Juni 2016 - Torrt i södra Sverige

Snösmältningen i Norrland avslutades. I södra Sverige var vattenflödena inledningsvis låga, och torrt varmt väder över hela landet innebar att flödena sakta avtog. I mitten av månaden gav en sommarstorm i Norrbotten ett ökat vattenflöde i Tornedalen och flera lågtryck från söder bröt de värsta lågflödena i Götaland. I slutet av månaden låg flödena fortfarande under, eller mycket under, de normala flödena för juni. Grundvattennivåerna på Gotland och Öland var fortsatt extremt låga, och vattenbristen förväntas där bli än allvarligare under sommaren.

Vattenföring

I början av juni var flödesläget i Götaland något under det normala. Det stabila väderläget, med höga temperaturer och ingen nederbörd, innebar att flödena avtog, för att i mitten av månaden vara under de normala i hela Götaland. Därefter blev vädret ostadigare, och flera lågtryck och nederbördsområden anlände från söder. Det regn som föll över de östra delarna av Götaland, och speciellt över Öland och Gotland den 17-18 juni, gav små flödestoppar i flera vattendrag. I slutet av månaden anlände lågtrycken från väster och gav en del nederbörd i västra Götaland, och även här ökade flödet under några dagar för att sedan åter sakta avta. Flödestopparna nådde i vissa fall över medelvattenföringen för juni, men lika ofta låg även topparna under den normala medelvattenföringen.

I Svealand och Norrland avklingade flödena i takt med att den sista snön smälte. En sommarstorm i Norrbotten den 8 juni gav uppåt 50 mm regn vilket resulterade i flöden över det normala i nedre delarna av Tornedalen och vid Norrbottens kustland. Vädret blev ostadigare i mitten av månaden med regn längs ostkusten och i inlandet vilket bidrog till att hålla flödena nära de normala. Undantaget Norrbotten och nordöstra Lappland som från den 17 och några dagar framåt fick tillräckligt med nederbörd för att hålla vattenflödet nära eller över de normala under resten av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i juni 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön hade alla vattennivåer nära de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juni 2016 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i hela landet nära den normala för årstiden.

Snö

I början av juni hade endast de högre delarna av fjällen snötäcke.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2016. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 juni 2016.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 juni 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 juni 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 juni 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan maj sjunkit med 5–95 centimeter i södra och mellersta Sverige. I norra landet har nivåerna sjunkit med 5–70 centimeter, förutom på ett fåtal platser där de är oförändrade eller har stigit med upp till 15 centimeter.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna på Öland och Gotland samt i västra Svealand och stora delar av Norrland för årstiden nära de normala. Kraftiga regn på Öland och Gotland den 17-18 juni höjde tillfälligt grundvattennivåerna i de små magasinen, där nivåerna tidigare var under de normala. Övriga delar av Svealand och Götaland hade nivåer under de normala, med undantag för Götalands inland där nivåerna var mycket under de normala. Även i västra delarna av mellersta Norrland var grundvattennivåerna för årstiden under de normala. Norra Norrland hade nivåer över de normala.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I synnerhet på Öland och Gotland var nivåerna i stora magasin extremt låga. Övriga delar av landet hade nivåer nära eller över de normala.

I delar av Götaland och östra Svealand kan det bli problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustområdet kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.

Låga grundvattennivåer i stora magasin kan påverka den allmänna vattenförsörjningen. På Öland och Gotland förväntas problemen med grundvattentillgången öka under sommaren.