Höstens första frost

När klimatet förändras i Sverige kan tiden för kylans ankomst på hösten ändras. Ett mått på detta är att studera den tidpunkt då temperaturen går under noll. Detta kallar vi här "Höstens första frost".

Introduktion

SMHI mäter temperatur på två meters höjd. Markytan kan dock vara kallare och markfrost kan därför förekomma tidigare än när SMHI observerar minusgrader.

Analyser av nedanstående typ baserade på data från ett stationsnät påverkas av om enskilda stationer är placerade i mer eller mindre frostlänta lägen; och också av om en station flyttas. Dessa faktorer kan orsaka en fläckighet i analysen, något som accentueras i analyser av förändringar, som beskrivs nedan.

Analysen i fjällen är osäker på grund av få stationer och stor variation i topografi.

Normalperioden 1961-1990 och tiden därefter

Den första frosten efter 1 juli, här kallad höstfrosten, startar i fjällen och Norrlands inland och kommer sist till landets sydliga och kustnära trakter.

Haven och de stora sjöarna har stor inverkan. Sommarens värme finns magasinerad i vattnet och förhindrar frost under en betydande tid. Denna faktor finns med säkerhet med i spelet även för mindre sjöar men det syns inte i denna analys eftersom nätet av observationer är relativt sett glest.

Höstens första frost.
Höstens första frost, genomsnitt för perioden 1961-1990, baserat på observationer från SMHIs stationer. Förstora Bild
Höstens första frost.
Höstens första frost. Genomsnitt för perioden 1991-2016 baserat på observationer från SMHIs stationer. Förstora Bild

Senare tidpunkt för frosten

Skillnad i antal dagar då höstens första frost observerats. mellan perioderna 1991-2016 och 1961-199
Skillnad i antal dagar då höstens första frost observerats. mellan perioderna 1991-2016 och 1961-1990. Baserat på observationer från SMHIs stationer. Förstora Bild

Efter 1991 har den första höstfrosten i genomsnitt anlänt senare. Det framgår ovan att det övergripande mönstret är detsamma, men för att förtydliga skillnaderna mellan de två perioderna har en differenskarta tagits fram.

Allmänt har den första frosten på hösten kommit något senare i landet, men det finns några områden (blå) där höstfrosten kommit lite tidigare i genomsnitt under perioden 1991-2016 än vad den gjorde under normalperioden 1961-1990.

Emellertid är det bra med en viss försiktighet vad gäller tolkningen av enskilda små områden. Dessa är starkt beroende av stationernas placering (varmt eller kallt läge) och om stationer har flyttats.

Ser vi däremot till den övergripande bilden så framgår det att den första höstfrosten i allmänhet kom senare från mitten av 1990-talet.

Små skillnader i ankomsttid (mindre än en vecka) visas med gult och blått. De stora skillnaderna, mer än en veckas senare ankomst, visas med orange, mer orange och rött. De områdena sammanfaller i stor utsträckning med högre belägna platser såsom Sydsvenska höglandet och fjällnära områden.

Förändring över tiden

Stapeldiagrammen nedan visar då den första höstfrosten ankom varje år under åren 1951 till 2016 i förhållande till genomsnittligt ankomstdatum för normalperioden (åren 1961-1990). Negativa värden för tidig ankomst och positiva om höstfrosten anlände senare.

Den röda kurvan visar utjämnade värden baserade på de blå staplarna. Tidpunkten varierar en del men den övergripande slutsatsen är att höstfrosten under senare år har kommit senare än vad den gjorde under normalperioden 1961 till 1990, vilket synes gälla för landets olika delar.

Vi har nyligen fått tillgång till mer digitala data för 1950-talet. Antalet stationer är inte lika stort som för senare decennier, så det finns en större osäkerhet i dessa data. Dessa data är intressanta då de visar att höstfrosten under 1950-talet ankom ungefär vid samma tid som den gjort de senaste decennierna, vilket stämmer med att flera av höstarna under 1930-, 1940- och 1950-talen var relativt sett varma.

Hela Sverige. Förändring över tiden av datumet för höstens i genomsnitt första frost i förhållande t
Hela Sverige. Första höstfrostens ankomst för åren 1951-2016 i förhållande till normalperioden. Positiva värden indikerar sen ankomst och negativa tidig ankomst i antal dagar. Första höstfrosten i Sverige ankom i genomsnitt den 23 september under normalperioden 1961-1990. Förstora Bild
Norra Norrland. Förändring över tiden av datumet för höstens i genomsnitt första frost i förhållande
Norra Norrland. Första höstfrostens ankomst för åren 1951-2016 i förhållande till normalperioden. Positiva värden indikerar sen ankomst och negativa tidig ankomst i antal dagar. Första höstfrosten i norra Norrland ankom i genomsnitt den 30 augusti under normalperioden 1961-1990. Förstora Bild
Södra Norrland. Förändring över tiden av datumet för höstens i genomsnitt första frost i förhållande
Södra Norrland. Första höstfrostens ankomst för åren 1951-2016 i förhållande till normalperioden. Positiva värden indikerar sen ankomst och negativa tidig ankomst i antal dagar. Första höstfrosten i södra Norrland ankom i genomsnitt den 10 september under normalperioden 1961-1990. Förstora Bild
Svealand. Förändring över tiden av datumet för höstens i genomsnitt första frost i förhållande till
Svealand. Första höstfrostens ankomst för åren 1951-2016 i förhållande till normalperioden. Positiva värden indikerar sen ankomst och negativa tidig ankomst i antal dagar. Första höstfrosten i Svealand ankom i genomsnitt den 25 september under normalperioden 1961-1990. Förstora Bild
Götaland. Förändring över tiden av datumet för höstens i genomsnitt första frost i förhållande till
Götaland. Första höstfrostens ankomst för åren 1951-2016 i förhållande till normalperioden. Positiva värden indikerar sen ankomst och negativa tidig ankomst i antal dagar. Första höstfrosten i Götaland ankom i genomsnitt den 10 oktober under normalperioden 1961-1990. Förstora Bild