Vattenflöden 2022

Under året förekom både höga och låga flöden i olika delar av landet. Årets vårflod blev hög i nordvästra Norrland och flödet i Luleälven var högt i augusti. Men det är nog de låga flödena i sydöstra Sverige under sommar och höst som påverkade både samhället och naturmiljön mest.

Vinterflöden i Jämtlandsfjällen

Den 12-14 januari föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen. Som mest uppmättes 67,2 mm vid stationen Digernäset den 12 januari. De stora regnmängderna medförde att flödena snabbt ökade i de små vattendragen. Situationen förvärrades på vissa platser av att is stoppade upp vattenflödena. Många byggnader och några vägar blev översvämmade.

Sverigekarta med områden inritade där det varit höga och låga flöden
Områden med höga respektive låga flöden under 2022 Förstora Bild

Höga vinterflöden i Skåne

I februari föll mycket nederbörd i landets södra delar och några av SMHI:s mätstationer i Skåne och Halland fick nya rekord för februari månad. De stora nederbördsmängderna gjorde att vattenflödena ökade och blev höga i många vattendrag i Skåne i slutet av månaden.
 

Hög vårflod i norr

I södra Norrland, Svealand och Götaland var vårfloden lugn, men i delar av norra Norrland blev vårfloden högre än normalt. Kombinationen av snösmältning och regn i slutet av maj och början av juni gjorde att vattenflödena steg. Flödena var höga i både i små vattendrag och stora som Vindelälven, Muonioälven och Torneälven. I de övre delarna av Vindelälven uppmättes flöden med en återkomsttid på över 10 år.

Foto på översvämmad mark
Översvämningar vid övre Vindelälven 2 juni 2022 Foto Emil Söderström

Höga flöden i Luleälven

Under augusti föll cirka 50% mer nederbörd än normalt i de övre delarna av Luleälven, speciellt stor var nederbörden den 16 och 20 augusti. Tillrinningen till de välfyllda vattenkraftsmagasinen blev stor och tappningen från några av magasinen behövde snabbt ökas. Flödena blev höga i Lilla Luleälven och i nedre Luleälven. Vid Boden, i de nedre delarna av älven, var flödet det högsta sedan vårfloden 1995. Det högsta flödet sedan Luleälven reglerades uppmättes i augusti 1993.

Diagram över högflöden i Luleälven
Det högsta vattenflödet varje år vid Bodens kraftverk i Luleälven. Flödet i augusti 2022 var det högsta sedan vårfloden 1995 och ett ännu högre flöde uppmättes i augusti 1993. Förstora Bild

Lågflöden i söder

Under våren och sommaren föll mindre nederbörd än normalt i stora delar av södra Sverige. Flödena sjönk stadigt under sommaren och var speciellt låga i östra Götaland och östra Svealand. Exempelvis var nivåerna i Alsterån och Emån i Småland, Storån i Östergötland och Sävaån i Uppland lika låga som 2018.

Diagram över flöden i Alsterån
Det lägsta vattenflödet varje år i Alsterån i östra Småland. Flödet sommaren 2022 var ungefär lika lågt som det torra sommaren 2018. Förstora Bild

Situationen var ansträngd i Emån, där vattenuttag görs för dricksvatten, bevattning och industriverksamhet.  Låga flöden påverkar också växter och djurliv i vattendragen.

I många vattendrag var flödena låga en bit in i november, men steg sedan under årets sista månader.

Diagram över vattenflöden
Vattenföringen i kubikmeter per sekund vid ett urval av SMHI:s hydrologiska mätstationer. Den blå linjen visar dygnsvattenföringen för år 2022 och den svarta linjen anger medelvattenföringen dygnsvis för perioden 1991 - 2020. De gråa linjerna markerar medelhögvattenföringen (MHQ) dvs. medelvärdet av varje års högsta vattenföring respektive medelvattenföringen (MQ) beräknar på perioden 1991-2020. Förstora Bild