områden med spridd drivis mellan Norströmsgrund och Merikallat, medan isen i skärgårdarna i norra Bottenviken redan börjat ruttna.

Ytvattentemperaturen i haven runt Sverige låg i allmänhet väl över den normala, på sina håll längs västkusten runt 2 grader över.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2015 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 april 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 30 april 2015 Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 april 2015
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 16 april 2015 Förstora Bild

Vattenstånd

Den 1 gav ett lågtryck över Baltikum en västlig vind längs västkusten och vattnet pressades in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Viken till +73 cm. I Göteborg steg det till +59, Smögen +71 och i Kungsvik till +69 cm.

Längs Sveriges östra sida höll sig vattenstånden omkring medelvattenstånd vid månadens inledning.

Sedan följde några dagar med högtrycksbetonat väder och vattenstånden i väster sjönk till omkring -40 cm. Detta följdes av en ostadigare period med lågtryckpassager och i mitten av månaden så hade vattenståndet stigit till omkring +20 cm längst västkusten.

Sedan blev det återigen högtrycksbetonat väder med sjunkande vattenstånd som följd och månadens lägsta vattenstånd noterades i Kungsvik den 18 med -48 cm.

I övrigt var det små variationer i vattenstånden. Stockholm hade till exempel som lägst -11 cm den 10 och som högst +24 cm den 17.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2015 (126 kB, pdf)

Höga vågor

Under april månad steg den signifikanta våghöjden* över 2,5 meter vid fyra tillfällen.

Den 1 gav ett lågtryck över Baltikum en västlig vind på 11 m/s längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter.

Den 7 var det västliga vindar på 13 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,6 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 12. Ett lågtryck rörde sig då in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,9 meter. Detta var det högsta aprilvärdet som uppmätts på denna position sedan mätningarna startade 2005. Tidigare aprilmaximum 3,7 meter noterades 2007 och 2010. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter.

Den 17 var det en nordlig vind på 15 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden steg till 2,5 meter vid Finngrundet.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund april 2015
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund april 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2015 Förstora Bild