December 2015 - Mycket höga flöden

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Vattenföring

Flödena var högre än normalt i stora delar av landet under månaden. Endast på Gotland och i sydöstra Götaland var flödet under det normala. Mycket nederbörd i kombination med redan fuktiga marker gav upphov till mycket höga flöden i västra delarna av Götaland runt den 6-7. Ett nytt nederbördsområde i slutet av månaden i södra Götaland gav upphov till höga flöden där.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärde för vattenståndet var nära det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I Storsjön var vattennivån över den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2015 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var under den normala i stora delar av landet. Längs Norrlandskusten, västra delarna av Svealand och västkusten var det normala nivåer. I delar av fjällkedjan var halten över den för årstiden normala.

Snö

I Götaland och i stora delar av Svealand var det barmark i mitten av månaden. Övriga delar av Svealand samt delar av södra Norrland hade små mängder snö. Delar av nordöstra Norrland och fjällkedjan hade mer snö än normalt.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2015.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2015. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2015.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2015. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 december 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 december 2015 enligt SGU. Förstora Bild

I sydöstra Götaland och sydöstra Norrland var nivåerna för årstiden under eller mycket under de normala. Västkusten, södra Svealand och norra Norrland hade nivåer över de normala. I resten av landet var nivåerna nära de normala.

Blekinge län har fortsatt mycket låga nivåer för årstiden och där finns en förhöjd risk att grävda brunnar kan sina.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan november stigit med upp till en meter i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. I Norrlands inland har nivåerna sjunkit med 5-60 cm.