Maj 2015 – Vårflod i norra Norrland

Under maj regnade det mycket i Sverige och de förhållandevis största mängderna föll i nordöstra Norrland. Regnet tillsammans med snösmältning medförde att flödena blev höga i många vattendrag i norra Norrland.

Vattenföring

I början av maj var vattenflödena under eller nära de normala i hela landet. I norra Norrland fanns då en hel del snö och mycket av snön smälte under månaden. Maj var också ovanligt regnrik i nordöstra Norrland, som fick upp till 4 gånger mer regn än vad som normalt faller i maj. Snösmältning och regn medförde att vattenflödena steg och blev höga i många små och medelstora vattendrag i norra Norrland, men även i en del stora, exempelvis Byskeälven, Råneälven och Kalixälven. På en del håll blev flödena mycket höga, bland annat i Sangisälven.


Det är inte länge sen högre flöden uppmättes i området, eftersom vårfloden var stor 2008, 2010 och 2012. I Sangisälven var flödena i maj 2012 högre än årets och i Byskeälven var flödena betydligt högre både 2008 och 2010.

Vattenflöde vid Kukkasjärvi i Sangisälven 2015, 2012 och 1995
Vattenflödet vid Kukkasjärvi i Sangisälven var högre både 1995 och 2012. Förstora Bild

I de reglerade älvarna fanns plats att ta emot vattnet i regleringsmagasinen och flödena blev därför inte så höga.

I södra Sverige var vattenflödena nära de normala för årstiden, förutom Uppland, Västmanland, Gästrikland och Hälsingland där vattenflödena var lägre än normalt.

Vattenföring vid 20 mätstationer i maj 2015 (404 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i de stora sjöarna var alla nära de normala för årstiden. Vattennivån i Storsjön steg ca 2 meter under maj och det är normalt med en så stor höjning av vattennivån i samband med vårfloden.

Detaljerad tabell över vattenståndet i sjöar maj 2015 (71 kB, pdf)

Markvatten

Det rikliga regnandet under maj har gjort att det blivit blött i markerna. I mitten av månaden var markvattenhalten över den normala i hela landet. Speciellt hög var den i Götaland, södra Svealand och nordöstra Norrland.

Maj 2015 - Markvattenhalt
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2015. Förstora Bild

 

Snötillgång

I början av maj fanns snö i fjällen och i stora delar av norra Norrland. I norra Norrland var snötäcket större än normalt.

Mycket av snön smälte under månaden och i slutet av maj fanns snö endast kvar i Lapplandsfjällen. Snötäcket här var fortfarande stort och på sina håll fanns dubbelt så mycket snö som normalt.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden över eller nära de normala. Nordvästra Norrland samt östra Götaland hade grundvattennivåer mycket över de normala. Lokala avvikelser kan förekomma. 

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april stigit med upp till 80 cm i stora delar av landet. Enstaka platser i Norrland och Götaland har sjunkande nivåer. I mellersta och västra Svealand har nivåerna sjunkit 1-20 cm.

Grundvattensituationen är god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2015
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2015 Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 maj 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 maj 2015 enligt SGU Förstora Bild