December 2022 - Ett skifte mot högre flöden i söder och lägre i norr

December startade kyligt i Sverige med låga flöden i söder och höga flöden i norr. Vid Lucia var nästan hela landet täckt av snö, men blidvädret i julveckan tärde på snön i södra Sverige och fick flödena att öka. Vid slutet av månaden var flödena över de normala i södra Sverige och under de normala i stora delar av norra Sverige.

Vattenföring

I inledningen av december var vattenföringen under, eller mycket under, den normala i södra Sverige förutom längs ostkusten där vattenföringen var över den normala. I norr var det tvärtom med vattenföring generellt över den normala, förutom längs med kusten i norr där vattenföringen var under den normala. Första halvan av december karaktäriserades av kyligt väder med avtagande flöden i större delen av landet. I mitten av månaden var vattenföringen i södra halvan av landet mycket under den normala, och på samma sätt var det längs med Norrlandskusten och fjällkedjan. Endast i de inre delarna av Norrland var vattenföringen nära eller över den normala.

Strax innan julhelgen drog ett mildväder in från sydväst vilket fick snön att smälta av i Götaland och södra Svealand. Flödena ökade i södra Sverige och var vid månadens slut över, till mycket över, de normala i stora delar av Götaland och södra Svealand, förutom i östra Götaland där vattenföringen generellt var under den normala. Jämfört med inledningen av december var förhållandena nu alltså de omvända i södra Sverige. I norra Sverige avslutades månaden med vattenföring till stor del under, eller mycket under, den normala. Även här var nu förhållande omvända jämfört med inledningen av månaden. Undantaget var de inre delarna av Norrbottens län där vattenföringen var normal eller över den normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2022 (467 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänern, Vättern och Storsjön var fortsatt låga under december. Vänerns nivåer var ungefär 30 cm under de normala under större delen av månaden men de steg något i slutet av månaden. Vätterns nivåer låg under hela december tämligen stabilt 20 – 25 cm under de normala. Storsjöns nivåer sjönk under större delen av december för att plana ut mot slutet av månaden. Siljans vattenstånd var inledningsvis sjunkande och sedan andra decemberveckan under den normala, dock åter stigande mot slutet av månaden. Mälaren höll en stabil vattennivå en knapp decimeter under den normala under hela december. Hjälmarens vattennivå steg under andra halvan av december, men låg under hela månaden under den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

Månaden startade med extremt låga markvattenhalter i sydvästra Götaland, framförallt i Skåne. I Norrland var markvattenhalterna nära de normala, och i Svealand var de under de normala. I mitten av december var markvattenhalten i Svealand under den normala, till mycket under den normala. I Götaland hade Skåne, Halland, områden kring Vänern och de inre delarna av Småland extremt låga markvattenhalter. I de östra delarna av Götaland var markvattenhalten under den normala, och i sydöstra Götaland var den nära nog normal. I Norrland var markvattenhalten nära den normala, utom längs kusten och i fjällkedjan där markvattenhalterna var under, eller mycket under de normala. Den 20:e december kom mildare luft in över Götaland, Svealand och sydöstra Norrland med både töväder och regn. Markvattenhalten tilltog här i takt med snösmältning och tillförsel av regn. I slutet av månaden var markvattenhalten mycket över den normala i västra Götaland, nära den normala i östra Götaland, mycket över till extremt hög i södra Svealand samt nära den normala även i Skåne. I Norrland var markvattenhalten i de västra delarna fortfarande mycket under den normala, medan de östra delarna hade normal markvattenhalt.

Snö

December inleddes med barmark i Götaland, undantagsvis låg en del snö på Småländska höglandet och vid ostkusten. Svealand var däremot så gott som insvept av snö, liksom hela Norrland. Den kyliga starten på månaden gav goda förutsättningar för kvarliggande snö, och i mitten av december var nästan hela Sverige snötäckt, men Blekingekusten och sydvästra Skåne hade fortfarande barmark. Blidvädret som drog in över södra Sverige den 20:e december tärde på snötäcket och vid slutet av månaden var hela Götaland åter snöfritt. Norrland och nästan hela Svealand var däremot helt täckt av snö.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 december 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 december 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2022.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2022. Förstora Bild

Grundvattennivå

I de små grundvattenmagasinen i Götaland och Svealand steg grundvattennivåerna under den senare delen av december medan nivåerna i de stora magasinen var tämligen oförändrade. Återhämtningen i de små magasinen var något större än normalt, vilket medförde att situationen förbättrades i stora delar av Götaland och Svealand. I landets norra delar sjönk dock nivåerna i de små magasinen något mer än normalt.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Götaland, Svealand, Gävleborgs län, i delar av Jämtlands län och i de östra delarna av Västerbottens och Norrbottens län. I delar av Norrland var nivåerna tämligen normala med undantag för de västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län, där grundvattennivåerna var mycket över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand och i praktiskt taget hela Götaland. I södra och mellersta Norrland var nivåerna normala för årstiden, medan de i norra Norrland var över eller mycket över de normala.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 december 2022 enligt SGU
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 december 2022 enligt SGU. Förstora Bild