December 2015 - Mycket höga flöden

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Vattenföring

Flödena var högre än normalt i stora delar av landet under månaden. Endast på Gotland och i sydöstra Götaland var flödet under det normala. Mycket nederbörd i kombination med redan fuktiga marker gav upphov till mycket höga flöden i västra delarna av Götaland runt den 6-7. Ett nytt nederbördsområde i slutet av månaden i södra Götaland gav upphov till höga flöden där.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärde för vattenståndet var nära det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I Storsjön var vattennivån över den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2015 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var under den normala i stora delar av landet. Längs Norrlandskusten, västra delarna av Svealand och västkusten var det normala nivåer. I delar av fjällkedjan var halten över den för årstiden normala.

Snö

I Götaland och i stora delar av Svealand var det barmark i mitten av månaden. Övriga delar av Svealand samt delar av södra Norrland hade små mängder snö. Delar av nordöstra Norrland och fjällkedjan hade mer snö än normalt.

Grundvattennivå

I sydöstra Götaland och sydöstra Norrland var nivåerna för årstiden under eller mycket under de normala. Västkusten, södra Svealand och norra Norrland hade nivåer över de normala. I resten av landet var nivåerna nära de normala.

Blekinge län har fortsatt mycket låga nivåer för årstiden och där finns en förhöjd risk att grävda brunnar kan sina.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan november stigit med upp till en meter i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. I Norrlands inland har nivåerna sjunkit med 5-60 cm.