Havsvågor 2021

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter var det inga fler vågor över fem meter på svenska farvatten. Riktigt höga vågor var inte särskilt vanligt förekommande under 2021. Förutom på ovan nämnda datum uppmättes vågor över fyra meter endast vid ytterligare fyra tillfällen under året.

Vinter

Under januari observerades höga vågor vid i huvudsak två tillfällen, med ganska normala våghöjder för att vara en januarimånad. Det var lugnt väder under månadens första 10 dygn och den signifikanta våghöjden* höll sig oftast under 1 meter.

Foto storm Öresund

Den 12 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige och främst på de östra farvattnen observerades höga vågor. På Östersjön var det en sydlig till sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,1 meter. På Bottenhavet var vinden sydostlig 14 m/s, vid Finngrundet nådde den signifikanta våghöjden 3,6 meter.

Sedan var det en något lugnare period fram till den 22 då ett lågtryck på Norska havet gav blåsigt väder. På västkusten var det en syd till sydvästlig vind på 20 m/s. Årets högsta signifikanta våghöjd, 6,5 meter, observerades vid Väderöarna. Vågbojen utanför Brofjorden hade mer lä från land och där steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter. På Östersjön var vinden sydlig på 13 m/s, den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,1 meter.

Under februari var de uppmätta signifikanta våghöjderna relativt små. Bojen vid Finngrundet i Bottenhavet blev upptagen i början av månaden på grund av risk för is och Huvudskärsbojen var upptagen sedan tidigare. Den kvarvarande vågbojen i Östersjön, Knolls grund uppmätte både den 4 och den 9 februari en signifikant våghöjd på 2,5 meter i samband med frisk ost till nordostlig vind.

Februari månads högsta signifikanta våghöjd observerades på västkusten under natten till den 26. Då var det en sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,4 meter och vid Väderöarna till 2,8 meter.

Diagram vågor Brofjorden 2021
Av de svenska vågbojarna registrerade bojen i Brofjorden flest vågor över fyra meter under år 2021. Förstora Bild

Vår

Under våren observerades signifikanta våghöjder på eller över 4 meter vid fyra tillfällen, två i mars och två i april. Det första tillfället kom den 6–7 mars då ett lågtryck passerade norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s, vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter och vid Väderöarna till 3,4 meter.

Den 11 mars gav ett lågtryck på Norska havet en syd- till sydvästlig vind på de södra farvattnen. På västkusten blåste det 22 m/s, vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter. På Östersjön blåste det 17 m/s och bojen Knolls grund registrerade ett nytt marsrekord för platsen med en signifikant våghöjd på 4,9 meter. Detta kom att bli årets högsta notering för de östra farvattnen.

Den 28 mars befann sig ett lågtryck vid Island och gav blåsigt väder över de svenska farvattnen. På ostkusten var det en sydvästlig vind på 14 m/s och vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter. Längs västkusten blåste det sydväst 15 m/s, den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,9 meter.

Den 4–5 april befann sig ett lågtryck över norra Skandinavien. Längs västkusten och ostkusten var det en sydvästlig vind på 21 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,1 meter och vid Brofjorden till 4,6 meter. Vid Huvudskärsbojen var det en sydvästlig vind på 11 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter.

Den 9 april rörde sig ett lågtryck på Norska havet in mot Sverige. Återigen var det en sydvästlig vind på 21 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 5,4 meter vilket blev den högsta noteringen för våren, Väderöarna nådde 5,2 meter.

På Östersjön var det den 9 april också en sydvästlig vind på 21 m/s. Vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 4,5 meter vilket är den högsta aprilobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2001. Tidigare aprilrekordet för platsen är på 2,7 meter från 2008.
 

Diagram vågor 9 april 2021
Den 9 april gick vågorna höga både på väst- och ostkusten. Förstora Bild

Därefter var den signifikanta våghöjden mindre än 3 meter under återstoden av våren, förutom vid ett tillfälle på försommaren. Den 27 maj berörde ett lågtryck norra Östersjön, på Bottenhavet blåste en nordostlig vind på 19 m/s. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 3,2 meter.

Sommar

Juni och juli passerade utan att den signifikanta våghöjden överskred 3 meter, vilket inte är särskilt anmärkningsvärt. Tvåmetersvågor uppmättes däremot flera gånger.

Det första tillfället var den 14–15 juni då ett lågtryck passerade Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Den högsta signifikanta våghöjden observerades vid Brofjorden där den steg till 2,9 meter, Väderöarna hade 2,8 meter. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 11 m/s och Huvudskär ost noterade höjden 1,8 meter. På Bottenhavet blåste det sydväst 22 m/s och vid Finngrundet observerades höjden 2,1 meter.

Den 21 juni blev det återigen lite högre vågor på västkusten, då en sydvästlig vind på 15 m/s gav signifikanta våghöjder på 2,4 meter både vid Brofjorden och Väderöarna. På ostkusten nådde den signifikanta våghöjden 2,0 meter vid Knolls grund den 30 juni i nordlig vind på 14 m/s över Östersjön.

I juli uppmättes de första något högre vågorna den 11 juli då ett lågtryck passerat norrut över Sverige. På Skagerrak blåste nordlig kuling som efterhand vred till väst. Väderöarna hade sydväst 11 m/s och en signifikant våghöjd på 2,3 meter. Vid Brofjorden var våghöjden 2,2 meter.

