Årets lägsta dygnsmedeltemperatur

Om dygnsmedeltemperaturen beräknas dag för dag under ett år så finns det ett värde som är minst av dessa. Det benämner vi "Årets lägsta dygnsmedeltemperatur".  Hur detta värde i genomsnitt har varierat geografiskt och över tiden beskrivs i denna artikel, samt i slutet ges en utblick hur det kan förändras i framtiden.

Databasen ptHBV

För alla år och dygn sedan 1961 har uppmätta dygnsvärden för temperatur och nederbörd analyserats och räknats fram för ett gridnät över Sverige. Denna griddade databas, kallad ptHBV, utgör ett bra hjälpmedel om nederbördens och temperaturensfördelning i tid och rum ska studeras. Tidsupplösningen är alltså dygn och den rumsliga upplösningen är 4 km.

Lägsta dygnsmedeltemperatur 1961/62 -1989/90

Lägsta dygnsmedeltemperatur 1961-1990
Medelvärdet av den lägsta dygnsmedeltemperaturen för perioden 1961/62-1989/90. Förstora Bild

För normalperioden åren 1961 till 1990 har för varje gridpunkt (beräkningspunkt) det lägsta temperaturvärdet tagits fram. Eftersom dessa infaller uteslutande under vintern är det vintern 1961/1962 till och med vintern 1989/1990 som ligger till grund för figuren. Utifrån dessa värden beräknas medelvärdet som presenteras på följande karta.

Den geografiska fördelningen visar att en stor del av Sverige har en lägsta årlig dygnsmedeltemperatur som sjunker från cirka -10°C i söder till under -30°C i norr.

Utöver den nord-sydliga gradienten finns ett tydligt beroende av avståndet till havet. Även inflytandet av de stora sjöarna framgår.

 

 

 

Lägsta dygnsmedeltemperatur från 1990/91

Lägsta dygnsmedeltemperatur 1991-2014
Medelvärdet av den årliga lägsta dygnsmedeltemperatur för vintrarna under perioden 1990/91-2013/14. Förstora Bild

Sedan normalperioden 1961 till 1990 har mer än 20 vintrar förflutit. De lägsta dygnsmedeltemperaturerna efter normalperioden till och med vintern 2013/14, har därför sammanställts på samma sätt som ovan.

En jämförelse med blotta ögat mellan kartan för normalperioden (ovan) och för åren därefter, till höger, visar på skillnader, men mönstret är detsamma.

Generellt har den lägsta dygnsmedeltemperaturen ökat. Hur mycket visas i nästa avsnitt.

 

 

 

 

 

 

 

Differensen mellan senare år och normalperioden

Differensen lägsta dygnsmedeltemperatur 1991-2014 och 1961-1990
Differensen av medelvärden av de lägsta dygnsmedeltemperaturerna för vintrarna under perioderna 1990/91-2013/14 och 1961/62-1989/90. Förstora Bild

För att förtydliga skillnaden mellan de två perioderna visas i kartan till höger differensen mellan perioden 1990/91 till 2013/14 och normalperioden (1961/62-1989/90).

Det framgår tydligt att "Årets lägsta dygnsmedeltemperatur" har blivit högre i hela landet. I genomsnitt rör det sig om en ökning med några grader.

Skillnaderna mellan olika landsändar är inte så stor. Möjligen kan ökningen vara lite större i fjällen, men där är också data osäkrast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation över tid

Den genomsnittliga förändringen beskrevs ovan utifrån medelvärden för långa perioder. I figuren ovan visas hur utvecklingen av "Årets lägsta dygnsmedeltemperaturer" har varierat från år till år.

För landet som helhet har det skett en svag uppgång vilket är i linje med den förväntade förändringen, som nämns i det följande stycket.

Årliga medelvärden av lägsta dygnsmedeltemperaturer i Sverige
Årliga medelvärden av lägsta dygnsmedeltemperaturer i Sverige för vintrarna 1961/62 till och med 2013/14. Förstora Bild

Lägsta dygnsmedeltemperatur – så blir framtiden

Den lägsta dygnsmedeltemperaturen i Sverige förväntas öka. I slutet av seklet kommer den lägsta dygnsmedeltemperaturen att vara 5-15°C högre än för perioden 1961-1990, beroende på vilket scenario som används.

Lägsta dygnsmedeltemperaturen beräknas öka under alla årstider, men framför allt under vinterhalvåret och i norra Sverige; det är här de lägsta temperaturerna mäts upp. På sommaren är ökningen betydligt mindre än för andra säsonger.