Juli 2015 – Sen vårflod i Lapplandsfjällen

Snösmältning och regn ledde till att vattenflödena steg i många vattendrag i norra Norrland. I slutet av juli blev vattenflödena höga eller mycket höga i de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven.

Vattenföring

I år låg snön kvar länge i Lapplandsfjällen och snösmältningen var fortfarande stor i början av juli. Snösmältning tillsammans med regn ledde till höga flöden i vattendrag och höga vattennivåer i många sjöar. Årets vårflod i Lapplandsfjällen och i många av älvarna nedströms har varit utdragen och den inträffade senare än den normalt gör.

Juli månad var fortsatt nederbördsrik i landets norra delar. Främst den 26 föll mycket regn, vilket gjorde att vattenflödena steg ytterligare på många håll. I de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven blev flödena höga. I delar av Skellefteälven var flödena till och med mycket höga.

I de södra delarna av landet var vattenflödena nära eller något över de normala, förutom i Skåne, där vattenflödena var lägre än normalt.

Den 13 juli föll lokalt stora mängder regn över Kalmar. Detta orsakade lokala översvämningar eftersom dagvattensystemen inte kunde ta emot allt regn.

Vattenföring vid 20 mätstationer juli 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön hade i juli nivåer något över det normala för månaden. Hjälmarens nivå var normal för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2015 (74 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2015.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2015. Förstora Bild

I hela landet var markvattenhalten högre än den normala för juli. Speciellt hög var den i nordöstra Norrland och nordvästra Svealand.

 

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 juli 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 juli 2015 enligt SGU Förstora Bild

I större delen av landet var grundvattennivåerna för årstiden över eller nära de normala. Östra Norrbotten samt västra Jämtland hade nivåer mycket över de normala. I västra Götaland var nivåerna strax under de normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i större delen av landet sjunkit sedan juni månad. I Götaland och Svealand har nivåerna sedan juni överlag sjunkit med 5-50 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med upp till 40 cm. Det idoga regnandet i östra delarna av Norrbotten har dock resulterat i svagt stigande nivåer.

Grundvattentillgången i små magasin bedöms vara god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.