Vårens sista frost

När klimatet förändras i Sverige är det tänkbart att tiden för värmens ankomst på våren ändras. Ett mått på detta är att studera den tidpunkt då temperaturen går under noll sista gången på våren. Detta kallar vi här för "Vårens sista frost".

Normalperioden 1961-1990

Förekomsten av den sista frosten på våren (minimitemperaturen under dygnet under noll) följer det mönster som borde förväntas. Frosten upphör först utmed landets södra kuster men hänger kvar i inlandet där nattlig utstrålning kan ge kalla morgnar in på sommaren. Allra längst hänger frosten kvar i norr och då upp mot fjällen.

En detalj, som kan vara värd att notera, är havets och de stora sjöarnas inverkan. Trots att vattnet har kylts av under vintern är det ändock tillräckligt varmt för att förhindra att frost uppträder när sommaren närmar sig.

Denna faktor finns med säkerhet med i spelet även för mindre sjöar men det syns inte i denna analys eftersom stationsnätet är relativt sett glest.

Analysen i fjällen är osäker.

Analyser av denna typ baserade på stationsdata påverkas av om enskilda stationer är placerade i mer eller mindre frostlänta lägen. Och också av om en station flyttas. Detta kan orsaka en 'fläckighet' i analysen. Något som accentueras då differenser studeras, se nedan.

Vårens sista frost i genomsnitt 1961-1990
Vårens sista frost i genomsnitt 1961-1990 baserat på observationer. Dagnummer efter1 juli. Förstora Bild

Perioden 1991 - 2013

Efter 1990 har den sista vårfrosten i genomsnitt upphört allt tidigare på året. Det framgår dock att det övergripande mönstret är detsamma. För att förtydliga skillnaderna mellan de två perioderna har en differenskarta tagits fram, se nästa avsnitt.

Vårens sista frost i genomsnitt 1991-2013 baserat på observationer
Vårens sista frost i genomsnitt 1991-2013 baserat på observationer Förstora Bild

Differensen mellan perioderna

Oftast har den sista frosten på våren förekommit allt tidigare, men det finns avvikelser så utvecklingen är inte helt entydig. Emellertid påverkas resultatet också av att en del stationer har flyttats.

Om en station flyttas från ett vamt till ett kallt läge eller tvärt om kan detta ge upphov till en förändring som inte beror på att klimatet ändrats i Sverige. Detta är sannolikt en del av förklaringen till att kartan är lite fläckig. Därför bör en viss försiktighet användas vid tolkningen av dessa differenskartor.

Differensen i dagar för vårens sista frost mellan perioden 1991-2013 och perioden 1961-1990, baserat på observationer.
Differensen i dagar för vårens sista frost mellan perioden 1991-2013 och perioden 1961-1990, baserat på observationer. Förstora Bild

Förändring över tiden

Förändring över tiden av datumet för vårens sista frost genomsnitt för hela landet baserat på observationer.
Förändring över tiden av tidpunkten för vårens sista frost. Ett genomsnitt för hela landet baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild
Förändring över tiden av datumet för vårens sista frost genomsnitt för norra Norrland baserat på observationer.
Förändring över tiden av tidpunkten för vårens sista frost. Ett genomsnitt för norra Norrland baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild
Förändring över tiden av datumet för vårens sista frost genomsnitt för södra Norrland baserat på observationer.
Förändring över tiden av tidpunkten för vårens sista frost. Ett genomsnitt för södra Norrland baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild
Förändring över tiden av datumet för vårens sista frost genomsnitt för Svealand baserat på observationer.
Förändring över tiden av tidpunkten för vårens sista frost. Ett genomsnitt för Svealand baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild
Förändring över tiden av datumet för vårens sista frost genomsnitt för Götaland baserat på observationer.
Förändring över tiden av tidpunkten för vårens sista frost. Ett genomsnitt för Götaland baserat på observationer. Se tabell för att översätta till datum. Förstora Bild

Årets sista vårfrostdatum – så blir framtiden

Årets sista vårfrostdatum förväntas infalla tidigare på året. I slutet av seklet kommer årets sista vårfrostdatum att infalla 10-40 dagar tidigare än under perioden 1961-1990, beroende på vilket scenario som används. Förändringen beräknas vara större i delar av södra Sverige, och mindre i fjällkedjan.

Mer omVårens sista frostdatum  i framtiden.