Lågtrycken som passerade över norra Skandinavien den 16–19 juli gav effekt på farvattnen både i norr, öster och väster. Den 16 juli var den signifikanta våghöjden 2,2 meter vid Finngrundet i södra Bottenhavet samtidigt som Örskär hade nordlig vind på 13 m/s. Vid Knolls grund var våghöjden 2,0 meter och Ölands norra udde rapporterade nord 11 m/s. Natten mot den 18 juli var den signifikanta våghöjden vid Brofjorden 2,2 meter och vid Väderöarna 2,1 meter, samtidigt som det vid den sistnämnda stationen blåste västlig kuling på 14 m/s.

Så den 30 juli gav ett omfattande lågtrycksområde hård sydvästlig vind över södra Sverige. Väderöarna och Hoburgen hade 14 m/s och Landsort 13 m/s. De signifikanta våghöjderna var vid Huvudskär ost 2,8 meter och vid Knolls grund 2,3 meter. På västkusten mätte Väderöarna 2,8 meter och Brofjorden 3,0 meter i signifikant våghöjd.

I början av augusti befann sig ett lågtryck över Skagerrak, längs västkusten var det en sydlig vind på 9 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg den 1 augusti till 2,9 meter, Väderöarna noterade 2,2 meter. Den 14 augusti gav ett lågtryck över mellersta Sverige en sydvästlig vind på 17 m/s längs västkusten. Sommarens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Brofjorden med 3,4 meter, Väderöarna noterade 2,9 meter.

Den 26 augusti rörde sig ett lågtryck söderut över de östra farvattnen och i samband med detta var det ostlig vind på omkring 17 m/s. På Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden vid Finngrundet till 2,9 meter. Bojen Huvudskär ost noterade natten mot den 27 augusti en signifikant våghöjd på 3,3 meter. Detta var sommarens högsta värde för de östra farvattnen, och det näst högsta augustivärdet för platsen sedan mätningarna startade 2001.

Höst

De första tre veckorna av september stack inte ut och det var inga höga vågor för att vara en septembermånad. Mest notabelt var två tillfällen med nordlig kuling på Bottenhavet, både den 3 och den 13 september steg den signifikanta våghöjden vid Finngrundet till 2,5 meter.

Den 23–24 september passerade ett lågtryck mellersta Sverige och längs västkusten var det inledningsvis en sydvästlig vind på 18 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,6 meter och vid Brofjorden till 3,5 meter. På Östersjön var vinden nordvästlig och bojen Knolls grund registrerade en signifikant våghöjd på 3,1 meter.

Den 30 rörde sig ett lågtryck in över de sydligaste delarna av Sverige. På Östersjön var det en sydlig vind på 14 m/s och bojen Knolls grund hade en signifikant våghöjd på 3,2 meter.

Inte heller oktober utmärkte sig med särdeles höga vågor. Det var främst vid fyra tillfällen som de signifikanta våghöjderna stack ut och gick över 3 meter. Den 1 oktober befann sig ett lågtryck väster om Skandinavien och längs västkusten var det en sydlig vind på 18 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,2 meter. Den 6 oktober var det en sydlig vind på 14 m/s på Östersjön, vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 3,1 meter.

Nästa tillfälle var den 15–16 oktober då ett lågtryck passerade norra Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s och vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 21 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,4 meter.

Efter att ett större lågtryckssystem passerat Skandinavien den 21–22 oktober steg den signifikanta våghöjden åter över 3 meter. På västkusten var det en nordvästlig vind på 18 m/s, Brofjorden noterade 3,6 meter och Väderöarna 3,5 meter signifikant våghöjd. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 18 m/s, den signifikanta våghöjden vid Finngrundet nådde 3,0 meter.

Den 6 november befann sig ett lågtryck över Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s, den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,7 meter. Nästa frontsystem passerade över södra Sverige den 9 november. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär ost steg till 3,0 meter.

Den 19–21 november passerade flera lågtrycksystem Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Det andra halvårets högsta signifikanta våghöjd observerades den 19 november vid Brofjorden med 4,3 meter samtidigt som den vid Väderöarna steg till 3,8 meter. På Östersjön nådde Knolls grund 2,9 meter signifikant våghöjd den 20 november.

December

På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter hela månaden vilket är ovanligt för en decembermånad. Sedan mätningarna vid Väderöarna startade 2005 har månadsmax för december bara en gång tidigare varit lägre. De högsta signifikanta våghöjderna fanns istället längs ostkusten där de vid flera tillfällen steg över 3 meter. Redan den 2 december passerade ett lågtryck södra Sverige som gav en nordlig vind på 19 m/s över Östersjön. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter.

Den 15 och 16 december befann sig ett lågtryck norr om Sverige, på Skagerrak var det en sydvästlig vind om 13 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjder på västkusten observerades då med blygsamma 2,9 meter vid Väderöarna och 2,3 meter vid Brofjorden.

Den 19–20 passerade ett lågtryck öster om Sverige med en nordlig till nordostlig vind som följd på de östra farvattnen. På Bottenviken blåste det 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,5 meter. På Östersjön blåste det 19 m/s och Knolls grund noterade 3,8 meter.

Nästa tillfälle med höga vågor var över jul, den 24–25 december, då ytterligare ett lågtryck öster om Sverige gav nordlig vind över de östra farvattnen. Denna gång steg den signifikanta våghöjden vid Knolls grund till 3,4 meter och vid Finngrundet till 3,2 meter.

Den 28 befann sig ett lågtryck väster om, och ett högtryck öster om Skandinavien. Detta resulterade i en sydlig vind på 15 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,4 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20–30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.