November 2018 - Lågt vattenstånd i de stora sjöarna

Det var fortsatt lågt vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Flödena var fortsatt låga i främst den södra delen av landet.

Vattenföring

I de västra delarna av Norrland var flödet över det för månaden normala hela månaden. Längst i norr sjönk flödena mot slutet av månaden. I Götaland, östra Svealand, och södra delen av östra Norrland var flödena fortsatt låga eller mycket låga. Ett regnväder den 10-11 gav ökade flöden främst väster om Vänern, men även i andra delar av landet ökade flödet i mitten av månaden för att sedan sjunka igen.

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2018 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Det var fortfarande lågt vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Vänern låg 5,5 dm under månadsmedelvärdet. Det var dock en bra bit kvar till bottennoteringen 1976. Högst vattenstånd uppmättes i mitten av månaden. Vättern låg 2,8 dm under månadsmedelvärdet och lägst vattenstånd uppmättes i slutet av månaden.

Mälarens medelvattenstånd låg 2,6 dm under månadsmedel. Det lägsta värdet uppmättes i början av månaden. Hjälmaren låg 1,9 dm under månadsmedelvärdet. Månadens lägsta nivå var 1 cm över bottennoteringen från 2016. Lägst vattenstånd uppmättes mot slutet av månaden.

Storsjöns vattenstånd var över månadsmedelvärdet. Högst vattenstånd uppmättes i början av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten nära den för årstiden normala i stora delar av landet. De högsta halterna uppmättes i de västra delarna av Svealand och Norrland. Halter under de normala uppmättes i delar av Götaland och östra Svealand.

Snö

I mitten av månaden fanns det i stort sett bara snö i Lapplandsfjällen. Snön hade ett lågt vatteninnehåll.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2018. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 november 2018 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 november 2018 enligt SGU. Förstora Bild

I de små magasinen var grundvattennivåerna sedan föregående månad oförändrade eller svagt sjunkande i stora delar av landet. Höstregnet som normalt fyller på de små magasinen har i stort sett uteblivit i östra Svealand och nordöstra Götaland. Nivåerna har däremot stigit i västra Götaland och mellersta Norrland.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen var under eller mycket under de normala i stora delar av landet. I östra Götaland, i Svealand och i sydöstra Norrland var nivåerna långt under de normala för årstiden och på flera platser har de lägsta nivåerna för november månad uppmätts. Nivåerna var nära de normala för årstiden i västra delarna av Västra Götalands län, i centrala delarna av mellersta Norrland, längs fjällkedjan och delar av Norrbotten.

När det gäller de stora magasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden, förutom i södra Götaland och i Norrbotten där nivåerna var normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.