Maj 2016 - Både låga och höga vattenflöden

Under maj månad har vattenflödena i Götaland varit låga medan andra delar av landet haft mycket höga flöden. I norra Dalarna var flödena på en del håll de högsta sedan 1959.

Vattenföring

I östra Götaland har vattenflödena under en tid varit låga, på grund av små nederbördsmängder i området. Under maj var de fortsatt låga och vattenflödena sjönk till låga nivåer även i de västra delarna av Götaland. På många håll var flödena mycket låga.

I början av maj smälte snön snabbt och flödena blev höga i vattendragen i nordöstra Norrland. Höga flöden förekom både i de mindre vattendragen och i Kalixälven och i Torneälven.

I mitten av månaden blev vädret mer ostadigt och mycket nederbörd föll främst i landets mellersta delar. Regnet i kombination med snösmältning ledde till att flödena blev höga i delar av norra Svealand, speciellt i de övre delarna av Västerdalälven och Klarälven. Vattenflödena steg mycket snabbt, men sjönk sedan relativt snabbt igen.

Översvämning vid Kläppens camping 24 maj 2016
Översvämning vid Kläppens camping intill Västerdalälven 24 maj 2016. Foto Emil Söderström Förstora Bild

I Görälven, i övre delarna av Västerdalälven, uppmättes det högsta vattenflödet sedan vårfloden 1959. Flödet var högre än det var under de stora vårflödena 1916 och 1995.

Längre ner i Västerdalälven var flödet inte lika extremt. Högre flöden än årets har förekommit många gånger och det högsta inträffade 1916.

Diagram över vattenflöde vid Ersbo
Vattenflödet vid Ersbo i Görälven under de fyra högsta vårflödena sedan mätningarna startade 1912. Förstora Bild

Vattenföring vid 20 mätstationer i maj 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön hade alla vattennivåer nära de normala. Vattennivån i Storsjön steg under maj drygt en meter och det är normalt att den ökar så mycket under vårfloden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2016 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i hela landet nära den normala för årstiden.

Snö

I början av maj fanns det snö kvar i fjälltrakterna samt i större delen av norra Norrland. Snön smälte efter hand och i slutet av månaden fanns snö endast på högfjället.

På de flesta håll var snötäcket mindre än normalt, men i delar av norra Norrland fanns i början av månaden mer snö än normalt.

Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 maj 2016.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 maj 2016. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 maj 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 maj 2016 enligt SGU. Förstora Bild

I de små magasinen i Svealand och östra och sydöstra Götaland var grundvattennivåerna under de normala. Även nivåer mycket under och nära de normala har noterats i dessa områden. Västra och sydvästra Götaland hade nivåer nära de normala. Norrland hade nivåer nära de normala med undantag för Norrbottens län, som hade nivåer över eller mycket över de normala samt nordvästra Jämtland som hade nivåer under de normala för årstiden.

I de stora magasinen var grundvattennivåerna under de normala i norra Svealand. Östra Svealand samt östra och sydöstra Götaland hade nivåer mycket under de normala medan västra och sydvästra Götaland hade nivåer nära de normala. Södra och mellersta Norrland hade nivåer nära de normala och norra Norrland hade nivåer över eller mycket över de normala för årstiden.   

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan april stigit med 80–180 cm i norra Norrland, medan de i södra och mellersta Norrland sjunkit med 5–25 cm, förutom på ett fåtal platser där de stigit marginellt. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 10–70 cm.

I stora delar av östra Svealand och Götaland kan det uppstå problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Grundvatten i djupa bergborrade brunnar i kustområden kan få ökad salthalt i samband med låga nivåer.

Låga grundvattennivåer i stora magasin längs östkusten från Blekinge till och med Gävleborgs län kan påverka den allmänna vattenförsörjningen. Framför allt på Öland och Gotland kan problemen med grundvattentillgången öka under sommaren.