Augusti 2016 - Stigande från låga nivåer

I sydöstra Sverige är det fortfarande låg markvattenhalt och låg vattenföring. I övriga delar av landet har vattenföringen och vattennivåerna generellt ökat. I söder har det ökat från låga nivåer och i norr från normala nivåer. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen var nivåerna mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

Vattenföring

Vattenföringen har varit mycket låg i stora delar av Götaland och östra och mellersta Svealand. Vid flertalet stationer har vattenföringen legat under medellågvattenföring. I resterande delar av Svealand har vattenföringen under augusti månad stigit från låg till normal.

I stora delar av Norrbottens län har vattenföringen varit över det normala för månaden. I resterande delar av Norrland har vattenföringen legat kring det normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer i augusti 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i Storsjön har under månaden stigit något från låga nivåer. Det ligger fortfarande under medel för månaden.

Vänern och Vätterns vattenstånd låg under det normala.

Mälaren och Hjälmarens vattenstånd låg kring det normala under hela augusti.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2016 (79 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2016. Förstora Bild

Stora delar av östra Götaland och östra Sveland hade markvattenhalter under det normala för årstiden. Endast ett mindre område kring Torne älv nedströms Pajala hade markvattenhalter över det normala.

I övrigt var markvattenhalten kring det normala.

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 augusti 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 augusti 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli sjunkit med 5-70 centimeter i större delen av landet. Stigande nivåer har främst observerats i fjällkedjan där grundvattennivåerna stigit med 15-55 cm.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna på många håll i landet under de normala för årstiden. I Götalands inland var nivåerna mycket under de normala. På Öland, Gotland och sydöstra Småland var nivåerna i små magasin nära de normala. Även sydöstra Skåne samt de västra delarna av landet hade grundvattennivåer nära de normala. I norra Sverige var nivåerna över eller mycket över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna i sydvästra Götaland, västra Svealand samt östra Norrland nära de normala. Norra Norrland hade grundvattennivåer över eller mycket över de normala. I övriga delar av landet var grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. I de sydöstra delarna av landet var nivåerna fortsatt mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustområdet kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.