November 2016 - Låga vattennivåer i de stora sjöarna

Nivåerna i de stora sjöarna var mycket låga under november. I Vättern uppmättes den lägsta vattennivån sedan 1977. Flödena var fortsatt låga i många vattendrag i Östergötland samt delar av östra Svealand och östra Norrland.

Vattenföring

Efter att flödena i stora delar av landet i början av hösten varit mycket låga började de under oktober att stiga, men var fortfarande i början av november låga på de flesta håll. De första veckorna i november föll snö över nästan hela landet. När den började smälta i mitten av månaden steg vattenflödena i stora delar av landet. I slutet av november var flödena på de flesta håll nära de normala. Flödena var dock fortsatt låga i Östergötland samt delar av östra Sveland och östra Norrland.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2016 (410 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I de stora sjöarna var vattennivån lägre än den normala för årstiden. I Vänern var nivån ca 45 cm under den normala för november och den lägsta vattennivån sedan 2003 uppmättes. De stora fraktfartygen kunde inte gå med full last på grund av risken för grundstötning.

I Vättern var nivån ca 25 cm lägre än normalt och för att hitta en lägre nivå behöver man gå tillbaks ända till 1977. Även i Hjälmaren var nivån ca 25 cm lägre än normalt och här uppmättes den lägsta nivån sedan 1989. I Mälaren har nivån endast varit något lägre än den normala.

I Storsjön var vattennivån lägre än normalt för årstiden och här uppmättes den lägsta novembernivån sedan 2002. Däremot brukar nivån var lägre varje vår innan vårfloden höjer vattenståndet i sjön.

Även i många andra stora sjöar i södra Sverige, som Bolmen, Möckeln, Roxen och Glan, var nivån låg under november.

Låg vattennivå Glan november 2016
Låg vattennivå i Glan i Östergötland i början av november 2016 Foto Anna Eklund Förstora Bild

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2016 (80 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i mitten av november över den normala i delar av östra Götaland, medan den i övriga delar av landet var normal.

Snö

I början av november fanns ett snötäcke i stora delar av Norrland och norra Svealand. Under månadens första hälft föll sedan en hel del snö även i landets södra delar och runt den 10 var nästan hela landet snötäckt. I en del områden, som i Stockholmstrakten och på Gotland, var snödjupet ovanligt stort för att vara så tidigt på säsongen.

Från mitten av månaden blev det mildare och snön i södra Sverige smälte. I slutet av november fanns snö i nästan hela Norrland och i delar av Svealand. Snötäckets vatteninnehåll var då över lag normalt för årstiden.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2016
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2016. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 november 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 november 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan oktober stigit i Götaland och östra Svealand. I de sydöstra delarna av Götaland har nivåerna stigit med ungefär en meter. I större delen av Norrland har de på de flesta håll istället sjunkit med 10–30 cm. Förändringarna var i stort sett normala för årstiden.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i mellersta och södra Norrland, Svealand och stora delar av Götaland. I sydöstra Götaland var grundvattennivåerna nära de normala. I norra Norrland var de nära eller över de normala.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer nära eller över de normala för årstiden i västra Götaland och norra Norrland. Övriga delar av landet hade nivåer under eller mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Den senaste tidens grundvattenbildning har dock medfört en ökad grundvattentillgång.